I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL)

SATISO SEBENTINDZABA
LESIFANELE KUTSI SIKHISHWE NGEKUSHESHA
Mhla Ti-08 INDLOVULENKHULU 2023, EPITOLI

I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL)

Njengencenye yekubungata Emalungelo Etelulwimi Lwebuntfu kulenyanga, Ibhodi YeTilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) ngaLesine, mhla ti-09 – kuya kuLesihlanu, mhla ti-10Indlovulenkhulu 2023 itawuchuba i-Indaba Yetelulwimi Lwetimphawu LwaseNingizimu Afrika
(i-SASL) eHhotela iPremier, e-OR Tambo, 73 Gladiator Street, eKempton Park eJozi.

Lengcungcutsela ye-SASL Indaba kuhloswe ngayo kuhlela bukhulusimo bemagama nekubeka ezingeni lelifanele luhlelo lwelulwimi kusungula kulelive, njengoba i-SAL seyidvute nekwentiwa lulwimi lolusemtsetfweni. Labalindzeleke kutsi bahambele lomkhosi tifundziswa letitingcweti kuteLulwimi Lwetimphawu LwaseNingizimu Afrika labavela emanyuvesi lahlukahlukene, tikhulu tetemfundvo, bothishela betikolwa talaBangeva etindlebeni kanye nebacwaningi. Tingcoco kule-Indaba titawugcila etindzabeni letiphatselene nemisebenti, tinsayeya, imitfombolusito, inchubekelembili, kanye nekucubungula letiphatselene nekwenta lulwimi Lwetimphawu LwaseNingizimu Afrika lube sezingeni lelifanele.

EMALUNGA EBETINDZABA AYAMENYWA KUTSI AHLANGANYELE KULE-INDABA NGALENDLELA LELANDZELAKO:
Lusuku : 09 -10 Indlovulenkhulu 2023
Indzawo: Ehhostela iPremier, e-OR Tambo, Gladiator Street, eKempton Park eJozi
Sikhatsi : Insimbi ye-11h00 ekuseni kuya kuye-17h00 entsambama
RSVP: kuMnu. Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org noma kuMk. Musa Sekese, musa@pansalb.org
Imibuto Yebetindzaba: Ntombentle Huluhulu (Inhloko: Yetekumaketha Netekuchumana): Makhalekhikhini 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts