I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 23 KuMhlolanja 2023, PRETORIA   I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4 Ukugidinga iLanga leenTjhabatjhaba leLimi leKhaya (IMLD) umnyaka lo, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika ( i-Pan South African Language Board) (i-PanSALB) esifundeni seTjingalangakapa ngokubambisana ne-Iziko Museum of South Afrika, i-Univesity ye=Cape Peninsula of Technology, Ikomidi yamaLimi eTjingalangakapa kanye noRhulumende weTjingalangakapa […]