Ditokelo tsa Puo ke Ditokelo tsa Botho

Afrika Borwa e ananela kgwedi ya Tlhakubele e le Kgwedi ya Ditokelo tsa Botho, mme sehopotso sa selemo sena se tshwarwa tlasa mookotaba wa ‘Dilemo tse Mashome a Mararo tsa Tlhompho le Phahamiso ya Ditokelo tsa Botho’. Molaotheo wa naha o tiisetsa baahi ba yona ditokelo tse mmalwa, mmoho le tokelo ya ho sebedisa puo […]

PITSO YA HO THONYA DITHO TSA MEIFO YA NAHA YA DIPUO (NLBs)

Lekgotla la Dipuo Tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB) le mema setjhaba, haholoholo batho ba sebetsang ka ditaba tsa thuto, botjhaba, setso, le mekgatlo ya setjhaba kapa ditheo tse nang le kgahleho dipuong ho thonya batho ba ka kgethwang ho ba ditho tsa Meifo ya Naha ya Puo (NLBs) ya PanSALB ya dipuo tsa semmuso (Sepedi/Sesotho […]

PITSO YA HO THONYA DITHO TSA KOMITI YA PUO YA PROVENSE (PLC) YA FREISTATA

PITSO YA HO THONYA DITHO TSA KOMITI YA PUO YA PROVENSE (PLC) YA FREISTATA, HO LATELA KAROLO YA 8(8)(a) YA MOLAO WA LEKGOTLALA DIPUO TSOHLE TSA AFRIKA BORWA WA 59 WA 1995, O FETOTSWENG.   Lekgotla la Dipuo tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB) le etsa pitso ya ho thonngwa ha ditho tsa Komiti ya Puo […]

PanSALB E TLA KETEKA LETSATSI LA MATJHABA LA PUO YA LAPENG – 21 TLHAKOLA

PHATLALATSO YA DITABA E TLA NTSHWA HANGHANG            20 TLHAKOLA 2023, PRETORIA   PanSALB E TLA KETEKA LETSATSI LA MATJHABA LA PUO YA LAPENG – 21 TLHAKOLA Lekgotla la Dipuo tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB), ka tshebedisano le Lefapha la Thuto ya Motheo le Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa (SABC), le tla keteka Letsatsi […]