UMBIKO WE-PanSALB UTFOLA EMATIKO AVELONKHE NETINHLANGANO LETINGAWUTFOBELI UMTSETFO WELI-12 WEMA-2012 WEKUSETJENTISWA KWETILWIMI LETISEMTSETFWENI.

SITATIMENDE SETINDZABA

KUCINISEKISWE KUTE KUBE MHLATINGE-21 INDLOVULENKHULU 2024  

20 INDLOVULENKHULU 2024, EPITOLI

 

UMBIKO WE-PanSALB UTFOLA EMATIKO AVELONKHE NETINHLANGANO LETINGAWUTFOBELI UMTSETFO WELI-12 WEMA-2012 WEKUSETJENTISWA  KWETILWIMI  LETISEMTSETFWENI.

 

Ibhodi Yetilwimi taseNingizimu Afrika (i-PanSALB) ishicilele umbiko lowetfula kuhlolwa lokucinile kutsi uMtsetfo wekusetjentiswa kwetilwimi letisemtsetfweni weli-12 wema-2012 (UOLA) usetjentiswe njani ematikweni ahulumeni netinhlaka letehlukene.

Umtsetfo we-UOLA ugunyata ematiko netinhlangano tahulumeni kutsi tikhutsate kusetjentiswa nekutfuthukiswa kwato tonkhe tilwimi letisemtsetfweni.

Lombiko ulucwaningo lolujulule lekutsatfwa kwetinchubomgomo telulwimi, kuhambisana kwaletinchubomgomo netinjongo tavelonkhe letibanti, kanye nemphumelelo yekucalwa kwato nekwabiwa kwetinsita.

Kuhlola lokuphelele kuvete  tinhlobonhlobo letehlukene letibambelele kuyo i-UOLA ematiko avelonkhe langema-22 netinhlaka tahulumeni letili-18, kubonakele kunesidzingo lesiphutfumako sekutfutfukiswa lokusabalele kwenchubomgomo nekuhlela, kutfobela, kufinyeleleka kwetinsita telulwimi, kwakhiwa kwemandla, kucwayisa umphakatsi, nekuhlola. Mayelana nekuhambisana nemtsetfo, ematiko  lambalwa lakhetsiwe noma tinhlangano letikhombisa kusebenta lokungetulu, aphakamise tinhlaka leticinile temtsetfo kanye netinchubo tekubuyeketa ngemphumelelo. Kodvwa-ke, linyenti alisebenti kahle, letama kutfobela umtsetfo kanye nekutiphendvulela. silinganiso semaphuzu siwela ngaphansi kwemkhawulo wekusebenta kwemphakatsi, kugcizelela inkinga levamile yetinyatselo tekutfobela imitsetfo lengekho ezingeni. Mayelana nenchubomgomo yelulwimi nekuhlatiywa kwekuhlela, umbiko utfole kutsi yinhlangano yinye kuphela lecishe yenta ngendlela lekahle,ngesikhatsi incenye lenkhulu ikhombisa kucalwa lokufanele. Kuyashacisa kutsi tinhlangano tingena tingena esigabeni lesingasisihle sekusetjentiswa, lokwenta kutsi kubenesindzingo sekulungisa kabusha inchubomgomo yelulwimi nekuhlela. kusebenta lokuhlangene lokumendzawonye ngalokulingene, kuveta sikhala mayelana nekwakhiwa kwenchubomgomo nekusebenta kwawo. Kutfolakala kalula kwetinsita telulwimi kusalele emuva kakhulu, timbili kuphela tinhlaka letifinyelela emazingeni ekusebenta kantsi kute lehamba phambili. Linyenti  lisezingeni leliphansi, likhombisa kweswelakala lokukhulu ekuniketeni ngetinsita telulwimi letitiwufinyelela kalula. silinganiso sekusebenta sesihlangene siphansi kakhulu, sifuna sinyatselo lesiphutfumako sokutfutfukisa kufinyeleleka kwetinsita. Imitamo yekwakha mandla  kakhulu emhlabeni wonkhe, futsi tonkhe tinhlaka tiyehluleka kufeza ngisho nelizinga lelimaphakatsi lokucalisa. Loku kugcamisa kweswela lokukhulu kwebasebenti kanye nekusekelwa ngetinsita, loludzaba loludzinga kutsatselwa tinyatselo letiphutfuko kute kububhekane nalo.

Imitamo yekucwayisa umphakatsi neyokucocisana ayanele, futhi tinhlangano letiningi tibhekwa njengetimpofu.

Tinhlangano letimbalwa letiphumelele kusetjentiswa, kodvwa kute lehamba phambili. Kungabikhona kwetinhlelo tekucocisana kukhombisa sidvingo semikhankaso lecinile yekuchushisa umphakatsi kanye netinhlelo letitawukufinyelela emphakatsini. kwekugcina, tinchubo tekuchapha nekuhlola tincane kakhulu, tihlangano letinyenti tingaphasi kwesigaba lesimpofu. Lidlanzana letinhlangano lilikhone kuphakamisa lizinga lelisemkhatsini lekusetjentiswa, kodvwa kute lakhombisa kusebenta kahle. kusebenta lokusemhkatsini kukhombisa sidzingo lesikhulu kakhulu sekutfutfukiswa kwetinhlaka tekucapha nokuhlola.

Kafishane, kutfolakele kugcame sidzingo lesibalulekile sekutfutfukiswa lokuphelele kuto tonkhe tinhlelo tekusetjentiswa kwenchubomgomo yetilwimi. Emazinga lahlukene ekusebenta ladzinga kungenelela lokuhloswe ngawo kwakhiwa kwemakhono, kanye nemizamo lohlangene wekutfutfukisa kusebenta kwetinsita telulwimi, kucinisekisa kutsi tonkhe tilwimi letisemtfetfweni tinikwa ngalokufanako kanye nekusebenta lokufanele ekuletfweni kwetidzingo temphakatsi.

 

IYAPHELA


 Ikhishwe ngaphasi kwe-PanSALB Ntombentle Huluhulu

Inhloko: Yetekumaketha Nekuchumana

lucingo: 061 581 5216

 

View PDF

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts