IPANSALB IZAKUBE ISINGATHE UKHUPHISWANO LWESIXHOSA LWEBANGA LESI4

INGCEBISO NGOPAPASHO LWENDABA

UKUKHULULWA KWANGOKO

23 EYOMDUMBA 2023, EPITOLI

 

IPANSALB IZAKUBE ISINGATHE UKHUPHISWANO LWESIXHOSA  LWEBANGA LESI4

Unyaka wokubhiyozela  uSuku lweHlabathi loLwimi lweNkobe (IMLD), iBhodi yeeLwimi  zoMzantsi Afrika (iPanSALB) iofisi yephondo leNtshona Koloni ibambisene neZiko loLondolozo lweMbali yoMzantsi Afrika, iYunivesithi yeTekhnoloji yase-Cape Peninsula, iKomiti yeeLwimi yaseNtshona Koloni kunye noRhulumente weNtshona Koloni. ziza kusingatha ukhuphiswano lopelomagama lwesiXhosa lweBanga lesi4 eGarden Court, eNelson Mandela Boulevard eNtshona Koloni ngoMgqibelo  wama 25 kweyomDumba 2023

Olu khuphiswano luququzelelwe phantsi komxholo othi “Imfundo ngeelwimi ezininzi iyimfuneko ekuguquleni imfundo” ukuze kuphuculwe izakhono zokufunda zabafundi, kukhuliswe ukuzithemba kwabo nokuphucula izakhono zabo zokukhuphisana.

Olu khuphiswano lujolise ekukhuthazeni iyantlukwano yeelwimi kunye nokusetyenziswa kweelwimi ezininzi njengento ebalulekileyo kuphuhliso oluzinzileyo.

KUMENYWA AMALUNGU OSASAZO UKUBA ABEYINGXENYE YOLU KHUPHISWANO NGALO MHLA ULANDELAYO:

UDate   : Saturday, 25 February 2023

Indawo : e-Garden Court Nelson Mandela Boulevard, eNtshona Koloni

Ixesha  : 08h00

Ungaphendula ku: Mnu Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org  okanye kuNks Musa Sekese, musa@pansalb.org

Imibuzo ngoonondaba: Nks Ntombentle Huluhulu (iNtloko: kwiiNtengiso noNxibelelwano) inombolo yomnxeba: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts