LUBITO LWEKUKHETSA EMALUNGA EMMANGO LATAWUSEBENTA NJENGELIBANDLA/ IBHODI YETILWIMI TAVELONKHE (NLBs)

IBhodi Yetilwimi Tavelonkhe taseNingizimu Afrika (i-PanSALB) imema emalunga emmango, ikakhulukati labo labatibandzakanye kutemfundvo, emasiko, tinhlangano temphakatsi, tikhungo tendzabuko, kanye nemmango, lonenshisekalo yelulwimi, kutsi kukhetfwe bantfu labatawucelelwa kutsi bacashwe nome bacokwe yi-PanSALB’s. njengemitimba yetilwimi tavelonkhe (NLBs) kuto tonkhe tilwimi letisemtsetfweni (iSipedi/Sotho saseLeboa, isiSuthu, iSitswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, siBhunu, Singisi, siNdebele, siXhosa, siZulu, neLulwimi Lwetandla lwaseNingizimu Afrika) kanye nelulwimi lwe- Khoe neSan.

I-NLB ngayinye isebenta ngekweSigaba 8(8)(b) neMtsetfo Webhodi Yetilwimi taseNingizimu Afrika (Umtsetfo 59 wa-1995), njengobe ucitjiyelwe, kanye Nemtsetfonkhambiso we-PanSALB yema-NLB (Satiso Sebhodi 94 sa-2005, njengobe sibuyeketiwe).Emalunga atawusebenta umsebenti wesikhatsi lesibekiwe, lesiminyaka lesihlanu kusukela ngelusuku lacashwe ngalo. Loku kutsatfwa njenge msebenti wekusebentela sive ngakho-ke akunankhokhelo. I-PanSALB itawubukana netindleko letiphatselene nekuhamba kanye netindzawo tekulala temalunga lacashelwe kusebentela i-NLB.

Bantfu labalungele lomsebenti kufanele babe naloku lokulandzelako:
• Bantfu labakhuluma/basebentisi belulwimi lolutsintsekako;
• Umuntfu lonenshisekelo nekutinikela, futsi abe nendzima layibambako ekutfutfukiseni nasekusetjentisweni kwelulwimi lolutsintsekako;
• Abe nelwati lolukhetsekile nalolubanti ngelulwimi lolutsintsekako kanye nelukhono kunobe ngukuphi kwaloku lokulandzelako lokutsintsa lulwimi:
• Kumiswa kwelulwimi lolwamukelekile, kucanjwa kwamatemu, kutekuhlelwa nekubhalwa kwetichazamagama, temibhalo  nemidiya, kuhumusha nekutolika, kusetjentiswa kwelulwimi lwetemfundvo, kanye nebucwepheshe belulwimi lwesintfu.

Tiphakamiso kufanele titfunyelwe ngalokubhaliwe futsi ticukatse imininingwane lelandzelako:
• Sigaba semuntfu, emagama laphelele, likheli (lasekhanya neleliposi), kanye nemininingwane yekuchumana (i-imeyili netinombolo telucingo) talophakanyisiwe, kanye ne-luhlelotifundvo (CV) lenemakhasi lamabili yalowo lophakanyisiwe. I-CV kumele ibe nemagama laphelele alowo lophakanyisiwe, inombolo yamatisi, bulili bakhe, imininingwane yekuchumana (i-imeyili netinombolo telucingo), likheli (lasekhaya neleliposi), ligama lesifundzave lahlala kuso, nemniningwane lomfishane webugadzebona, lwati, kanye nemakhono ngelulwimi nobe ngemasiko.
• Ikhophi yamatisi neweticu temfundvo lacinisekisiwe alowo lophakanyisiwe.
• Nalolunye lwatiso lolungasekela, lokufaka ekhatsi emagama alabo lekungatsatsiselwa kubo babe babili (2). Munye walabo lokungatsatsiselwa kubo kumele abe avela esikhungweni setelulwimi, lemasiko nendzabuko.
• Incwadzi lelikhasi linye lesayiniwe levela kulowo lophakamise umuntfu leveta kutsi kungani lophakamisiwe afanelwe kutsi abe yincenye yalabo lababukene nekutfutfukiswa kanye nekusetjentiswa kwelulwimi.
• Lifomu lesicelo leligcwaliswe ngakufanele lisayinwe ngulowo lomphakamisa umuntfu, umsekeli, kanye nalowo lophakanyiswako.

Asikho siphakamiso lesiyokwamukelwa ngaphandle kwekutsi sibe nako konkhe loku lokubalwe ngenhla
Kute utfole lwati lolwengetiwe mayelana nenchubo kanye netidzingo, sicela uvakashele iwebhusayithi ye-PanSALB ku-www.pansalb.org nobe utsintse:
Nks. Joyce Ngcobo Lucingo: (012) 341 9638 Ifeksi: (012) 341 5938 I-imeyili: ngcoboj@pansalb.org
Tiphakamiso kumele ticondziswe ku: Sikhulu Lesisetulu Caphela: Sigaba Selulwimi IBhodi Yetilwimi Tavelonkhe taseNingizimu Afrika

Nge-imeyili: nominations-nlbs@pansalb.org Ngemeyili leya ku: Private Bag X08, Arcadia, 0007
kumikisa matfupha ku: 5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street Arcadia, 0083

Lusuku lwekuvalwa: 23 Indlovana 2023
Sicela ucaphele kutsi tiphakamiso letitawutfunyelwa ngefeksi ngeke timukelwe

 

NLB Nomination Form

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts