BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA KETEKA LETSATSI LA BODITŠHABATŠHABA LA PUO YA GAABOMOTHO – 2023

KGAKOLOLO YA BOBEGAKGANG

PHASALATSO YA KA GANGWE

17 TLHAKOLE 2023, PRETORIA

 

BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA KETEKA LETSATSI LA BODITŠHABATŠHABA LA PUO YA GAABOMOTHO – 2023

Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) gammogo le Lefapha la Thutotheo le SABC ba tlaa keteka Letsatsi la Boditšhabatšhaba la Puo ya gaabomotho ka la 20 – 21 Tlhakole 2023 kwa Ranch Resort kwa ntle ga Polokwane kwa Limpopo. Ke nngwe ya maiteko a a tsweletseng a setheo a go godisa tiriso ya puo ya gaabomotho le go tsweletsa bopuontsi mo nageng.

Keteko e ya malatsi a mabedi, e solofelwa go simolola ka seminara e e  tlaa lebanang le go tsweletsa lenaneo la Lefapha la Thutotheo la Thuto  ya go tsaya maikarabelo a go diragatsa Thuto ya Ditemepedi (MTBBE) ke tsweletso ya tiragatso ya ka bonako mo dikolong go ralala naga. Thitokgang ya moletlo ke : “Thuto ya Bopuontsi – Botlhokwa jwa go fetola thuto” e goeleditswe ke UNESCO, go rotloetswa tokafatso ya tiragatso ya go ithuta ka go dirisa mokgwa wa bopuontsi mo thutong.   Mokhuduthamaga wa Lefapha la Thuto kwa Limpopo, Motlotlegi Mavhungu Lerule Ramakhanya o solofetswe to nna sebuisegolo kwa moletlong.

 

DITOKOLOLO TSA BOBEGAKGANG DI LALEDIWA GO TSENELA MOLETLO O O TLAATSHWARWANG KA:

Letsatsi : Mosupologo, 20 – Labobedi, 21 Tlhakole 2023

Lefelo : The Ranch Resort, kwa ntle ga Polokwane mo Limpopo

Nako : 09h00

 

RSVP: Rre Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org or Moh. Musa Sekese, musa@pansalb.org

Dipatlisiso ka Bobegakgang: Ntombentle Huluhulu (Head: Marketing and Communication) Mobile: 061 581 5216

 

–Bokhutlo–

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts