ISAZISO SEEMBAWO ZOKUKHETHA AMALUNGA WOMPHAKATHI AZOKUSEBENZA KUBHODO YABANQOPHISI YEZIKO LEENHLATHULULI-MAGAMA

UmThetho 59 ka-1995 weBhodo yamaLimi wOke weSewula Afrika (njengombana ukhitjelelwe), esigabeni 8(8)(c), ovumela i-PanSALB bona yakhe amaZiko weenHlathululi-magama (ama-NLU) bona akhe isihlathululi-magama selimi linye elimini ngalinye elisemthethweni. Ama-NLU athuthukisa ilimi ngokwakha iinhlathululi-magama neminye imikhiqizo ehlobene nalokho ekulindeleke bona bakwenze ngamalimi weSewula Afrika asemthethweni. Balindeleke bona basebenze njengamakhamphani anemikhawulo eqinteliseke ngokomThetho wamaKhamphani (umThetho 71 ka 2008)

 

Lesi sizaziso esimema amalunga womphakathi neenhlangano namkha iinkhungo zezefundo, nezamasiko ukukhetha abantu abazokusebenza njengabaNqophisi beBhodo kuma-NLU ahlukahlukeneko (ye-Sepedi/Sesotho sa Leboa, i-Sesotho, i-Setswana, i-Siswati, i-Tshivenda, i-Xitsonga, i-Afrikaans, i-English, isiNdebele, isiXhosa, ne-siZulu). AbaNqophisi benye nenye iBhodo ye-NLU bazakutjhayela i-NLU yayo bona ikhiqize isihlathululi-magama esipheleleko esilimilinye neminye imikhiqizo yeenhlathululi-magama ezihlose ukuthuthukisa nokusetjenziswa kwelimi bakhulumi balo ngokwendabuko, kwezefundo, nangokwemisebenzi elawulwa mabhodi. Eminye yemisebenzi yabaNqophisi beBhodo kukongamela zeemali, abantu, nezinye iinsetjenziswa ezikhona ukuthuthukisa ukwakhiwa kwamagama welimi eliqalelelweko, ukwakha nokulungisa umthethomgomo namahlelo ekufanele alandelwe ukufumana imiphumela ehlobene nokukhutjhwa, nokugadangiswa nokuthengisa iinhlathululi-magama neminye imikhiqizo etjheje ukwakhiwa kwamagama.

 

OKUFUNEKEKO/ AMAKGHONO

 

Unkhethani kufanele abe netjisakalo yokuthuthukisa ilimi. Kufanele okungenani abenekghono elilodwa kokulandelako:
1. Ilwazi emkhakheni wezeenhlathululi-magama (ukwenza iinhlathululi-magama), okusiphakamiso esikhulu,
2. Amakghono wokuphatha nokudosa phambili,
3. Amakghono wokuphatha iimali,
4. Ilwazi ngezemithetho, namkha,
5. Amakghono wezokumaketha/ukuthengisa,
6. Ilwazi lamaHlelo wezobuchephetjhe Bolwazi
7. Human Language Technology.

 

KUFANELE kube mumuntu okhuluma ilimi lelo akhethwelwe lona.

 

Iimbawo zokukhetha kufanele zifakwe ngokutlolwa phasi begodu kufakwe imininingwana elandelako:

• Ithayitlela, amagama apheleleko, isiphande (salapha uhlala khona neseposo), nemininingwana yokuthintana (iposomoya neenomboro zomtato) zomuntu okhethiweko, ne-curriculum vitae (i-CV) engaba makhasi amabili yomuntu okhethiweko. I-CV kufanele ibe namagama apheleleko, inomboro kamazisi, ubulili, imininingwana yokuthintana (iposomoya neenomboro zomtato), isiphande (sendawo neseposo), igama lesifunda abahlala kiso, nehlathululo efitjhani ngelemuko, ilwazi namakghono abanawo ngelimelo namkha ngesiko.
• Amakhophi kamazisi neweziqu zefundo wakankhethani.
• Eminye imininingwana yokusekela, kufaka amagama nemininigwana yokuthintana yabofakazi ababili (2). Munye wabofakazi kufanele abuye ehlanganweni yelimi, amasiko, namkha ihlangano yomphakathi.
• Incwadi yokusekela engaba likhasi linye etlikitlweko ebuya kumkhethi etjhoko bona kubayini unkhethani akulungele ukudlala indima ekuthuthukisweni nekusetjenzisweni kwelimelo.
• Iforomo lesibawo esizalisiweko ekufanele litlikitlwe ngumkhethi, umsekeli, nonkhethani.

 

Asikho isibawo sokukhetha esizakwamukelwa nange koke lokhu okungaphezulu kungakafakwa.
Nawufuna imininingwana ezeleko yekambiso neemfuneko, sibawa uvakatjhele i-website ye-PanSALB ku www.pansalb.org namkha udosele u:
Ksz. Nonkululeko Mkhize Tel: (012) 341 9638 iposomoya: nonkululeko@pansalb.org
Iimbawo zokukhetha zingadluliselwa ku: The Chief Executive Officer Iya ku: Language Development and Use, Pan South African Language
Board Iposomoya: nominations-nlu@pansalb.org Ungathumela ngeposo Ku: Private Bag X08, Arcadia, 0007
Ungayisa mathupha e: 5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street, Arcadia, 0083
Ilanga lokuvala: 23 KuMhlolanja 2024
Yelela, iimbawo ezithunyelwe ngefeksi ngeze zamukeleka.

 

NLUs Call for nomination – isiNdebele

IsiNdebele-Nomination Form for NLUs

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts