I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 08 KuNtaka 2023, PRETORIA   I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)  Njengengcenye yokutshwaya inyanga yeenTjhabatjhaba yamaLungelo woBuntu, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (I-PanSALB) izokubamba i-Indaba yeLimi lamaTswhwayo leSewula Afrika (i-SASL) ngeleSine, 09 -nangelesiHlanu, 10 kuNtaka 2023, e-Premier Hotel, OR Tambo, 73 Gladiator Street, Kempton Park e-Johannesburg. Umnqopho we-Indaba yokuthoma ye-SASL […]