Imininingwana ngathi

ISENDLALELO SOMLANDO

IBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika ihlonywe ngomThetho weBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika we-59 ka 1995 njengoba ukhitjelelwe ngo1999.  IBhodo yahlonywa ngokuya komThethosisekelo weRiphubhliki yeSewula Afrika (UmThetho we-106 ka 1996)  kobana:

 • Ithuthukise, yakhe ubujamo obuhle bokuthuthukisa nokusebenziswa kwamalimi wangokomthetho kufakwa hlangana i- khoe ne San kanye namalimi wamatshwayo.

 • Ukuthuthukisa nokuqinisekisa ukuhlonitjhwa kwamalimi ajayelekileko asetjenziswa miphakathi eSewula Afrika, kufaka hlangana i-German, i-Guranti, i-Hindi, i-Portuguese, i-Tamil, i-Hebrew, i-Sanskrit namanye amalimi asetjenziselwa zekolo eSewula Afrika

NGIYIPHI INDIMA EDLALWA YI-PANSALB?

IBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (Pan South African Board)  ‘PanSALB’ yahlonywa yiPalamende (ngoMthetho we-59 ka 1995, njengoba wakhitjelelwa ngomThetho we-10 ka 1999) kobana:

 • UThuthukise  amalimi wo-11 wangokomthetho
 • UThuthukise ubuliminengi eSewula Afrika
 • Umthethosisekelo utjengisa ngokuqalisa ekuhlonyweni kwe-PanSALB esiGabeni 6 lokha sihlathulula amalungelo welimi.

UmThetho we-PanSALB ugunyazwa bona uthome iimfundo nerhubhululo okunqotjhwe ngalo ukuthuthukisa  nokwakha ubujamo  bokuthuthukiswa kwawo woke amalimi asemthethwen a-11, i-Khoe, i-San kanye nelimi lamatshwayo eSewula Afrika.

AMAHLANGOTHI ANQOTJHIWEKO WE-PANSALB

Kufanelekile ukutjho bona Ibhodo liqalene namaqhinga wayo wokuthuthukisa ilimi ngaleziindawo ezilandelako okunqotjhwekizo:

Kuliqiniso elinganakuphikiswa bona ibhodo yenza amano wayo wokuthuthulisa ilimi ngamahlangothi anqotjhiweko alandelako:

 • Ukuhlelwa kobujamo belimi
 • ILimi kezeFundo 
 • UkuTjhugulula nokuRhumutjha
 • Iinhlathululimezwi, iTheminoloji namabizo weendawo
 • Ukuthuthukiswa kwezemitlolo namalimi ebekade agandelelekileko.
 • Amalungelo eLimi nokulamula
 • IRhubhululo

I-PanSALB igunyazwa mthetho ukuphenya iinghonghoyilo mayelana nokuphulwa kwamalungelo welimi kinanyana ngimuphi umuntu, ihlangano nofana isikhungo.

I-PanSALB ibamba ukulalelwa lapho abamangali nabamangalelwa babakhona, begodu kuye ngekufumanako, okungaqunda amagadango angathathwa mnyango nofana isikhungo esibandakanyekako.

UMgomo weLimi nomthetho

I-PanSALB isebenze ngokubambisana nomNyango WezobuKghwari namaSiko ngomthethomgomo kazweloke wokusetjenziswa kwamalimi kurhulumende emnyangweni wezefundo ephakamileko, owahlonywa ngo-2003, kanye noMthethosivivinywa wamalimi weSewula Afrika nemizamo embalwa yokuqinisekisa bona iSewula Afrika inabasebenzi abatlhogekako ukusebenzisa umThethomlingwa lokha uba mthetho. Lemizamo eyethulwa ngoNtaka 2004, ifaka hlangana ihlelo lemifundaze lakarhulumende leemfundo elihla weziqu (postgraduate) elimini, ekurhumutjheni, nekutjhugululeni nokuhloma iinkungo zokurhubhulula ngokuthuthukiswa kwamalimi ezinqotjhiswe kiwo  amalimini a-11 wendabuko we-SA njenge: seSotho saLebowa, seSotho, seTswana, iSiswati, TshiVenda, Xitsonga, isiNdebele, isiXhosa kanye nesiZulu.

Amandla nemiSebenzi yeBhodo njengoba kutjhiwe kumThethotho- 59, 1999 we-PanSALB kanye nesikhibelelo somThetho, 1999 ingalendlela:

1. IINHLANGANO ZE-PanSALB

Ibhodo izakuthi ngendlela igunyazwe ngakho yiBhodo ngesaziso kuGazede nakuGazede yeeMfunda ihlome:

(a) Ikomidi yelimi yesifunda kwesinye nesinye isifunda iyiyelelelisa ngenye nenye indaba yelimi nofana isifunda esithindekileko nofana ihlangathi lapho ikomiti enjalo ingafumaneki khona nofana lapho ikomidi ekhona isebenza kwaphela ngamalimi asemthethweni wesifunda esithile: Ikani nange ikomidi yesifunda yelimi ihlonyiwe esifundeni esithile ngombono weBhodo ukujamela amalimi esatjenziswa esifundeni ngokuzeleko, ikomidi leyo izakuthathwa njengekomiti ehlonywe ngokuya kwesigatjanesi ikani nayikhombisa ubujameli.

(b) IBhodi yamaLimi weNarha ukuyiyelelisa ngelinye nelinye ilimi elithile, ilimi lamatshwayo nofana ukuqinisa nofana ezinye iindlela zokuthintana, lokha ibhodi enjalo ingekho nofana lokha ibhodi ekhona engenzi umsebenzi wayo: Ikani  nakukuthi ibhodo enjalo ibe khona, kuzakuthathwa ukuthi ihlonywe ngokuya kwesigatjanesi.

(c) Iyunithi [yesihlathululimagama yenarha] ukusebenza njengekhamphani ebekelwe umkhawulo ngokuqinisekiswe sigaba 21 soMthetho weKhamphani (umThetho No-59 waka-1973) begodu izakubekela ngeqadi imali ukuze iyunithi ikghone ukwenza imisebenzi yayo. Ikani nakukuthi imemorandamu nama-athikhili weyunithi yehlangano leyo afaka hlangana imithetho elandelako:


(i) Iyunithi iziphendulela kuBhodo ngemali ethulelwe yona. (ii) Iyunithi izakukhambisana nomthethomgomo weBhodo. (iii) Iyunithi izakudzimelela eendleni ezithuthukisa ukwakhiwa kwelimi.

2. UMTHETHO WELIMI/UMGOMO YOLIMI/UMSEBENZI WELIMI

IBhodi iza:

(a) kwenza iimphakamiso ngokuya komthetho okhona ohlongozwako, osebenzako nomthethomgomo osebenza bunqopha nofana bugegeda neendaba zelimi kwelinye nelinye izinga likarhulumende begodu nangokuya kwekhibelelo ezihlongozweko nofana eziphelisiweko nofana ezijanyiselelweko zomthetho loyo, ukusebenza nomthethomgomo.

(b) Kwenza iimphakamiso eenhlanganweni  zombuso kiwo woke amazinga karhulumende lokha nangabe ithatha isenzo esinjalo njengamagadango afanele ukukwamukelwa anqophe ukuthuthukisa ubuliminengi ngehlahleni lomThethosisekelo.

(c) ukuyelelisa ngokuthintana kokuhlelwa kwelimi eSewula Afrika

3. UBULIMINENGI

IBhodo izokukhuthaza ngokuthuthukiswa kokulemukisa kobuliminengi njengesisetjenziswa senarha

4. UKUTHUTHUKISWA KWAMALIMI EBEKAGANDELELWE NGAPHAMBILINI

IBhodo izokukhuthaza ngokuthuthukisa amalimi ebekagandelelwe ngaphambilini.

5. IRHUBHULULO

IBhodo eza:


(a) kuthoma iimfundo namarhubhululo anqophe ekuthuthukiseni nekwakheni ubujamo obuhle bokuthuthukisa amalimi:

(i) woke amalimi weRiphubhliki asemthethweni
(ii) amalimi we-Khoi ne-San
(iii) neLimi lamaTshwayo le Sewula Afrika

(b) ukuthoma iimfundo nerhubhululo ekunqotjhwe ngalo:

(i) ukuthuthukisa amalimi egade agandelelwe eSewula Afrika;
(ii) ukungancitjhiswa kwamalungelo aphathelene nelimi kanye nobujamo bamalimi akhona kusukela mhlana amalanga a-27 kuSihlabantangana 1994
(iii) ukuthuthukisa ubuliminengi eSewula Afrika
(iv) ukuthuthukisa ukusetjenziswa kweensetjenziswa zelimi eSewula Afrika,
(v) ukukhandela ukusetjenziswa kwanofana  ngiliphiphi ilimi ngomqopho wokulisebenzisela butjhulweni ukulilawula nokulikhethulula.

6. UKULAMULA NAMALUNGELO WELIMI

IBhodo iza:

(a) kunikela ngesizo elitlhogekako simahla ngomqopho wokuthumela isinghonghoyilo  nalapho kutlhogekako izakusiza umangalelwa ngeentlabagelo zokuthumela isinghonghoyilo

 (b) [ingathi ngemizamo yayo] ekumukeleni isinghonghoyilo esitlolwe phasi iphenye  ngezwangobethi  yokuphulwa kwamalungelo welimi, umthethomgomo nokusetjenziswa kwelimi.

[YELELA: ibhodo ngemizamo yayo iphenya/izwangobethi/ukwephulwa kwamalungelo welimi begodu ingabizela umuntu , ibhodi nofana ihlangano yombuso ukunikela ngobufakazi bese ikhuphe amarekhodi abufakazi obunembako nofana imitlolo]

7. UKUSEBENZISANA NAMANYE AMABHODI

IBhodi iza:

(a) Izakukghonakalisa ukusebenzisana namanye ama-ajensi wokuhlelwa kwelimi eendaweni ezingaphandle kweSewula Afrika. (b) Ukulwa nokuthuthukiswa itjhebiswano elikhulu phakathi kwayo nenye ihlangano yombuso, umuntu ibhodi yabantu nofana isikhungo isibandakanyekako ekwakheni nekuthuthukiseni ilimi.  (c) Ngaphambi kokuthi kwenziwe nofana kugadangiswe omunye nomunye umbiko, irhubhululo, iphuzu, isiyeleliso nofana isiphakamiso, fumana isizo le-

(i) ikomidi yamalimi yesifunda ethintekako eyahlonywa ngaphasi kwesigaba 8(8)(a) (ii) enye nenye ihlangano yombuso kungakhathalelekile ukuthi indaba leyo iyithinda bunqopha nofana bugegeda, umthethomgomo nofana ukusebenza kwelimi, lisetjenziswa nofana liphakanyiswa nofana ehlanganweni leyo yombuso (iii) enye nenye ibhodi yelimi ehlonywe ngaphasi kwesigaba 8(8)(b); namkha (iv) omunye nomunye umuntu , nofana isiqhema, ibhodi yelimi nofana isikhungo esibandakanyekako nofana isinekareko lokuthuthukisa amalimi wangokomthetho weSewula Afrika ngokuzimema ngezaziso zeemphakamiso kumaGazede nofana amaGazede wesiFunda.

[YELELA: ikomiti yehlangano yombuso nofana ibhodi yelimi etjhiwe ngehla izakukateleleka ukunikela isiyeleliso esibawa yiBhodo]

8. IMISEBENZI ELANDELAKO INGENZIWA YIBHODI NGENDLELA IBONA NGAYO:

IBhodi i:

(a) ngabawa ihlangano yombuso ukuyinikela ilwazi isiphathimandla nofana iindlela zokuphatha ezamukeleko ezikhambisana nomthethomgomo welimi kanye nokusetjenziswa kwelimi (b) ukuyelelisa ihlangano yombuso ngokusebenza komthetho ophakanyisweko nofana osele ukhona, umthethomgomo nokusebenza okuphathelene bunqopha nofana bugegeda neendaba zelimi (c) tjheja esinye nesinye isiyeleliso ngokuya kwendima(b) (d) ngokuya ngokusatjalaliswa okulinganako kweensetjenziswa ezikghonakalisa umsebenzi, inikela imilayo bese iyayitjheja

 • amazinga asebenzako abekwe yibhodo ekwenzeni loyo msebenzi no

(ii) kwenziwa kwaleyo misebenzi.

(e) ekutjhejeni iindlela nekambiso yomThethosisekelo ngokuya kwendaba zelimi ezijayelekileko ezibunqopha nezibugegeda

(i)ukutjheja  nokutjhejwa kwekambiso yomthethosisekelo ngokuya ngokusetjenziswa kwelimi. (ii)Ukutjheja ummongo nokutjhejwa kwemithetho emitjha nesele ikhona, ukusebenza   nomthethomgomo osebenza ngeendaba zelimi bunqopha nofana bugegeda kwelinye nelinye izinga likarhulumende (iii) ukusiza nokutjheja ukwakhiwa kwamahlelo nemithethomgomo ekatelela ukusetjenziswa nokuhlonitjhwa kwamalimi asemthethweni ngokulingana begodu kuthathwe namagadango ukuqinisekisa ukuthi imiphakathi esebenzisa amalimi lawo inethuba lokusebenzisa amalimi lawo ebujameni abufaneleko (iv)ukuhloma, ukwakha nokubulunga imininingwana kodwana kungabekelwa umkhawulo wemininingwana (aa) zoke iindaba zomthetho (kufaka hlangana ikambiso yomThethisisekelo) isebenza ngeendaba zelimi: ne(bb) omunye nomunye umthethomgomo nokusebenza kwesinye nesinye isikhungo nofana ihlangano yombuso isebenza ngeendaba zelimi bunqopha nofana bugegeda.

(f)  ilayela omunye nomunye umuntu  nofana abantu nofana isikhungo ukwenza irhubhululo nokulungiselela ukuyigadangisela ngalendlela ingenza kube khona iinsetjenziswa komunye nomunye umuntu  loyo nofana, isikhungo(g) ukubiza omunye nomunye umuntu ukuzokunikela ubufakazi phambi kwayo nofana ukukhupha omunye nomunye umtlolo nofana elinye nelinye ilwazi nofana aphikise njengoba kutlhogeka ekusebenzeni kwemisebenzi yeBhodo.

(h) iyelelisa urhulumende ukunikela omunye nomunye nofana isiqhema esithinteke kabuhlungu ngokuhlukumezeka kwamalungelo welimi ngeemali ngamanye amasekelo. (i) ukuragela phambili iminqopho ngomnqopho wokusebenzisa amandla wayo nokwenza imisebenzi yayo:

 • izokwenza imithetho ikhiphe izaziso
 • ukugadangisa imithetho leyo nezaziso  kuGazedi nakuGazedi yesiFunda

(j)  ibonisana beyisebenzisane khulu nomunye nomunye umuntu, ibhodi yabantu abanelwazi elikhethekileko nelwazi langaphambilini emirarweni yelimi leSewula Afrika, nofana obandakanyekako ngandlela thize ekwakheni nekuthuthukisweni kwelimi.

UKWAKHIWA KWENHLATHULULIMAGAMA NETHEMINOLOJI

Ilinye ihlangothi elimqopho we-PanSALB kukwakhiwa kwenhlathululimagama netheminoloji. Amayunithi ali-9 weenHlathululimagama zeNarha zatloliswa ngo-2001, umsebenzi wazo kukwakha iinhlathululimagama  ezihlathulula ngelimi linye neminye imikhiqizo ukusiza ekwakheni ilimi. Iyunithi ye-Afrikaans, yesiNgisi, yesiZulu neyesiXhosa sekagadangise amavolumu amanengana weenhlathululimagama ezihlathulula ngelimi linye. Iyunithi yesihlathululimagama sesiVenda esinzinze eYunivesithi yeVenda, sahloma isihlathululimagama sayo sokuthoma sephasi ngoVelabahlinze womnyaka ka-2004 kwase kuthiwa ilindeleke ukugadangisa umtlamo wokugcina ngo-2006 nofana ngo-2007. Amayunithi weenhlathululimagama anzinze eenkhungweni zamaziko wefundo ephakamileko eSewula Afrika mazombe. Esinye nesinye isikhungo silawulwa yibhodo yabanqophisi nesitloliswe esiGabeni 21 (ikhamphani engenzi inzuzo) evumela iyunithi loke ilungelo lokubawa ukusekelwa ngeemali ukuragela phambili nomsebenzi wayo.