I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO       02 KuMrhayili 2023, PRETORIA   I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA   IBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (i-PanSALB) yamukela  ukuphasiswa komThethosisekelo womThethomlingwa wokukhibelela wamaTjhumi nobunane ngokuvumelana ngevowudi lokufaka iLimi lamaTshwayo leSewula Afrika njengelimi le-12 elisemThethweni enarheni. Le yiqophamlando eqinisekisa amalungelo […]

I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 08 KuNtaka 2023, PRETORIA   I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)  Njengengcenye yokutshwaya inyanga yeenTjhabatjhaba yamaLungelo woBuntu, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (I-PanSALB) izokubamba i-Indaba yeLimi lamaTswhwayo leSewula Afrika (i-SASL) ngeleSine, 09 -nangelesiHlanu, 10 kuNtaka 2023, e-Premier Hotel, OR Tambo, 73 Gladiator Street, Kempton Park e-Johannesburg. Umnqopho we-Indaba yokuthoma ye-SASL […]

I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 23 KuMhlolanja 2023, PRETORIA   I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4 Ukugidinga iLanga leenTjhabatjhaba leLimi leKhaya (IMLD) umnyaka lo, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika ( i-Pan South African Language Board) (i-PanSALB) esifundeni seTjingalangakapa ngokubambisana ne-Iziko Museum of South Afrika, i-Univesity ye=Cape Peninsula of Technology, Ikomidi yamaLimi eTjingalangakapa kanye noRhulumende weTjingalangakapa […]