BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA TSHWARA LEKGOTLA LA PUO YA MATSHWAO YA AFORIKABORWA (SASL)

KGAKOLOLO YA BOBEGAKGANG

PHASALATSO YA KA GANGWE

08 MOPITLWE 2023, PRETORIA

 

BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA TSHWARA LEKGOTLA LA PUO YA MATSHWAO YA AFORIKABORWA (SASL)

Go obamela letsatsi la boditšhabatšhaba la ditshwanelo tsa botho mo kgweding eno, Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) e tlaa tshwara Lekgotla la Puo ya Matshwao ya Aforikaborwa (SASL) kwa Hoteleng ya Premier, OR Tambo, 73 Gladiator Street, Kempton Park mo Johannesburg.

Maitlhomomagolo a Lekgotla leno la SASL ke go simolola ka tlhomamisa maemo a go tshwanafatsa mafoko le thutapuo ya SASL mo nageng, jaaka SASL e tlile go nna puo ya semmuso. Go lebeletswe batsenelakopano ba baitseanape ba thuto ya SASL go tswa  diyunivesithing, badiredipuso, barutabana ba puo ya matshwao le babatlisisi. Dipuisano e tlile go nna tse di amanang le dikgwetlho, didiriswa, tswelelopele le dintlha tsa loago tse di amanang le go tshwanafatsa Puo ya Matshwao ya Aforikaborwa (SASL)

 

BABEGADIKGANG BA LALEDIWA GO TSENELA LEKGOTLA LE LE TLAA TSHWARWANG KA:

Letlha: 09 – 10 Mopitlwe 2023

Lefelo: Premier Hotel, OR Tambo, Gladiator Street, Kempton Park mo Johannesburg

Nako:   11h00 -17h00

 

RSVP: Mr Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org kgotsa Ms Musa Sekese, musa@pansalb.org

 

Dipatlisiso ka Bobegakgang: Ntombentle Huluhulu (Head: Marketing and Communication) Mobile: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts