LUBITO LWEKUKHETSA EMALUNGA EMMANGO LATAWUSEBENTA NJENGEBHODI YEBACONDZISI BEMAYUNITHI ETICHAZAMAGAMA VELONKHE

Umtsetfo Webhodi yeTilwimi taseNingizimu Afrika (No. 59 wa-1995, njengobe ubuyeketwe), esigabeni 8(8)(c), uvumela i-PanSALB kutsi icale nome yakhe emayunithi etichazamagama velonkhe (NLUs) kute tikhicite tichazamagama letiphelele letilwimilunye kulelo nalelo lwimi lolusemtsetfweni. Ema-NLU akhutsata kutfutfukiswa kwelulwimi ngekuhlanganisa tichazamagama naleminye imikhicito lehlobene ngelulwimi lwayo lolusemtsetfweni lwaseNingizimu Afrika Kufanele basebente njengetinkhampani letinemkhawulo ngesicinisekiso semtsetfo wetinkhampani (No. 71 wa-2008). […]