ISIHLOKOMISO SOKUTYUMBELA ULUNTU KWIIBHODI ZABALAWULI BAMAZIKO OCHAZOMAGAMA ESIZWE

UMthetho iPan South African Language Board Act (No. 59 wowe1995, njengoko wenziwe izilungiso), kwiCandelo 8(8)(c), uvumela iPanSALB ukuba imisele amaZiko oChazomagama eSizwe (NLUs) ukuba aphuhlise izichazimagama ezilwiminye zolwimi ngalunye. IiNLU zikhuthaza ukuphuhliswa kweelwimi ngokwenza izichazimagama nezinye iimveliso ngeelwimi ezimiselwe zona ezisemthethweni eMzantsi Afrika. La maziko asebenza njengeenkampani ngokwemiqathango nezimiso zomthetho iCompanies Act (No. 71 wama2008). […]