Ukugadangiswa kwephephandaba le-PanSALB leLanga LomSebenzi lamaLungelo wobuNtu ngeLimi nge-20 kuNtaka 2024

AmaLungelo weLimi maLungelo wobuNtu ISewula Afrika igidinga inyanga kaNtaka njengeNyanga yamaLungelo wobuNtu, begodu isikhumbuzo somnyaka lo besibanjwe ngaphasi kommongo othi ‘amaTjhumi amaThathu wemiNyaka wokuHlonitjhwa nokuThuthukiswa kwamaLungelo wobuNtu’. Umthethosisekelo wenarha uqinisekisa izakhamuzi zayo ngamalungelo ambalwa, kubandakanya nelungelo lokusebenzisa ilimi lokuzikhethela. Ngetjhudu elimbi, ilungelweli esikhathini esinengi livamise ukungatjhejwa, naphezu kobana liqakathekile ekubumbeni amandla wezepolitiki, wezehlalakuhle nomnotho. Ilimi […]

ISAZISO SEEMBAWO ZOKUKHETHA AMALUNGA WOMPHAKATHI AZOKUSEBENZA KUBHODO YABANQOPHISI YEZIKO LEENHLATHULULI-MAGAMA

UmThetho 59 ka-1995 weBhodo yamaLimi wOke weSewula Afrika (njengombana ukhitjelelwe), esigabeni 8(8)(c), ovumela i-PanSALB bona yakhe amaZiko weenHlathululi-magama (ama-NLU) bona akhe isihlathululi-magama selimi linye elimini ngalinye elisemthethweni. Ama-NLU athuthukisa ilimi ngokwakha iinhlathululi-magama neminye imikhiqizo ehlobene nalokho ekulindeleke bona bakwenze ngamalimi weSewula Afrika asemthethweni. Balindeleke bona basebenze njengamakhamphani anemikhawulo eqinteliseke ngokomThetho wamaKhamphani (umThetho 71 ka 2008) […]

ISAZISO SEEMBAWO ZOKUKHETHA AMALUNGA WOMPKHAKATHI AZOKUSEBENZA KUBHODI YENARHA YAMALIMI (NLBs)

IBhodo yamaLimi wOke weSewula Afrika (PanSALB) imema amalunga womphakathi, khulukhulu ehlangothini lezefundo, amasiko, zendabuko neenhlangano zomphakathi nofana iinkhungo ezinekareko kezamalimi bona zikhethe abantu abazokuqalelelwa bona baqatjhwe emaBhodini weNarha wamaLimi woke asemthethweni wakwa-PanSALB (i-Sepedi/Sesotho sa Leboa, i-Sesotho, i-Setswana, isiSiswati, i-Tshivenda, i-Xitsonga, i-Afrikaans, i-English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, neLimi lamaTshwayo leSewula Afrika) ne Khoe ne Limi i- San. […]

I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO       02 KuMrhayili 2023, PRETORIA   I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA   IBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (i-PanSALB) yamukela  ukuphasiswa komThethosisekelo womThethomlingwa wokukhibelela wamaTjhumi nobunane ngokuvumelana ngevowudi lokufaka iLimi lamaTshwayo leSewula Afrika njengelimi le-12 elisemThethweni enarheni. Le yiqophamlando eqinisekisa amalungelo […]

I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 08 KuNtaka 2023, PRETORIA   I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)  Njengengcenye yokutshwaya inyanga yeenTjhabatjhaba yamaLungelo woBuntu, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (I-PanSALB) izokubamba i-Indaba yeLimi lamaTswhwayo leSewula Afrika (i-SASL) ngeleSine, 09 -nangelesiHlanu, 10 kuNtaka 2023, e-Premier Hotel, OR Tambo, 73 Gladiator Street, Kempton Park e-Johannesburg. Umnqopho we-Indaba yokuthoma ye-SASL […]

I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 23 KuMhlolanja 2023, PRETORIA   I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4 Ukugidinga iLanga leenTjhabatjhaba leLimi leKhaya (IMLD) umnyaka lo, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika ( i-Pan South African Language Board) (i-PanSALB) esifundeni seTjingalangakapa ngokubambisana ne-Iziko Museum of South Afrika, i-Univesity ye=Cape Peninsula of Technology, Ikomidi yamaLimi eTjingalangakapa kanye noRhulumende weTjingalangakapa […]