Umlando

IGUNYA NOKUZIBOPHA EMBUSWENI

Ngokuya ngokomthetho weBhodi yamalimi woke weSewula Afrika(i-PanSALB), igunya le-PanSALB lisuselwa kumThethosisekelo weSewula Afrika(Isigaba) 6(5) (a) no (b) womThethosisekelo weSewula Afrika), umThetho we-PanSALB nomThetho wokuPhathwa kwezeeMali (nomboro 29 wonyaka we-1999). 

:I-PanSALB inikelwe igunya loku: 

 • Lokwenza iimphakamiso ngokuqalelela imithetho ekhona nanyana ephakanyisiweko, ukwenziwa nanyana umthethokambiso osebenza bunqopha nanyana ngokungakanqophi ngezinto zelimi kwelinye nelinye izinga likarhulumende, nokuqalelela nanyana ngimaphi amatjhuguluko aphakanyisiweko nanyana ukususa nanyana ukujanyiselelwa komthetho onjalo.  
 • Ukuthuthukisa ngokukhuthala ilemukiso lamalimi-nengi njengesisetjenziswa senarha. 
 • Ukuthuthukisa ngokukhuthala ukuthuthuka kwamalimi ebekagandelelwe.
 • Ukuthoma irhubhululo ngomnqopho wokuthuthukisa nokwakha ubujamo bokuthuthukisa nokusetjenziswa kwa(i)malimi woke wangokomthetho weSewula Afrika, (ii) amalimi wama-Khoi nama-San (iii) neLimi lamaTshwayo. 
 • Ukuthuthukisa nokuqinisekisa ukuhlonitjhwa kwawoke kwamalimi asetjenziswa miphakathi eSewula Afrika.
 • Ukululeka ekuthintaneni kokuhlelwa kwamalimi eSewula Afrika.
 • Ukukghonakalisa ukusebenzisana kama-ejensi ahlela ilimi ngaphandle kweSewula Afrika 
 • Ukuhloma amakomidi wamalimi weemfunda nemikhandlu yamalimi weNarha ukuze aluleke kwenye nenye into yelimi ethinta isifunda nanyana ilimi elithileko.
 • Ukuhloma amayunidi weenhlathululi-mezwi ukuze zisebenze njengeenkhamphani ezibekelwe umbandela ngaphasi kwesigaba 21 somThetho weenKhamphani womnyaka we-1973(umThetho 61 womnyaka we-1973) kunye nokunikela ngeemali emayunidini ukufezekisa imisebenzi yazo.

Ngokuya ngokomThetho we-PanSALB  weSigaba 4 , iBhodo mkhakha wombuso ozijameleko, elawulwa kwaphela mThethosisekelo nomthetho ojanyisiweko, begodu kufanele yenze umsebenzayo ngaphandle kokusaba, ukuthatha ihlangothi nanyana ukubandlulula. Yoke imikhakha yombuso iyalaywa bona isebenzisane neBhodi begodu ingeze yacabhela emsebenzini wokusebenzisa amagunya wayo. 

I-PanSALB yahlonywa ngonyaka we-1995 ngokomThetho we-PanSALB wonyaka we-1995, njengombana yakhitjhelelwa ngonyaka we-1999. IBhodi yajanyiswa  kokuthoma ngonyaka we-1997. 

UMNQOPHO WE-PANSALB KUTHUTHUKISA UBULIMINENGI ESEWULA AFRIKA NGOKU:

 • Ukwakha ubujamo  bokuthuthukisa nokusetjenziswa ngokulingana kwamalimi woke asemthethweni.
 • Ukukhuthaza ukuhlonitjhwa nokusetjenziswa kwamanye amalimi enarheni.
 • Ukukhuthaza ukusetjenziswa kuhle kweensetjenziswa zenarha eziphathelene namalimi ukukghonakalisa amaSewula Afrika bona atjhaphuluke kizo zoke iindlela zokuninwa ngokwelimi, ukwenganyelwa nokuhlukaniswa nokubasiza ekukhetheni amalimi okungiwo  abalungeleko ngokuthanda kwabo kanye nekuthuthukisweni kwenarha. 

Iinjamiso ze-PanSALB

IINJAMISO ZE-PanSALB NEENDIMA EZIYIDLALAKO

AmaKomidi wamaLimi wesiFunda(PLC) i-PLC yahlonywa kwesinye nesinye isiFunda ukuze iluleke iBhodo ngokhunye nokhunye okuphathelene namalimi esiFundeneso. 

AMABHODO WAMALIMI WENARHA (NLBs)

I-NLB yelinye nelinye ilimi elisemthethweni yahlonywa okufakwa hlangana neyama-Khoi nama-San kanye neyeLimi lamaTshwayo, ukuze isize i-PanSALB ekuthuthukisweni kwamalimi la. Isijamiswesi sinamandla wokuba nelizwi lokugcina eendabeni zelimi ezinjengokuzinganisa, imilayo yokutlola nokupeledwa kwamagama welimelo ekuqalenwe nalo

AMAZIKO WEENHLATHULULI-MEZWI (NLUs)

I-NLU yelimi elinye nelinye yahlonywa ukuze ibuthelele iinhlathululi-mezwi neminye imikhiqizo yeenhlathululi-mezwi. Ama-NLU maKhamphani weSigaba 21, abekwe emazikweni aphakamileko wezefundo eseendaweni lapho kutholakala khona abakhuluma ilimi lelo ngobunengi. 

AMALUNGELO WOBUNTU APHATHELENE NAMALIMI NOKULAMULA

Umsebenzi wekundla enqotjhiweko le kukghonakalisa amarhubhululo wokuphulwa kwamalungelo wobuntu aphathelene namalimi nokuveza imiphumela yamarhubhululo lawa. Ibuye godu ifune ukulemukisa umphakathi ukwenzela bona ifundise begodu ithuthukise ubuliminengi kiyo yoke imikhakha yombuso ngokuvikeleka okuyiphumelelisako nokuthuthukiswa kwamalungelo wobuntu. 

ILIMI KWEZEFUNDO

Indima eyenziwa yikundla enqophileko le, kukwakha ubujamo obamukelekileko ekuthuthukiseni ubuliminengi emazikweni wokufundela. 

UKWAKHA AMATHEMU

Indima eqakathekileko yekundla enqotjhiweko le kukwakha, ukuphumelelisa, ukunzinzisa, nokwazisa amathemu amatjha esemalimini wendabuko naku- Afrikaans,  nokunikela imihlahlandlela yemilayo yokupeledwa nokutlolwa kwamagama

UKUTHUTHUKISWA KOKURHUBHULULA

Ngokuya komThetho we-PanSALB, i-PanSALB kufanele ithome iimfundo nerhubhululo ngomnqopho wokukhulisa nokwakha imibandela yokuthuthukisa nokusetjenziswa kwako woke amalimi weRiphabliki asemthethweni, ilimi alama-Khoi, ama-Nama nama-San okufaka hlangana neLimi lamaTshwayo. iNgebangelo-ke ikundla enqotjhiweko le, isiza i-PanSALB kobana ihlunge ngaso soke isikhathi amaqhinga wayo wokuphumelelisa ukulawula imisebenzi yokuthuthukisa ilimi nokuthuthukisa ubuliminengi enarheni. 

UKUTHUTHUKISWA KWEEZEMITLOLO

Indima eqakathekileko yekundla enqotjhiweko le kukwakha imibandela yokuthuthukisa imitlolo kiwo woke amalimi asemthethweni.

AMA-OFISI WEEMFUNDA

Ukuze i-PanSALB iphemelele  eminqhophenayo ezingeni leemfunda, ihlome ama-ofisi eemfundeni zoke zolithoba eNarheni. Ama-ofisi la akhona ukuthintanisa imisebenzi ye-PanSALB eemfundeni.