Umlando

ISIZULU

ISENDLALELO

AMAGUNYA  NOKUZIBOPHEZELA KUHULUMENI 

Ngokomthetho WeBhodi Lezilimi KuZwelonke (iPanSALB), igunya LikaPanSALB lisuselwa KuMthethosisekelo   weZwe LaseNingizimu  Afrika (isigaba se-6(5)(a) kanye no(-b) soMthethosisekelo WeNingizimu  Afrika ), ngokoMthetho wePanSALB kanye noMthetho Wokuphathwa kwezimali (unombolo-29 wonyaka we -1999) 

UPanSALB ugunyazwe :

 • Ukwenza izincomo kunanoma yimuphi  umthetho ohlongozwayo noma okhona, inqubo noma  inqubomgomo  eqondene  ngqo  nengaqondene nezindaba zolimi kunanoma yiliphi izinga likahulumeni mayelana nanoma yiziphi izichibiyelo ekubuyekezweni  noma ekubuyiselweni  kwalowo mthetho,kungaba yinqubo noma inqubomgomo.
 • Ukwenza izincomo ezinhlakeni zikahulumeni kuwo wonke amazinga kahulumeni lapho ubona kufanele ukuze kube nezindlela ezihlose ukuthuthukisa ubuliminingi ngaphansi kohlaka lomthethosisekelo. 
 • Ukugqugquzela ngokuzikhandla ukwazisa ngobuliminingi njengomcebo wesizwe. 
 • Ukugqugquzela ngokuzikhandla ukuthuthukiswa kwezilimi ebezicindezelwe phambilini. 
 • Ukuqala izifundo kanye nocwaningo okuhlose ukugqugquzela futhi kwenziwe izimo ezilungele ukuthuthukisa  kanye nokusetshenziswa okoku (-i) kwazozonke izilimi ezisemthethweni eNingizimu  Afrika,okwesi-(ii) izilimi zama Khoi nama San  kanye nokwesi- (iii)okuwuLimi Lwezimpawu LwaseNingisimu Afrika . 
 • Ukugqugquzela nokuqinisekisa ukuhlonishwa kwazo zonke izilimi ezisetshenziswa umphakathi waseNingizimu Afrika ngokwejwayelekile. 
 • Ukweluleka ekuqondisweni  kokuhlelwa kolimi eNingizimu  Afrika
 • Ukucaba indlela yokusebenzisana nabasiza ukuhlelela ulimi ngaphandle kweNingizimu  Afrika
 • Ukusungula aMakomidi Olimi EziFundazwe kanye neMikhandlu KaZwelonke Yezilimi ukuyeluleka  kunoma yiluphi udaba lolimi  oluthinta isiFundazwe noma ulimi oluthile.
 •  Ukusungula Izikhungo   Zezichazamazwi  Kuzwelonke  ukuze zisebenze njengezinkampani ezenganyelwe isigaba sama -21 somthetho wezinkampani  wonyaka we -1973 (Umthetho wama -61 wonyaka we -1973), kanye nokwabela lezizikhungo ngemali  yokuqhuba imisebeni. 

Ngokwesigaba sesi-4 somthetho wePanSALB, iBhodi liwuhlaka lukahulumeni oluzimele olulawulwa nguMthethosisekelo nomthetho osuselwe kuwo futhi kufanele lenze imisebenzi yalo ngaphandle kokusaba, ukuchema noma ukucwasa. Zonke izinhlaka zikahulumeni zihlangene ekusebenzisaneni  neBhodi ngaphandle kokuphazamisa  ukusebenza kwalo ukufeza elikugunyaziwe. 

IPanSALB yasungulwa ngonyaka we-1995 ngokomthetho wePanSALB wonyaka we-1995 owachibiyelwa ngonyaka we- 1999. IBhodi laqokwa okuqala ngonyaka we-1997. 

INJONGO KAPanSALB UKUGQUGQUZELA UBULIMININGI ENINGIZIMU AFRIKA NGOKUTHI:

 • Lenze izimo ezilungele ukuthuthukiswa nokusetshenziswa ngokulingana kwazo zonke izilimi ezisemthethweni
 • Ligqugquzele  ukuhlonishwa nokukhuthaza ukusetshenziswa kwezinye izilimi eZweni.
 • Likhuthaze  ukusetshenziswa kahle  kwemithombo yolimi ukuze abantu baseNingizimu Afrika bakhululeke  kulona lonke uhlobo lokucwaswa ngokolimi, ukuqonelwa nokwahlukaniswa, futhi bakwazi ukuzenzela izinqumo zolimi ezilungele bona nentuthuko yeSizwe. 

UMBONO, INHLOSO KANYE NENDLELA YOKUZIPHATHA

UMBONO KAPanSALB

Ukuba umgcini womnotho waseNingizimu Afrika wolimi oyigugu ngokuwuvikela, ukuwuqhuba,nokuqhubeza intuthuko Yezilimi Zaseningizimu Afrika ezisemthethweni kanye nezilimi  zamaKhoi,ezamaNama  nolwamaSan kanye Nolimi Lwezimpawu ngenhloso yokufinyelela emphakathini osebenzisa  izilimi eziningi ngokweqiniso; 

INHLOSO KAPanSALB

Siyokwazi ukufeza inhloso yethu  ngokuthuthukisa imiphakathi yaseNingizimu Afrika eyehlukene  ngoku:

qhubeza ukuthuthukiswa kanye nokwenza izimo zokuletha inqubekela phambili yobuliminingi ngokubhekana nazozonke izilimi ezisemthethweni,ezamaKhoi,ezamaNama,nezamaSan  kanye noLimi Lwazimpawu.

Ukugqugquzela nokuqinisekisa ukuhlonishwa :

 1. Kwezilimi ezisetshenziswa umphakathi ngokujwayelekile eningizimu Afrika kuhlanganisa isiArabhu,isiHebheru,iSanskrit,kanye
 2. nezinye ezisetshenziselwa inkolo njengesiJalimane, isiGriki, isiGujarati,I siHindi, isiPutukezi, IsiThamili,isiTelegu nesiUrdu

Ukuqhuba ukusetshenziswa nokuthuthukiswa kwezilimi ezisemthethweni,izilimi lwamaKhoi,ezamaNama nezamaSan kanye  noLimi lweziMpawu;

ukugqugquzela ubuliminingi,ukuhlonishwa nokusetshenziswa kwezilimi;

Ukululeka ekuhlelweni kwezinhlelo zolimi eNingizimu Afrika kuhlanganisa nokusebenzisana nabahleli bezilimi zomhlaba.ngokuthi;

  • Kulekelelwe futhi konganyelwe Izikhungo eziyi -11 Zesichazamazwi Kuzwelonke(iNLU) emsebenzini wazo wokulungisa izilimi eziyi -11 ezisemthethweni zibe  ngezeqophelo ngokwenza iziChazamazwi.

 

  • Ukugqugquzela ukusetshenziswa  Kwekomidi Lolimi LeSifundazwe (iPLC) njengabeluleki abengamele ukuqapha ukusetshenziswa kwezilimi zaleso naleso sifundazwe benze nezincomo kunoma yimuphi umthetho,inqubo,imigomo ephathelene nengaphathelene ngqo nezindaba zolimi kanye nokuthuthukiswa kobuliminingi nokuhlonishwa kwezilimi  zesifundazwe;kanye

 

  • Nokugqugquzela ukusetshenziswa Kwemikhandlu Yolimi KuZwelonke (amaNLB)eyishumi nantathu njengabeluleki ekubhalweni kolimi,ukwenziwa kwezichazamazwi,amatemu kanye nokweluleka ekugqugquzeleni ulimi,ekulusebenziseni nasekuqhubezeni ukuthuthukiswa kolimi nokulugcina ;kanye

Nokunikeza usizo olwanele ezinhlakeni ukuze kuthi okuyiwona msebenzi ekungxilwe kuwo kube imisebenzini yolimi ukuze izinhloso zilethe imiphumela nempumelelo yemigomo. 

 

INDLELA YOKUZIPHATHA KAPanSALB

 

Ukuziphatha 

 

Imithetho yokusebenza

Ukuqhutshwa yizinga

 

 

o    Singxile ekukhipheni okusezingeni kuwona wonke umsebenzi wethu.

o    Singxile ezingeni lokusetshenziswa kolimi

o    Singxile ezingeni lemisebenzi yolimi yazozonke izilimi ezisemthethweni eniNgizimu Afrika ,izilimi zamaKhoi,ezamaNama namaSan  kanye noLimi Lwezimpawu.

 

 

Ukuholonipha

 

o    Siyazihlonipha zonke izisebenzi ze-PanSALB 

o    Siyazihlonipha zonke izilimi ezikhulunywa eNingizimu Afrika futhi siyakholelwa elungelweni lazo ezilinikwa uMthetho sisekelo ukuthi zilinganiswe futhi ziphathwe ngendlela elinganayo.

o    Siyihlonipha yonke imiphakathi ngokwezilimi zayo

o    Siyabahlonipha esibambisene nabo.

 

 

Ukwethembeka 

o    Sithembekile kukona konke ukusebenza  kwethi nasezintweni esizenzayo.

o    Sithembekile ekubikeni kwethu nasekuxhumaneni

 

Okumele sikubike 

 

o    Simelwe ukubika kulabo esibasebenzayo,nesisebenzisana nabo nakwabanye ngalokho esikwenzayo.

Ukubasobala

o    Sikholelwa ekukhulumeni okuvulelekile

o    Sisobala ngakho konke ngawowonke umsebenzi esiwenzayo

o     Sisobala ngokubika kwethu

o    Sisobala ngokusebenza kwethu neNLU,iPLC  namaNLB kanye nesibambisene nabo.

o    Sisobala ngokusebenzisana nayoyonke imiphakathi yezilimi ezahlukene.

 

Ubuqotho

o    Sisobala  futhi sithembekile ngakhokonke esikwenzayo.

o    Siphathana ngenhlonipho.

o    Sisebenza ngobuqotho kukhokonke  esikwenzayo.

Ukuziphatha ngokoMthethosisekelo( isigaba se -181 somThethosisekelo )

 Ukuziphatha

Imithetho yokusebenza

 

Ukuzimela 

o    izimele njengenhlangano  ngaphanzi koMthethosisekelo kanye nomthetho.

o    Kuyigugu kithi ukuzimela njengenhlangano futhi sizimisele ukuthatha izinyathelo ezifanele ukukuvikela.

o    Senza umsebenzi wethu ngaphandle kokusaba ,ukuchema noma ukucwasa.

o    Asikuvumeli ukuphazanyiswa enhlanganweni yethu njengenxenye yoMthethosisekelo. 

o    Sifisa ukuhambisana nalokho okubekwe uMthethosisekelo maqondana nePanSALB  futhi silindele ukuthi esisebenzisana babo kanye nalabo ababambe iqhaza benze njalo.

isithunzi 

o    Sizimisele ukuvikela isithunzi senhlangano yethu.

o    Silindele ukuphathwa ngenhlonipho yilabo esibambisene nabo nalabo ababambe iqhaza.

 

Ukusebenza ngendlela  

o    Siyohlala silwela ukuba inhlangano esebenza ngendlela

o    Silindele ukuthi ezinye izinhlaka zikahulumeni zisivikele futhi zisisize ukuba sibe yinhlangano esebenza ngendlela 

Isigunyaziso seNqubomgomo,soMthetho nezinye izigunyaziso

Isigunyaziso Senqubomgomo  nesoMthethosisekelo

Isigaba se-6(5)(a) kanye no(b) soMthethosisekelo weZwe lase Ningizimu Africa (isigaba  se-

6(5)sifundeka kanje:

(5)IBhodi Lezilimi Kuzwelonke elasungulwa yisiShayamthetho kufanele-

(a) ligqugquzele futhi lenze izimo  zokuthuthukisa kanye nokusetshenziswa –

  • Kwazozonke izilimi ezisemthethweni
  • Kolimi lwama Khoi,olwamaNama kanye nolwama  San,kanye  
  • noLimi Lwezimpawu kanye 

(b)nokugqugquzela nokuqinisekisa ukuhlonishwa –

  • kwezilimi zonke ezisetshenziswa imiphakathi eNingizimu Afrika kuhlanganisa nesiJalimane,  isiGriki, isiGujarati,I siHindi, isiPutukezi, IsiThamili,isiTelegu nesiUrdu kanye-
  • nesiArabhu,isiHebheru,iSanskirt nezinye izilimi ezisetshenziselwa  inkolo eNingizimu Uhlelo olungu nombolo-6 isigaba sama-20 (h) loMthethosisekelo lufaka iPanSALB njenge sikhungo esingaphansi koMthetho sisekelo.

Isigaba se- 181 soMthethosisekelo sisho lokhu okulandelayo mayelana namalungelo alokho okuyixhenye yoMthethosisekelo 

  • Lezi zikhungo zizimele ngaphansi koMthethosisekelo noMthetho futhi kufanele zingachemi,zisebenzise amandla azo,zenze umsebenzi wazo ngaphandle kokusaba,nokucwasa.
  •  Kufanele izinhlaka zikahulumeni ngokomthetho nangezinye izindlela zisize futhi zivikele lezizikhungo ukuqinisekisa inkululeko,ukungachemi,isithunzi kanye nokusebenza ngendlela kwalezizikhungo.
  • Akekho umuntu noma uhlaka lukahulumeni okufanele liphazamise ukusebenza kwalezizikhungo.

Inqubomqomo                                                                                              Ukugunyazwa                                                                                         

Ukongeza uMthethosisekelo nomthetho kaPanSALB nenqubo nemithetho (inqubo nemithetho iyalingana nemigomo)Yomkhandlu Wezilimi Kuzwelonke (amaNLB)kanye neyeKomidi Lezilimi LesiFundazwe (iPLC)yashicilelwa yagazethwa ebhukwini eliyisaziso seBhodi sama-92 sonyaka wezi- 2005 kanye nesama-94,esashicilelwa mhla zingama- 30 kuMandulo onyakeni wezi-2005.IZikhungo Zezichazamazwi (iNLU) zenganyelwe ngezivumelwano kanye nemisebenzi exhumanisayo.

IZINHLAKA ZIKAPANSALB 

IZINHLAKA ZIKAPanSALB NEQHAZA EZILIBAMBILE

Amakomidi Olimi Ezifundazwe(amaPLC)

Kwasungulwa iPLC esifundazweni ngasinye ukuze iluleke iBhodi kunoma yiluphi udaba oluthinta ulimi kuleso naleso sifundazwe futhi ibhekene  nokuqapha ukusetshenziswa kwezilimi ezibekwe Uhulumeni Wesifundazwe 

IMIKHANDLU KAZWELONKE YEZILIMI (amaNLB)

Kwasungulwa iNLB yolimi ngalunye olusemthethweni kanye neyezilimi zamaKhoi,ezamaNama kanye  namaSan kanye noLimi Lwezimpawu LwaseNingizimu Afrika ukusiza i-PanSALB ekuthuthukisweni kwalezi zilimi. Lo Mkhandlu uyisigaba sokungcina esibheka izingabungako ezindabeni zolimi njengokuhlelemba, ubhalo magama kanye nemithetho yokubhala lololimi. 

IZIKHUNGO ZESICHAZAMAZWI KUZWELONKE (amaNLU)

Kwasungulwa iNLU  yolimi ngalunye olusemthethweni  ukuhlanganisa izichazamazwi kanye neminye imikhiqizo emayelana nezichazamazwi. AmaNLU ayizinkampani  ezilawulwa  isigaba sama-21 ezizinze ezikhungweni Zemfundo Ephakeme ezindaweni lapho  iningilikhuluma khona lololimi.

AMALUNGELO ABANTU OLIMI  NOKUXAZULULA

Umsebenzi waloMkhakha ukuqhuba uphenyo mayelana nokuhlukuyezwa kwamalungelo abantu olimi kanye nokusabalalisa imiphumela yophenyo.Futhi liphokophele  ukuqwashisa umphakathi futhi libenomthelela ekugqugquzeleni ubuliminingi kuzozonke izinhlaka zikahulimeni ngokuphumelela ukuvikela nokugqugquzela amalungelo abantu olimi. 

ULIMI EMFUNDWENI

Umsebenzi walo mkhakha ukwenza isimo esivumela inqubekela phambili yobuliminingi eziKhugweni zemfundo.

UKUTHUTHULISWA KOKUQANJWA KWAMAGAMA

Umsebenzi ngqangi walo mkhakha  ukuqamba, ukongamela, ukusimamisa nokwandisa isasasa lamatemu amasha ezilimini zomdabu nesiBhunu kanjalo nokuhlelemba futhi banikeze imigomo ngobhalomagama   nemithetho yokubhala.

UKUTHUTHUKISA UCWANINGO

Ngokomthetho wePanSALB, iBhodi kufanele lisungule izifundo, ucwaningo oluqondiswe ekuthuthukiseni nasekwenzeni izimo ezivumela ukuthuthukisa nokusetshenziswa kwazozonke izilimi  zeZwe, ezama Khoi,amaNama nezama San kanye noLimi Lwezimpawu LwaseNingizimu Afrika. Ngakhoke lo mkhakha usiza iBhodi ukuthi lihlale njalo lihlola izinhloso zalo zokusebenza nokongamela imisebenzi yokuthuthukisa nokugqugquzela ubuliminingi ezweni. 

UKUTHUTHUKISWA KOBUCIKO MAZWI

IMISEBENZI

Imisebenzi eyenziwa iPanSALB (IBhodi Lezilimi KuZwelonke )

 • UkuHumusha nokuTolika 

Okuhlosiwe 

 • Ukuthuthukiswa kobuciko ekuhumusheni nentuthuko
 • Ukugujwa Kosuku LokuHumusha LukaZwelonke 
 • Ukuqapha ukusetshenziswa kwezinsiza zokuhumusha  nokutolika

Okuhlosiwe

 • Ukuqhuba uphenyo lokuhlukunyezwa kwamalungelo abantu nokusabalalisa imiphumela ekhishwa yiKomidi elilalela izikhalo.
 •  ukuqwashisa umphakathi ukuze libenomthelela ekugquggquzeleni ubuliminingi kuzozonke izinhlaka zomphakathi ngokuvikela nokugqugquzela amalungelo abantu olimi.
 • Ukunikeza usizo lomthetho eBhodini,kuMphathi Omkhulu ,izisebenzi nezinhlaka ze-PanSALB.
 • Usebenza njengezithunywa zokuletha uguquko kulabo abephula umalungelo olimi.
 • Ukubeka izinhlelo zokuqala zokuhlelemba
 • Ukwenza izifundo mayelana nezikhalo nokunye 
 1. Ulimi eMfundweni

Okuhlosiwe

 • Ukusungula nokungcina ubudlelwane nokuxhumana Nomnyango Wezemfundo KuZwelonke Nasesifundazweni.
 • Ukwenza isimo esilungele ukusetshenziswa ngempumelelo kweNqubomgomo Yolimi Emfundweni neyeMfundo Ephakeme Ezifundazweni.
 • Ukuqoka amaprojekthi afanele ukuthuthukisa izilimi ebezicindezelwe. 
 • Ukwenza isimo esilungele ukuthuthukiswa kweNqubomgomo Yolimi Emfundweni.
 • Ukukhetha izindlela zokugqugquzela zonke izilimi eMfundweni.
 1. Ucwaningo nokuThuthukisa

Okuhlosiwe 

 • Ukusiza ekuqaleni izifundo namaprojekthi.
 • Ukongamela wonke amaprojekthi kaPanSALB.
 • Ukuthuthukisa nokungcina imininingwane  yamaprojekthi athola ukwabelwa imali.
 • Ukuthuthukisa iziqondiso zokubhalwa kwezicelo zamaprojekthi.
 • Ukuhlela izicelo zokuxhaswa ngemali
 • Ukuletha usizo eMkhandlwini Wezilimi KuZwelonke (amaNLB)kanye namalungu eBhodi.
 • Ukusebenzisana nemikhandlu yabacwaningi nabaxhasa ngezimali kuzwelonke nasemhlabeni jikelele 
 1. UkuHlelenjwa nokuQanjwa kwamaGama  

Okuhlosiwe

 • Ukunikeza usizo oluphathekayo kumaNLB.
 • Ukuqiniseka ukuthi amaNLB ezilimi zase Africa zozishiyagalolunye ayalibuyekeza imithetho yokubhala nobhalo magama lwezilimi zawo.
 •  Ukubeka izindlela zokuhlelemba ezisemqoka
 • Ukubeka izindlela zokwenza amatemu ezisemqoka 
 1. Ukubhalwa kwezincwadi

Okuhlosiwe

 • Ukulekelela amakilabhu okufunda  ukuze kukhuthazwe isiko lokufunda
 • Ukuxhumana nezinhlangano zababhali
 • Ukuba nemihlangano yokucobelelana mayelana nemigomo yokukhethwa kwezincwadi
 • Ukuba nemicimbi yokuklomelisa ababhali ngokubambisana noMkhandlu WeziLimi Kuzwelonke.
 1. Imikhandlu Yezilimi Kuzwelonke 

Okuhlosiwe

 • Ukuqala nokuqhuba amaprojekthi agqugquzela ulimi.
 • Ukukhetha izingxenye zolimi ezidinga ukuthuthukiswa.
 • Ukuqokelela imali yokuqopha izilimi ezinabantu abancane abasasele abazikhulumayo (Khoe kanye namaSan)ukuze zingashabalali.
 1. Isikhungo Sesichazamazwi Kuzwelonke

Okuhlosiwe 

 • Ukukhipha ngokushesha imikhiqizo yezichazamazwi.

INhloso yeBhodi Lezilimi KuZwelonke  ukugqugquzela ubuliminingi eNingizimu Afrika ngokuthi:

 • Lenze izimo ezilungele ukuthuthukiswa nokusetshenziswa  kwazozonke izilimi ezisemthethweni
 • Ligqugquzele ukuhlonishwa nokukhuthazwa kwezinye izilimi eZweni.
 • Likhuthaze ukusetshenziswa kahle  kwemithombo yolimi ukuze abantu baseNingizimu Afrika 

bazikhulule  kulona lonke uhlobo lokucwasa,ukuqonelwa nokwahlukaniswa futhi bakwazi ukuzenzela izinqumo zolimi ezilungele bona nentuthuko yeSizwe  

 

 •