LUBITO LWEKUKHETSA EMALUNGA EMMANGO LATAWUSEBENTA NJENGEBHODI YEBACONDZISI BEMAYUNITHI ETICHAZAMAGAMA VELONKHE

Umtsetfo Webhodi yeTilwimi taseNingizimu Afrika (No. 59 wa-1995, njengobe ubuyeketwe), esigabeni 8(8)(c), uvumela i-PanSALB kutsi icale nome yakhe emayunithi etichazamagama velonkhe (NLUs) kute tikhicite tichazamagama letiphelele letilwimilunye kulelo nalelo lwimi lolusemtsetfweni. Ema-NLU akhutsata kutfutfukiswa kwelulwimi ngekuhlanganisa tichazamagama naleminye imikhicito lehlobene ngelulwimi lwayo lolusemtsetfweni lwaseNingizimu Afrika Kufanele basebente njengetinkhampani letinemkhawulo ngesicinisekiso semtsetfo wetinkhampani (No. 71 wa-2008).

 

Lesi satiso lesimema onkhe emalunga emmango kanye netinhlangano noma tikhungo temfundvo, yemasiko, nendzabuko kutsi bakhetse bantfu labatawusebenta njengebacondzisi bemitimba wema-NLU lahlukahlukene. Umitimba webacondzisi besi- (Sepedi/Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, and isiZulu). Umtimba webacondzisi be NLU ngayinye ngekulandzelana kwawo kulindzeleke kutsi acinisekise kutsi i-NLU yayo ikhicita sichazamagama sayo lesiphelele selilwimilunye kanye leminye imikhicito yetichazamagama letihlose kukhutsata, kutfutfukiswa nokusetjentiswa kwelulwimi lelukhulunywako, kutemfundvo, nalamanye emarejista abocwepheshe. Lomunye umsebenti walomtimba webacondzisi ngumsebenti wekubukatimali kanye naletinye tinhlosi letingatfolaka kute kutfutfukiswe tichazamagama telulwimi lelutsintsekako baphindze balungise inchubomgomo netinhlelo lekumele tilandzelwe kute kuphumelele tihloso letiphatselene nekushicilelwa nekutsengiswa kwesichazamagama naleminye mikhichito

 

LOKUDZINGEKAKO/ EMAKHONO

 

Lophakanyisiwe kumele abenenshisekalo etindzabeni tekutfutfukiswa kwelulwimi, nome lokungenani abe nelikhono linye kunawa lalandzelako.
1. Lwati emkhakheni we-lexicography (kuhlanganisa sichazamagama),lokubaluleke kakhulu.
2. Likhono lekuphatsa nebuholi.
3. Likhono lekuphatsa timali.
4. Lwati lwetindzaba temtsetfo, noma
5. Likhono kutekutsengisa,
6. Lwati lwetinhlelo tebucwepheshe
7. Bucwepheshe belulwimi lwesintfu.

 

FUTSI kufanele kube ngumuntfu lokhuluma lelolulwimi laphakanyiselwa lona

 

Tiphakamiso kufanele titfunyelwe ngalokubhaliwe futsi kufanele tivete nome tifake imininingwane lelandzelako:
• Sihloko, emagama laphelele, emakheli (endzawo neliposi), kanye nemininingwane yekuchumana (imeyili netinombolo telucingo) taloyo lokhetsiwe kanye ne-curriculum vitae (CV) lenamakhasi lamabili aloyo lophakanyisiwe.
• I-CV kumele ivete emagama laphelele aloyo lophakanyiswako, inombolo yamatisi, bulili, mininingwane yekuchumana (likheli le-meyili netinombolo telucingo), emakheli (endzawo kanye neleposi), ligama lesifundza lahlala kuso, netinchazelo letimfishane tesipiliyoni sakhe, lwati, kanye nemakhono elulwimini lolufanele kanye/noma nemasiko.
• Emakhophi lacinisekisiwe amatisi alophakanyisiwe kanye neticu temfundvo netebucwepheshe.
• Nome ngabe nguluphi lolunye lwati lolusekela ekuhlanganiseni emagama nemininingwane yekuchumana lokungenani bofakazi ababe babli (2). munye wabofakazi kumele aphume enhlanganweni noma esikhungweni selulwimi, emasiko, nemdzabu noma inhlangano yemmango/yemphakatsi.
• Incwadzi yelikhasi lelilodvwa lelisayininwe ngalokufanelekile levela kulokuphakamisile lekhombisa kutsi kungani lophakanyisiwe afanelekile kubamba lichaza ekutfutfukisweni nasekusetjentisweni kwelulwimi lakhetselwe lona.
• Lifomu lesicelo leligcwaliswe ngalokufanelekile kufanele lisayinwe ngumphakamisi, umsekeli, kanye nelophakanyiswako

 

Kute kuphakanyiswa lokutawucatjangelwa ngaphandle kwekutsi kufakwe konke lokungenhla nome lokudzingekako.
Kutfola lwati lolwengetiwe mayelana nenchubo kanye netidzingo, sicela uvakashele iwebhusayithi ye-PanSALB ku-www.pansalb.org noma ushayele:
Nkst. N Mkhize Lucingo lwasehhovisi: (012) 341 9638 I-imeyili: nonkululeko@pansalb.org
Tiphakamiso kufanele tidluliselwe ku: Sikhulu Lesisetulu, Caphela: Sigaba Selulwimi, IBhodi Yetilwimi Tavelonkhe taseNingizimu Afrika
Nge-meyili: nominations-nlu@pansalb.org Ngeliposi leliya ku: Private Bag X08, Arcadia, 0007
Kufaka wena matfupha: 5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street, Arcadia, 0083
Lusuku lwekuvalwa: 23 Indlovana 2024
Sicela wati kutsi tiphakamiso letifakwa ngefeksi ngeke tamukelwe

 

NLUs Call for nomination – Siswati

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts