Ditiragalo

Lemorago

TOALELO GO TSWA GO MOLAO WA PanSALB LE  MAITLAMA A YONA MO PUSONG 

Go ya ka Molao wa Boto ya Dipuontsi ya Aforikaborwa (BDA)/ (PanSALB), taolelo ya BDA e bonwe go tswa go molaotheo wa Repaboliki ya Aforikaborwa (Karolo 6(5) (a) le (b) ya Molaotheo wa Aforikaborwa), Molao wa PanSALB le Molao wa Tsamaiso ya Ditšhelete  (29 wa 1999).

BDA e laoletswe:

 

 • Go dira dikatlanegiso mabapi peomolao nngwe le nngwe e e tshikhinngwang kgotsa peomolao e e leng teng, tsamaiso kgotsa pholisi e e samaganang ka tlhamalalo kgotsa e  se ka tlhamalalo le merero ya puo mo legatong lengwe le lengwe la puso, le mabapi le ditlhabololo dingwe le dingwe tse di tshikhintsweng kgotsa tlhakolo kgotsa kemisetso ya peomolao e e jaalo, tsamaiso kgotsa pholisi.
 • Go dira dikatlanegiso go maphata a puso mo magatong otlhe a puso foo go akanngwang gore tiro e e jalo e matshwanedi mo tsholong ya dikgato tse di ikaeletsweng mo thotloetsong ya bopuontsi go ya ka letlhomeso la Molaotheo. 

 

 • Rotloetsa ka matlhagatlhaga temoso ya bopuontsi jaaka motswedi wa bosetšhaba.
 • Rotloetsa ka matlhagatlhaga kgodiso ya dipuo tse di neng di ikgatolositswe mo malobeng.
 • Go simolola dithuto le patlisiso e e ikaeletsweng mo thotloetsong ya go tlhola maemo a kgodiso le tiriso ya (i) dipuo tsotlhe tsa semmuso tsa Aforikaborwa, (ii) dipuo tsa Sekhoi, Senama le Sesene le (iii) Puo ya Dikai ya Aforikaborwa.
 • Go rotloetsa le go netefatsa tlotlo go dipuo tsotlhe tse dingwe tse di tlwaelegileng go dirisiwa ke baagi mo Aforikaborwa.

 

 • Go gakolola go kgolaganyong ya togamaano ya puo mo Aforikaborwa.
 • Go bebofatsa tirisano le dikemedi tsa togamaano tsa puo tse di leng kwa ntle ga Aforikaborwa.
 • Go tlhoma Dikomiti tsa Puo tsa Diporofense le Makgotla a Puo a Bosetšhaba go e gakolola  mo morerong mongwe le mongwe wa puo o o amang porofense kgotsa puo e e rileng.
 • Go tlhoma Ditheo tsa Dithanodi tsa Bosetšhaba go dira jaaka ditlamo tse di lekanyeditsweng ka tshireletsego ka fa tlase ga Karolo 21 ya Molao wa Ditlamo wa 1973 (Molao 61 wa 1973), le go abela Ditheo matlole go phetagatsa ditiro tsa tsona.

 

Go ya ka Karolo 4 ya Molao wa PanSALB, Boto ke lephata la puso le le ikemetseng le le ikobelang fela Molaotheo le Peomolaotheo ya yona, mme e tshwanetse go diragatsa ditiro tsa yona ntle le poifo, go tsaya letlhakore kgotsa go gobelela. Maphata otlhe a puso a pateletsega go dirisana le Boto mme ga a tshwanela go itshunyanko mo tiragatsong ya phethagatso ya taolelo ya yona.

PanSALB e tlhomile ka 1995 go ya ka Molao wa PanSALB 1995, jaaka o tlhabolotswe ka 1999. Boto e tlhomilwe la ntlha ka 1997

 

MAITLHOMO A BDA KE GO ROTLOETSA BOPUONTSI MO AFORIKABORWA KA GO:

 • tlhola maemo a kgodiso ya dipuo tsotlhe tsa semmuso le tiriso ya tsona ka tekatekano. 
 • Emela tlotlo ka maoto le go tlhotlhetsa tiriso ya dipuo tse dingwe mo nageng.
 • tlhotlheletsa tiriso e e gaisang ya dikgontshatiro tsa borutapuo tsa naga go kgontsha Maaforikaborwa go ikgolola mo dipopegong tsotlhe tsa kgethololo ya borutapuo, kgatelelo le dikarogano mme go ba kgonisa go diragatsa itlhophelo ya borutapuo e e maleba mo go itshetseng ga bona gammogo le ga tlhabololo ya bosetšhaba.
 • DITHEO TSA BDA (PanSALB)

DITHEO TSA BDA LE SEABE SA TSONA  

DIKOMITI TSA PUO TSA DIPOROFENSE

Dikomiti  tsa Puo tsa Diporofense (DPD) (PLCs), Komiti e le nngwe e tlhomilwe mo porofenseng nngwe le nngwe go gakolola Boto mo morerong mongwe le mongwe o o amang puo mo porofenseng eo mme maikarabelo a tsona ke go baya leitlho mo tirisong ya dipuo tse di tlhaotsweng ke Puso ya Porofense. 

 

MAKGOTLA A PUO A BOSETŠHABA (MPB)/ (NLBs)

Lekgotla la Puo la Bosetšhaba (LPB) le le lengwe le tlhometswe  puo e nngwe le e nngwe ya semmuso gammogo le Sekhoi, Senama  le Sesene le Puo ya Dikai ya Aforikaborwa go thusa Boto ka kgodiso ya dipuo tse.  Setheo se ke sona  bothati jwa bofelo jwa taolo ya boleng mo mererong ya puo jaaka go nitamisa, mokwalo, le melao ya mopeleto ya puo e e amegang.

 

DITHEO TSA DITHANODI TSA BOSETŠHABA (DDB) (NLUs) 

STB (NLU) se le sengwe sa puo nngwe le nngwe ya semmuso se tlhomilwe go tlhama dithanodi le dikumo tse dingwe tsa thanodi. DTB ke Ditlamo tsa Karolo  21, tse di theilweng mo ditheong tsa thutokgolwane mo gare ga kgaolo eo bontsi jwa batho ba puo eo bo fitlhelwang. 

 

DITSHWANELO TSA BOTHO TSA BORUTAPUO LE BOTSEREGANYI

Seabe sa kgaolotsepamiso e ke go bebofatsa dipatlisiso tsa dikgatako tsa ditshwanelo tsa botho tsa borutapuo le go phasalatsa dipholo tsa dipatlisiso tse. Gape e batla go tlhagisa temoso go setšhaba gore go tlhotlholetswe le go rotloetsa bopuontsi mo maphateng otlhe a puso ka tshireletsego e e nonofileng le thotloetso ya ditshwanelo tsa botho tsa borutapuo.

 

PUO MO THUTONG

Seabe sa kgaolotsepamiso e ke go tlhola maemo a a edileng mo tsweletsong ya bopuontsi mo ditheong tsa thuto.

 

TLHAMOMAREO

Seabesegolo sa kgaolotsepamiso e ke go tlhabolola, laola, tlhomamisa le go babatsa mareo a mašwa mo dipuong tsa tlholego le Seaferikanse gammogo le go nitamisa le go neela lenaneokaelo mo melaong ya mopeleto le mokwalo.

 

TLHABOLOLO YA PATLISISO

Go ya ka Molao wa BDA, BDA e tshwanetse go simolola dithuto le dipatlisiso tse di ikaeletseng go rotloetsa le go tlhola maemo mo kgodisong le tiriso ya dipuo tsotlhe tsa semmuso tsa Repaboliki ya Aforikaborwa, dipuo tsa Sekhoi, Senama le Sesene gammogo le Puo ya Dikai ya Aforikaborwa. Kgaolotsapamiso e, ka jalo e thusa Boto (BDA) ka go tlhatlhoba ka tlhomamo maano a yona go tsamaisa ditiro tsa kgodiso ya puo le thotloetso ya bopuontsi mo nageng.

 

TLHABOLOLO YA DITLHANGWA

Seabesegolo sa kgaolotsepamiso e, ke go tlhola maemo a go rotloetsa ditlhangwa mo dipoung tsotlhe tsa semmuso.

 

DIOFISI TSA DIPOROFENSE

Gore Boto ya Dipuontsi ya Aforikaborwa (BDA) e fitlhelele maikaelelo a yona mo legatong la porofense, e tlhomile diofisi mo diporofenseng tsotlhe tse robongwe tsa naga. Diofisi tse, di teng go rulaganya ditiro tsa BDA mo porofenseng nngwe le nngwe.

Ponelopele, Maitlhomo & Ditlhokwa/Mesola 

Ponelopele ya BDA

Go nna bababaledi ba boswa  jo bo humileng jwa dipuo tsa Aforikaborwa ka go sireletsa, pateletsa, rotloetsa le go tsweletsa kgodiso ya dipuo tsotlhe tsa semmuso tsa Aforikaborwa gammogo le dipuo tsa Sekhoi, Senama le Sesene, mmogo le Puo ya Dikai ya Aforikaborwa  mo tatedisong ya bopuontsi jwa boammaaruri jwa setšhaba.

Maitlhomo a BDA 

Re tlaa fitlhelela ponelopele  ya rona ka go godisa dipuo tsa baagi ba rona tse di farologaneng tsa Aforikaborwa, ka go:  

 • tsweledisa kgodiso le go tlhola maemo go tsweletsa bopuontsi go kobisitswe dipuo tsotlhe tsa semmuso ,dipuo tsa Sekhoi, Senama le Sesene gammogo le Puo ya Dikai ya Aforikaborwa;
 • go rotloetsa le go netefaletsa tlotlo ya
 • dipuo tsotlhe tse di dirisiwang ka gale mo tirisong ke baagi mo Aforikaborwa, go akaretswa Searapo, Seheberu, Sesanskiriti; le  
 • dipuo tse dingwe tse di dirisetswang morero ya sedumedi jaaka Sejeremane, Segerika, Sekujarati, Sehindi, Sepotokisi ,Setamili, Seteleku le Seurdu; 
 • go bebofatsa tiriso le kgodiso ya dipuo tsa semmuso, dipuo tsa Sekhoi, Senama le Sesene gammogo le Puo ya Dikai; 
 • go rotloetsa bopuontsi, tlotlo le tiriso ya dipuo; 
 • go gakolola  mo kgokaganyong ya togamaano ya puo mo Aforikaborwa go akaretswa le pebofatso ya tirisano  le dikemedi tsa togamaano tsa puo tsa boditšhaba ka go;
 •  tshegetsa le go baya leitlho Ditheo tsa Thanodi tsa Bosetšhaba  tse 11 (DTB) mo tirong ya tsona ya go lolamisa dipuo tse 11 tsa semmuso ka go tlhama dithanodi; 
 • rotloetsa tiriso ya Dikomiti tsa Puo tsa Diporofense tse 9 (DPD) jaaka Makgotla a kgakololo a a tlhokometseng tiriso ya dipuo tse di supilweng mo Diporofenseng, go dira dikatlanegiso mo peomolaong nngwe le nngwe, mo tiragatsong le mo pholising e e samaganang ka tlhamalalo kgotsa e se ka tlhamalalo le merero ya puo gammogo le go rotloetsa bopuontsi le tlotlo ya dipuo tse di dirisiwang mo diporofenseng; le 
 • rotloetsa tiriso ya Makgotla a Puo a Bosetšhaba a 13 (MPB) jaaka Makgotla a kgakololo mo mopeletong wa puo, mareo, gammogo le go gakolola mo thotloetsweng ya puo,  tiriso, le tsweletso ya kgodiso ya puo  le pabalelo; le
 • go tlamela Ditheotshegetso tse di lekaneng go kgonisa tirokgolo go tsepama mo ditirong tsa puo go fitlhelela leano la dipoelo tsa boikaelelo tse di totileng maitlhomo a leano. 

Ditlhokwa tsa BDA 

 

Ditlhokwa 

 

Melawana ya Tsamaiso

Tshosometso ya Boleng

· Re leba dintshetsontle tsa boleng mo tirong yotlhe ya rona.

· Re leba boleng jwa tiro ya puo

· Re leba boleng jwa dikumo tsa dipuo tsotlhe tsa semmuso tsa Aforikaborwa, dipuo tsa Sekhoi, Senama le Sesene gammogo le Puo ya Dikai ya Aforikaborwa

Tlotlo

· Re tlotla badirikarona ba BDA

· Re tlotla dipuo tsotlhe tse di dirisiwang mo Aforikaborwa mme re dumela mo Ditshwanelong tsa Molaotheo tsa Puo go ungwelwa molemo wa tshwaro ka tshiamo le ka tekatekano.

· Re tlotla dipuo tsotlhe tsa baagi mo Aforikaborwa.

· Re tlotla bakgatlhegedi botlhe ba ba dirisanang le rona.

Boikanyego

· Re a ikanyega mo ditirong le mo ditsamaisong tsotlhe tsa rona.

· Re a ikanyega mo go begeng le mo ditlhaeletsanong tsa rona.

Boikarabelo

· Re na le boikarabelo go badirelwa ba rona, bakgatlhegedi le go mongwe le mongwe wa rona ka ditiro tsa rona.

Peopontsheng

· Re dumela mo tlhaeletsanong le mo peopontsheng e e  lokologileng

· Ga re bofitlha mo ditirong tsa rona.

· Ga re bofitlha  mo go begeng ga rona. 

· Ga re bofitlha  mo go dirisaneng le DTB, DPD le MPB le bakgatlhegedi ba bangwe.

· Ga re bofitlha  mo tirisanong le baagi ba dipuo tsotlhe.

Tshiamo

· Re a ikanyega le go lokologa mo go sengwe le sengwe se re se dirang.

· Re tshola mongwe le mongwe ka seriti.

· Re dira ka tshiamo mo go sengwe le sengwe se re se dirang.

Ditlhokwa tsa Molaotheo (Go ya ka Karolo 181 ya Molaotheo) 

 

Ditlhokwa 

Melawana ya Tsamaiso

Boikemelo

· Re ikemetse mme jaaka mokgatlho, re ikobela fela Molaotheo le Molao. 

· Re tsaya tsia boikemedi jwa rona jaaka mokgatlho mme re ikemiseditse go tsaya dikgato tse di tlhokegang go bo sireletsa. 

· Re dira ditiro tsa rona ntle le poifo, go tsaya letlhakore kgotsa go gobelela. 

· Ga re letle itshunyonko mo mokgatlhong wa rona jaaka setheo sa Molaotheo mme re tlaa tsaya dikgatokgatlhantsho tse di tlhokegang go itepatepanya le maemo ao. 

· Re batla go itepatepanya le ditaelo tsa Molaotheo tse di amanang le BDA mme re solofela gore bakgatlhegedi ba bangwe le bannaleseabe ba dire se se tshwanang. 

Seriti 

· Re ikemeseditse go sireletsa seriti sa mokgatlho wa rona. 

· Re solofela go ka tsholwa ka seriti ke bakgatlhegedi ba bangwe le bannaleseabe. 

Nonofo 

· Re tlaa kgaratlhela go nna mokgatlho o o nonofileng ka matlhagatlhaga. 

· Re solofela maphata a mangwe a puso go sireletsa le go re thusa mo go nneng mokgatlho o o nonofileng. 

Taolelo ya Pholisi ya Peomolao le Ditaolelo tse dingwe

Taolelo ya Pholisi  le Taolelo ya Molaotheo

Karolo 6(5) (a) le (b) ya Molaotheo wa Repaboliki ya Aforikaborwa (Karolo 6(5) e buisega jaana:

(5) Boto ya Dipuontsi ya Aforikaborwa e e tlhomilweng ka peomolao ya Bosetšhaba e tshwanetse go-

(a) rotloetsa, le go tlhola maemoa kgodiso le tiriso ya-

(i) dipuo tsotlhe tsa semmuso;

(ii) dipuo tsa Sekhoi, Senama le Sesene; le

(iii) puo ya Dikai; le

(b) rotloetsa le go netefatsa tlotlo ya-

(i) dipuo tsotlhe tse ka gale di dirisiwang ke baagi mo Aforikaborwa, go akaretsa Sejeremane, Segerika, Sekujarati, Sehindi, Sepotokisi, Setamili, Seteleku le Seurdu; le

(ii) Searapo, Seheberu, Sesanskirite le dipuo tse dingwe tse di dirisiwang mo mererong ya sedumedi mo Aforikaborwa.

 

Mametlelelo 6 Karolo 20 (h) ya Molaotheo e baya BDA jaaka setheo sa molaotheo. 

Karolo 181 ya Molaotheo e kaya tse di latelang ka ditshwanelo tsa ditheo tsa molaotheo: 

 • “(2) Ditheo tse, di ikemetse, mme di ikobela fela Molaotheo le molao, mme di tshwanetse go lolama mme di tshwanetse go dirisa dithata tsa tsona go diragatsa ditiro tsa tsona ntle le poifo, go tsaya letlhakore kgotsa go gobelela.
 • (3) Maphata mangwe a puso, ka peomolao le dikgato dingwe, a tshwanetse go thusa le go sireletsa ditheo tse, go netefatsa boikemedi , tolamo, seriti le nonofo ya tsona.
 • (4) Ga go ope kgotsa lephata la puso le le itshunyang nko mo go direng ga ditheo tse”. 

 Pholisi Taolelo

Mo tlaleIetsong ya Molaotheo le Molao wa BDA (PanSALB Act), Melao le Melawana (Melao le Melawana e lekana le Melawanatsamaiso) ya Makgotla a Puo a Bosetšhaba (MPB) gammogo le Dikomiti tsa Puo tsa Diporofense (DPD) e phasaladitswe mo Kaseteng ya Puso k.g.r. Kitsiso ya Boto 92 ya 2005 le Kitsiso ya Boto 94, e e phasaladitsweng ka la 30 Lwetse 2005. Ditheo tsa Thanodi tsa Bosetšhaba (DTB) di buswa ka Dimemorantamo le Melawana ya Tirisano ya tsona. 


Ditirelo 

Ditrelo tse di neelwang ke PanSALB (Boto ya Dipountsi ya Aforikaborwa)

 • Phetolelo le Botšhomolodi
 • Maikaelelo
  • Tlhabololo ya  dikgono mo diphetolelong  le mo ditlhabololong.
  • Keteko ya Letsatsi la Boditšhaba la Diphetolelo
  • Go tlhokomela tiriso ya dipebofatso tsa diphetolelo le botšhomolodi
  • Tshegetso ya setegeniki go Dikomiti tsa Puo tsa Diporofense.

 

 • Ditshwanelo tsa Botho tsa Borutapuo le Botsereganyi
 • Maikaelelo
  • Go bebofatsa dipatlisiso tsa dikgatako tsa ditshwanelo tsa botho tsa borutapuo le go phasalatsa diphitlhelelo ke Komiti ya Ditheetso
  • Go tlhagisa temoso gore go tlhotlheletswe le go rotloetsa bopuontsi mo maphateng otlhe a setšhaba ka tshireletsego e e nonofileng le thotloetso ya ditshwanelo tsa botho tsa borutapuo.
  • Go tlamela ka ditirelo tsa semolao go Boto, Mokhuduthamagaphethisi, badiri ba ofisi, le ditheo tsa BDA
  • Go dira jaaka kemedi ya diphetogo mo go thuseng bao ba ba gatakang ditshwanelo tsa puo
  • Go laela kanoko mo dingongoregong jj.

 

 • Puo mo Thutong
 • Maikaelelo
 • Go tlhama le go babalela semphatotogamaano le mafapha a bosetšhaba le a porofense a thuto
 • Go tlhola maemo a a edileng go diragatsa puo mo thutong ka katlego le dipholisi tsa Thutokgolwane mo diporofenseng
 • Go tlhaola diporojeke tsa maano  go godisa dipuo tse di itlhokomolositsweng
 • Go tlhola maemo a a edileng go tsweletsa Pholisi ya Puo mo Thutong le mo Bopuontsing 
 • Go tlhaola mekgwa ya go rotloetsa dipuo tsotlhe mo thutong.
 • Dipatlisiso le Tlhabololo
 • Maikaelelo
 • Go thusa mo go simololeng dithuto le diporojeke
 • Go tsamaisa diporojeke tsotlhe tsa BDA
 • Go tlhama le  go babalela dinewa mo diporojekeng tse di etleeditsweng ka matlole
 • Go tlhama melakaelo ya go kwala diporojeke tse di tshikhinngwang
 • Go gokaganya dikopo tsa tshegetso ya ditšhelete
 • Go tlamela tshegetso go Makgotla a Puo a Bosetšhaba (MPB) le ditokololo tsa Boto
 • Go nna semphato le dipatlisiso tsa bosetšhaba le tsa boditšhaba le ditheo tse di etleetsang ka matlole 
 • Nitamiso le Tlhamomareo

Maikaelelo

 • Go tlamela kaelo ya setegeniki go MPB
 • Go netefatsa gore Makgotla a Puo a Bosetšhaba a dipuo tse robongwe tsa  Aforika a tlhabolola melao ya mopeleto le mokwalo ya dipuo tsa ona ka go farologana.
 • Go tlhoma tsamaiso ya nitamiso mo maemong  
 • Go tlhoma tsamaiso ya tlhamomareo mo maemong  
 • Tlhabololo ya Ditlhangwa

Maikaelelo

 • Go tshegetsa dilthopha tsa go buisa gore go rotloetswe setso sa go buisa
 • Go dirisana le mekgatlho ya bokwadi
 • Go tshwara dithutano ka mokgwatlhopho wa dibuka tse di tlhophetsweng go buisiwa 
 • Go tshwara dikabo tsa bokwadi ka kopanelo le MPB
 • Makgotla a Puo a Bosetšhaba

Maikaelelo

 • Go simolola le go diragatsa diporojeke tse di rotloetsang dipuo
 • Go tlhaola ditlhokego tsa kgodiso ya dipuo tse.
 • Go senka matlole a go rekota dipuo tseo di nang le palo e kwa tlase e e setseng ya babui (Sekhoi le Sesene), go efoga nyelelo.
 • Ditheo tsa Dithanodi tsa Bosetšhaba

Maikaelelo

 • Go potlakisa dikumo tsa dithanodi

Maitlhomo a Boto ya Dipuontsi ya Aforikaborwa ke go rotloetsa bopuontsi mo Aforikaborwa ka go:

 • Tlhola maemo a kgodiso ya dipuo tsotlhe tsa semmuso le tiriso e e lekalekanang ya tsona; 
 • Emela tlotlo ka dinao le go rotloetsa tiriso ya dipuo tse dingwe mo nageng; 
 • Rotloetsa tiriso e e gaisang ya dikgontshatiro tsa borutapuo tsa naga, gore Maaforikaborwa a kgone go ikgolola go tswa mo dibopegong tsotlhe tsa kgethololo ka borutapuo, borena le dikarogano mme ba kgone go diragatsa itlhophelo e e  maleba ya borutapuo mo go itshetseng ga bona gammogo le mo tlhabololong ya bosetšhaba . 

ABBREVIATIONS –DIKHUTSHWAFATSO

 

Pan South African Language Board               –            Boto ya Dipuontsi ya Aforikaborwa                        

PanSALB                                                            –            BDA            

 

Provincial Language Committees (PLCs)            –             Dikomiti tsa Puo tsa Diporofense (DPD)

 

Provincial Language            Committee (PLC)            –            Komiti ya Puo ya Porofense (KPP)            

 

National Language Bodies (NLBs)                        –            Makgotla a Puo a Bosetšhaba (MPB)

 

National Language Body (NLB)                        –            Lekgotla la Puo la Bosetšhaba (LPB)

 

National Lexicographic Units (NLUs)            –            Ditheo tsa Dithanodi tsa Bosetšhaba

 (DDB)

 

National Lexicographic Unit (NLU)            –            Setheo sa Thanodi sa Bosetšhaba (STB)

 

PanSALB Act                                                –            Molao wa PanSALB

 

Constitution                                                            –             Molaotheo

            

Board                                                                        –            Boto