BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA TSHWARA DIKGAISANO TSA MOPELETO TSA ISIXHOSA TSA MOPHATO WA BONE

KGAKOLOLO YA BOBEGAKGANG

PHASALATSO YA KA GANGWE

23 TLHAKOLE 2023, PRETORIA

 

BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA TSHWARA DIKGAISANO TSA MOPELETO TSA ISIXHOSA TSA MOPHATO WA BONE

Go keteka Letsatsi la Boditšhabatšhaba la Puo ya gaabomotho mo ngwageng o, Kantoro ya Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) ya Kapabophirima gammogo le Mosiamo wa Iziko wa Aforikaborwa, Yunivesithi ya Thekenoloji ya Cape Peninsula, Komiti ya Dipuo ya Kapabophirima le Puso ya Kapabophirima ba tlaa tshwara dikgaisano tsa mopeleto ka Lamatlhatso, 25 Tlhakole 2023 kwa Garden Court, Nelson Mandela Boulevard kwa Kapabophirima.

Thitokgang ya dikgaisano tseno ke “Botlhokwa jwa Thuto ya Bopuontsi mo go fetoleng / phetolong thuto” go tokafatsa bokgoni jwa go buisa jwa barutwana, go ba etleetsa go itshepa le go matlafatsa dikgono tsa bona tsa go gaisana.

Maikaelelo a dikgaisano tseno ke go godisa dipuo tse di farologaneng le bopuontsi e leng ntlha ya botlhokwa ya kago e e tswelelang.

 

DITOKOLOLO TSA BOBEGAKGANG DI LALEDIWA GO TSENELA DIKGAISANO TSE DI TLAA TSHWARWANG KA:

Letsatsi : Lamatlhatso, 25 Tlhakole 2023

Lefelo : Garden Court Nelson Mandela Boulevard, kwa Kapabophirima

Nako : 08h00

 

RSVP: Mr Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org or Ms Musa Sekese, musa@pansalb.org

Dipatlisiso ka Bobegakgang: Ntombentle Huluhulu (Head: Marketing and Communication) Mobile: 061 581 5216

 

–Bokhutlo–

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts