Ukugadangiswa kwephephandaba le-PanSALB leLanga LomSebenzi lamaLungelo wobuNtu ngeLimi nge-20 kuNtaka 2024

AmaLungelo weLimi maLungelo wobuNtu

ISewula Afrika igidinga inyanga kaNtaka njengeNyanga yamaLungelo wobuNtu, begodu isikhumbuzo somnyaka lo besibanjwe ngaphasi kommongo othi ‘amaTjhumi amaThathu wemiNyaka wokuHlonitjhwa nokuThuthukiswa kwamaLungelo wobuNtu’. Umthethosisekelo wenarha uqinisekisa izakhamuzi zayo ngamalungelo ambalwa, kubandakanya nelungelo lokusebenzisa ilimi lokuzikhethela. Ngetjhudu elimbi, ilungelweli esikhathini esinengi livamise ukungatjhejwa, naphezu kobana liqakathekile ekubumbeni amandla wezepolitiki, wezehlalakuhle nomnotho. Ilimi ngokomlando belisetjenziswa njengesikhali segandelelo khulukhulu ngesikhathi sobukholoni nebandlululo. Ngitjho nanje, angeze kwaba nekulumopikiswano ngamalungelo wobuntu ngaphandle kokuqalwa ukuqakatheka kwawo kwezepolotik,zehlalakuhle nomnotho. Lamalungelo kufanele athuthukiswe begodu aluswe ngelihlo elibukhali ukuqinisekisa bona woke amalimi athola ukuhlonipheka nokunakwa okulinganako.

UMthethosisekelo weSewula Afrika ka1996 uveza ukutjhejwa komthetha wobuliminengi. Ukuthuthuka kwekhwalithi yobuphilo yabo boke abahlali nokutjhaphulula amakghono njengokutjhiwo singeNgesiso somthethosisekelo. Ekutjhejeni ekudinyweni kwamathuba kwangaphambilini kwamalimi wendabuko kanye nabakhulumi bawo, iphakamisa ukuthi umbuso ufanele uthathe amagadango abonakalako nanomthelela omuhle ukukhuphula hayi kwaphela isizotha samalimi la kodwana  nokusetjenziswa kwawo mbuso. Kungakho iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika yahlonywa ngo 1995 njengehlangano yeRiphabhliki yeSewula Afrika kobana yakhe iindlela zokuthuthukisa woke amalimi asemthethweni. Isikhungwesi senzelwe ukuqinisekisa ukuvikeleka, ukuhlonipheka nokuthuthukiswa kwawo woke amalimi asemthethweni angazange atjhejwe ngaphambilini begodu nokuthuthukisa ukuthokozelwa ngokuzeleko nokunobulungiswa kwawo woke amalimi asemthethweni weSewula Afrika.

ISewula Afrika ihlukile ngokuba namalimi asemthethweni ali-12 avunywa Mthethosisekelo. Nanyana kunjalo imiphakathi nemikhakha ezijameleko imatasa ikhambisana nemigomo yelimi engathuthukiko erhagalisa amandla wokusebenza kwesiNgisi .Kuze kube mvanje amalimi wendabuko atjhiyiwe athathwa kwaphela njengewokuphetha amasiko ingasikuthi asebenze emikhakheni esemazingeni aphezulu. Kodwana, isiqunto somnyango wezefundo sokuphumelelisa ihlelo lokufunda Usebenzisa ubuLimimbili Ngelimi lokubelethwa (MTBBE) kube ligadango eliqakathekileko elithathwe mNyango wezeFundosisekelo ekuthuthukiseni amalimi wendabuko.  Leli gadango alithuthukisi kwaphela ifundo kodwa liyasiza nekuvikelekeni kwamalungelo wobuntu ngelimi ngokuqinisekisa bona zoke izakhamuzi zithola ifundo ngokulinganako ngelimi ezizikhethela lona. Igadango elilandelako kufanele kube kusebenzisa iphahla lomgomo welimi Leenkhungo zeFundo ePhakamileko okunomthelela ngamayunivesithi ukwakha indawo yobuliminengi begodu kusize ekukhuleni kwamalimi wendabuko njengamalimi wokufundisa, zokufunda, zokuhlola kwezokufunda. Ngokwenza njalo amanyunivesithi azokwazi ukudosa phambil iphrojekthi yokupheliswa kobukholoni lapho amanye amahlelo wolwazi amithombo wezinye iindlela zokucabanga

Nofana kuneragelophambili elibonakalako enarheni, njengokuba semthethweni kweLimi lamaTshwayo leSewula Afrika, kusesekunengi okusafanele kwenziwe ukuqinisekisa ukuvikeleka kwawo woke amalungelo wamalimi weSewula Afrika. Umthetho we-PanSALB (i-PanSALB Act) ivumela isikhungo lesi bona siphenye, silamule, begodu senze iimphakamiso kunanoma yini ephathelene nelimi enarheni. I-PanSALB ingararulula okusolakala bona kukuphula amalungelo welimi wobuntu ngokulamula, ngokubuyisana namkha ngokudlulisela umbango kumaforamu afaneleko kubandakanyana amakhotho. Zomthetho zinikela omunye nomunye umuntu ozijameleko namkha ojamele omunye umuntu, namkha omunye nomunye umuntu, ihlangano, isiqhema esisebenza ngelimi, namkha ihlangano yombuso bona ifake kubhodo isinghonghoyilo ngeensolo zokwephulwa kwamalungelo welimi, umgomo welimi, namkha ukusetjenziswa kwelimi.

Isikhungo sinesibopho sokuqalana nokuphulwa kwamalungelo wobuntu ngamalimi begodu sikwazile ukurarulula amacala ambalwa wokuphulwa kwamalungelo wobuntu ngelimi. Icala lamvanje ngelabantu abakatelelwa bona  babe yingcenye yeenhlolokhgono ngelimi egade bangakazikhetheli lona, icaleli lasonjululwa ngomoya omuhle. Ihlangano njenganje iphenya icala elifakwe bafundi abasebenzisa ilimi lamatshwayo ababefundiswa ngutitjhere ongalaziko iLimi lamaTshwayo leSewula Afrika.  Ngetjhudu elimbi lokhu kujayelekile/kuvamile eenkolweni zabantu abasebenzisa ilimi lamatshwayo, begodu kuba nomthelela omumbi ekurageleni phambili ngefundo yabafundi abasebenzisa amatshwayo. Emva kokwenza izaba nokungenelela kwe-PaNSALB, isikolo esinye sabasebenzisa amatshwayo sikhombise ukuthuthuka okukhulu, kukhuphuke izinga lokuphasa umethrigi lisuka ku-0% ngo2022 liya ku-66% ngo2023. Ngakho-ke, ukuqakatheka kokuvikela amalungelo welimi kanye nokukhuthaza imigomo yelimi nendlela yokwenza ekhambelana nobuliminingi njengoba zibaliwe kuMthethosisekelo angeze zavinjwa. Imithelela engeneleleko yokwephulwa kwamalungelo welimi igandelela isidingo sokuvikela amalungelo welimi wazo zoke izakhamuzi zasesewula Afrika.

Ukuya phambili ngothuthukisa nokuvikela amalungela wobuntu ngelimi, i-PanSALB ihlele iminyanya ehlukahlukeneko ezokwenziwa ngeNyanga yamaLungelo woBuntu. Iminyanya le inqophe ukuyelelisa ngokuqakatheka kwamalimi ahlukahlukeneko nesidingo sokuvikela amalungelo wamalimi.


IKAMBISO YOKUNGHONGHOYILA YEMALUNGELO WOBUNTU NGELIMI (LHR)

NGUBANI ONGAFAKA ISINGHONGHOYILO NGEENSOLO ZOKWEPHULWA KWAMALUNGELO WELIMI

  • Omunye nomunye umuntu ozijameleko namkha ojamele omunye umuntu.
  • Abantu abasemthethweni namkha ngisiphi isikhungo esijamele amalungelo wamalunga waso.
  • Amalunga wesiqhema esisebenza ngelimi.
  • Enye nenye ihlangano yombuso


USIFAKA NJANI ISINGHONGHOYILO

  • Ngokuthumela ngeposommoya iforomu lokunghonghoyila elizalisiweko ku lhr@pansalb.org
  • Ngokuzalisa iformu lesinghonghoyilo ku-website ye-PanSALB (pansalb.org
  • Ngokuziyela kenye nenye i-ofisi ye-PanSALB ubawe isizo ngokuzalisa amaforomu wesinghonghoyiloUSIFAKAPHI ISINGHONGHOYILO

  • Kelinye nelinye i-ofisi le-PanSALB esiFundeni enarheni yoke.
  • E-ofisini eliKhulu le-PanSALB ePitori

 

View PDF

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts