I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4

ISITATIMENDE SEENDABA

ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO

23 KuMhlolanja 2023, PRETORIA

 

I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4

Ukugidinga iLanga leenTjhabatjhaba leLimi leKhaya (IMLD) umnyaka lo, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika ( i-Pan South African Language Board) (i-PanSALB) esifundeni seTjingalangakapa ngokubambisana ne-Iziko Museum of South Afrika, i-Univesity ye=Cape Peninsula of Technology, Ikomidi yamaLimi eTjingalangakapa kanye noRhulumende weTjingalangakapa bazokubamba iphaliswano lokupeleda ngesiXhosa, ngoMgqibelo, 25 kuMhlolanja 2023, e-Garden Court, Nelson Mandela Boulevard, eTjingalangakapa.

Iphaliswano lizokuba ngaphasi kommongo othi“ ifundo yobuliminengi-njengetlhogeko lokutjhugulula iFundo” ukuthuthukisa amakghono wabafundi wokufunda,, ukukhuphula ukuzithemba kwabo nokungezelela amakghono wabo wokuphalisana.

Iphaliswaneli linqophe ukukhuthaza ukuhlukahlukana  kwamalimi kanye nokusetjenziswa kobuliminengi njengento eqakathekileko ekuthuthukiseni

 AMALUNGA WEEZENDABA AYAMENYWA BONA AKHAMBELE IPHALISWANO NGALENDLELA:

 Ilanga: Ngomgcibelo, 25 kuMhlolanja 2023

Indawo: Garden Court Nelson Mandela Boulevard, eTjingalangakapa

IsiKhathi: 08h00

UngaziTlolisaku: Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org, namkhaKkz. Musa Sekese, musa@pansalb.org

Imibuzo ngeemBikindaba: Ntombentle Huluhulu (UmPhathi:  we-Marketing and Communication) uMaliledinini: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts