PanSALB E AMOGELA GO FETISIWA GA MOLAOTLHOMO WA 18 WA TLHABOLOLO YA MOLAOTHEO KE KOKOANOBOSETŠHABA GO NTA PUO YA MATSHWAO YA AFORIKABORWA GO NNA YA SEMMUSO

POLELO YA BOBEGAKGANG PHASALATSO YA KA GANGWE 02 MOTSHEGANONG 2023, PRETORIA   PanSALB E AMOGELA GO FETISIWA GA MOLAOTLHOMO WA 18 WA TLHABOLOLO YA MOLAOTHEO KE KOKOANOBOSETŠHABA GO NTA PUO YA MATSHWAO YA AFORIKABORWA GO NNA YA SEMMUSO Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) e amogela go fetisiwa ga molaotlhomo wa 18 wa tlhabololo ya […]

BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA KETEKA LETSATSI LA BODITŠHABATŠHABA LA PUO YA GAABOMOTHO KA LA 21 TLHAKOLE 2023

KGAKOLOLO YA BOBEGAKGANG PHASALATSO YA KA GANGWE 20 TLHAKOLE 2023, PRETORIA   BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA KETEKA LETSATSI LA BODITŠHABATŠHABA LA PUO YA GAABOMOTHO KA LA 21 TLHAKOLE 2023 Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) ka tirisano le Lefapha la Thutotheo le SABC ba tlaa keteka letsatsi la Boditšhabatšhaba la Puo […]