I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)

ISITATIMENDE SEENDABA

ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO

08 KuNtaka 2023, PRETORIA

 

I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)

 Njengengcenye yokutshwaya inyanga yeenTjhabatjhaba yamaLungelo woBuntu, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (I-PanSALB) izokubamba i-Indaba yeLimi lamaTswhwayo leSewula Afrika (i-SASL) ngeleSine, 09 -nangelesiHlanu, 10 kuNtaka 2023, e-Premier Hotel, OR Tambo, 73 Gladiator Street, Kempton Park e-Johannesburg.

Umnqopho we-Indaba yokuthoma ye-SASL kuhloma kwamagama aphathelene nelimi kanye nehlelo leLimi lamaTshwayo enarheni, njengombana i-SASL seyiseduze nokuphasiswa ngokomthetho. Abalindeleke ukhambela umnyanya  bosolwazi kezefundo ephakamileko eLimini lamaTshwayo leSewula Afrika ababuya emayinivesithi ahlukahlukeneko, abasebenzi bakarhulumende, abotitjhere babafundi abangezwa endlebeni nabarhubhululi. Imikhulumiswano ku-Indaba izokutjheja iindaba eziphathelene nemisebenzi, imiraro, iinsetjenziswa, iragelo phambili  kanye nokuqalelwa komphakathi ekwenzeni  iLimi lamaTshwayo leSewula Afrika libe sezingeni elifaneleko.

 

AMALUNGA WEEMBIKINDABA AYAMENYWA BONA AKHAMBELE I-INDABA NGALENDLELA:

Ilanga: 09-10 KuNtaka 2023

Indawo: Premier Hotel, OR Tambo, Gladiator Street, Kempton Park e-Johannesburg

Isikhathi: 11h00-17h00

 

KUTLOLISWA KU: Nom. Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org namkha uKsz. Musa Sekese, musa@pansalb.org

Imibuzo ngeembikindaba: Ntombi Huluhulu (UmPhathi: keZokuKhangisa nokuThintana) umtato: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts