I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA

ISITATIMENDE SEENDABA

ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO      

02 KuMrhayili 2023, PRETORIA

 

I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA  

IBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (i-PanSALB) yamukela  ukuphasiswa komThethosisekelo womThethomlingwa wokukhibelela wamaTjhumi nobunane ngokuvumelana ngevowudi lokufaka iLimi lamaTshwayo leSewula Afrika njengelimi le-12 elisemThethweni enarheni. Le yiqophamlando eqinisekisa amalungelo wabantu abangezwako ukuze bafumane ilwazi neensiza ezisezingeni eliphezulu. Ukuvalelwa ngaphandle komphakathi wabantu abangezwako emphakathini wethu kube nomthelela omumbi wokungakghoni ukuzibandakanya emiphakathini ebahlala kiwo. Ngebanga lalokho, njengombana sigidinga iqophamlando ekulu le emlandwini wenarha yethu. Kufanele godu sinqophe ekusetjenzisweni ngepumelelo nekufakweni kweLimi lamaTshwayo leSewula Afrika phakathi kwemithethomgomo neenkambiso ngokwamukela imithethomgomo namahlelo wemikhakha ehlukahlukeneko ukuqalelela neendingo zomphakathi ongezwako.

I-Charter yeLimi lamaTshwayo leSewula Afrika (i-SASL Charter) inikela isiphakamiso esingagcini kwaphela kokusiza ekuthuthukiseni umphakathi wabangezwako ukuthola ilwazi eliseqophelweni eliphezulu begodu nokuqinisekisa ukuvikeleka kwamalungelo welimi lomphakathi wabangezwako ngendlela elinganako nenesizotha

“Lesi sikhathi esibudisi emphakathini wabangezwako. Siyi-PanSALB siyalamukela leligadango elikhulu ekuqinisekiseni amalungelo welimi labantu abangezwako begodu sibawa iminyango karhulumende nomphakathi woke bona uqinisekise bona lokhu akusiwo nje umthetho obekelwa ngeqadi. Kufanele siqinisekise bona kuneensiza ezaneleko ezabiweko ekuthonyweni kwawo ukuze siqinisekise bona sithuthukisa izinga lokufikelela elwazini neensizeni zomphakathi ongezwako” kutjho u-CEO we-PanSALB, uNom. Lance Schultz.

Ungezelele ngokuthi ukuhlonitjhwa kwelimi lamaTshwayo leSewula Afrika njengelimi elisemthethweni kunomthelela ekulimukiseni bona ilimi lamaTshwayo leSewula Afrika kulilimi elipheleleko elinezakhiwo zalo zehlelo ezihlukahlukeneko nesihlathululimagama esizijameleko kinoma ngiliphi elinye ilimi begodu ingeyendabuko eSewula Afrika begodu iyingcenye eqakathekileko yamagugu welimi namasiko weSewula Afrika

ENDS

Released on behalf of PanSALB: Ntombentle Huluhulu

Head: Marketing and Communication

Mobile: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts