BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA KETEKA LETSATSI LA BODITŠHABATŠHABA LA PUO YA GAABOMOTHO KA LA 21 TLHAKOLE 2023

KGAKOLOLO YA BOBEGAKGANG

PHASALATSO YA KA GANGWE

20 TLHAKOLE 2023, PRETORIA

 

BOTO YA DIPUOTSOTLHE YA AFORIKABORWA (PanSALB) E TLAA KETEKA LETSATSI LA BODITŠHABATŠHABA LA PUO YA GAABOMOTHO KA LA 21 TLHAKOLE 2023

Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) ka tirisano le Lefapha la Thutotheo le SABC ba tlaa keteka letsatsi la Boditšhabatšhaba la Puo ya gaabomotho ka la 20 – 21 Tlhakole 2023 kwa ntle ga toropo ya Polokwane kwa Limpopo. Se se golaganngwa le matsapa a a tsweletseng a setheo a go godisa tiriso ya puo ya gaabomotho le tsweletso ya bopuontsi mo nageng.

Thitokgang ya  ngwageng ono ke“Bopuontsi mo thutong bo botlhokwa go fetola seemo sa Thuto” jaaka le tlhagisitswe ke UNESCO.

Ketekomoletlo eno ya malatsi a le mabedi, e tlaa etelelwa pel eke seminara e maitlhomo a yona e leng go tsweletsa go tsaya maikarabelo a Lefapha la Thutotheo ya go tsweletsa le go itlhaganedisa tiragatso ya thulaganyo ya thuto ya puopedi  mo dikolong go ralala naga. Mokhuduthamagamogolo wa Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) Rre Lance Schultz, a re bontsi jwa  baagi mo lefatsheng ba fitlhelela thuto le didiriswa tsa go ithuta ka dipuo tse e seng tsaabobona kgotsa dipuo tse e seng tsa bona. Barutwana ba itemogela dikgwetlho tsa go ithuta mareo a a jaaka dirutwa tsa STEM ka dipuo tse as a di tlhaloganyeng sentle kgotsa go ka bua ka tsela e e maleba fa ba di dirisa. Se se fokotsa bokgoni jwa barutwana le go ba kgoreletsa go ka bona thuto ka puo yaabo. le go ntsha bokgoni jwa bona jwa go akanya ka puo ya bona. O tsweletse ka go re boleng le maitemogelo a barutwana a tshwanetse go tokafadiwa ka go ikamaganya le maatla a bopuontsi bo nang le ona mo thutong.

Nngwe ya dilo tse di tobilweng mo letsatsing leno ke tirisano ya semmuso magareng ga PanSALB le SABC ka tokomane ya tirisino go tsweletsa maikarabelo a a tshwanang a ditheo tseno  go godisa tiriso ya dipuo tsa semmuso, go tsenyeletsa dipuo tsa Khoi, Nama le San le Puo ya Matshwao ya Aforikaborwa (SASL). Botlhokwa jwa go nna le dipuo tsa segae mo kgasong bo ka se gatelelwe go feta fa. Dintlha tsa kemedi. Dipuo tsa segae di botlhokwa” go bua Schultz. O tsweletse ka go re setheo se solofela fa tiragatsoga kgaso ya dikgang mo thelevišeneng ka dipuo tsa segae mo SABC le mo mafaratlhatlheng / Metsweding ya dikgang, le kanale ya televišene ya dijithale (DTT) di tlaa dira gore tshedimosetso e e diriwang ka dipuo tsa segae e godise boemo jwa tiriso ya dipuo tsa segae le go di tsaya sentle gore di nne le tekatekano. Se se tsweletsa diphatlhatiro tsa dipuo e seng mo kgasong fela mme le mo botlhagising ka dipuo tsa segae tse di neng di gateletswe / kgaphetswe thoko mo thelevišeneng le radio.

Kgwedi ya Letsholotemoso la Bosekaphofu jwa go dibela puo e tlhophilwe go nna ya Tlhakole go keteka Letsatsi la Boditšhabatšhaba la Puo ya gaabomotho (21 Tlhakole) maikaelelo e le go tsibosa ka botlhokwa jwa tiriso ya bopuontsi go oketsa maemo le go godisa tsiboso ka setso le go sireletsa dipuo tsa segae.

 

Bokhutlo

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts