IPANSALB IZAKUBE ISINGATHE UKHUPHISWANO LWESIXHOSA LWEBANGA LESI4

INGCEBISO NGOPAPASHO LWENDABA UKUKHULULWA KWANGOKO 23 EYOMDUMBA 2023, EPITOLI   IPANSALB IZAKUBE ISINGATHE UKHUPHISWANO LWESIXHOSA  LWEBANGA LESI4 Unyaka wokubhiyozela  uSuku lweHlabathi loLwimi lweNkobe (IMLD), iBhodi yeeLwimi  zoMzantsi Afrika (iPanSALB) iofisi yephondo leNtshona Koloni ibambisene neZiko loLondolozo lweMbali yoMzantsi Afrika, iYunivesithi yeTekhnoloji yase-Cape Peninsula, iKomiti yeeLwimi yaseNtshona Koloni kunye noRhulumente weNtshona Koloni. ziza kusingatha ukhuphiswano lopelomagama […]