ISAZISO SEEMBAWO ZOKUKHETHA AMALUNGA WOMPHAKATHI AZOKUSEBENZA KUBHODO YABANQOPHISI YEZIKO LEENHLATHULULI-MAGAMA

UmThetho 59 ka-1995 weBhodo yamaLimi wOke weSewula Afrika (njengombana ukhitjelelwe), esigabeni 8(8)(c), ovumela i-PanSALB bona yakhe amaZiko weenHlathululi-magama (ama-NLU) bona akhe isihlathululi-magama selimi linye elimini ngalinye elisemthethweni. Ama-NLU athuthukisa ilimi ngokwakha iinhlathululi-magama neminye imikhiqizo ehlobene nalokho ekulindeleke bona bakwenze ngamalimi weSewula Afrika asemthethweni. Balindeleke bona basebenze njengamakhamphani anemikhawulo eqinteliseke ngokomThetho wamaKhamphani (umThetho 71 ka 2008) […]