I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4

SATISO SEBENTINDZABA 

LESIFANELE SIKHISHWE NGEKUSHESHA      

23 INDLOVULENCANE 2023, EPITOLI

 

I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4

Ngendlela yekugubha umkhosi weLilanga Lemhlaba Lwasekhaya (I-IMLD) kulomnyaka, lihhovisi leBhodi Yetilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) lesifundza saseNshonalanga Kapa libambisene neMsamo waseNingizimu Afrika i-Iziko, iCape Peninsula University of Technology, Likomidi LaseNshonalanga Kapa Lelulwimi kanye naHulumende waseNshonalanga Kapa ngeMgcibelo, mhla tinge-25 Indlovulencane 2023, litawube lingenise umncintiswano wesipelingi seSichosa webafundzi beLibanga le-4 eGarden Court, eNelson Mandela Boulevard eNshonalanga Kapa.

Lomncintiswano uhlelwe ngaphasi kwalengcikitsi, “Imfundvo yebulwiminyenti iyadzingeka kute kuguculwe temfundvo” kute kuphuculwe emakhono ebafundzi ekufundza, kukhulisa lizinga lekutetsemba kwabo kanye nekutfutfukisa emakhono abo ekuncintisana.

Lomncintiswano uhlose kukhutsata kwehlukahlukana kwetilwimi kanye nebulwiminyenti njengesidlalindzima lesibalulekile ekutfutfukeni lokusimeme.

EMALUNGA EBETINDZABA AYAMENYWA KUTSI AHLANGANYELE KULOMNCINTISWANO NGALENDLELA LELANDZELAKO:

 Lusuku : NgeMgcibelo, mhla tinge-25 Indlovulencane 2023

Indzawo: eGarden Court Nelson Mandela Boulevard, eNshonalanga Kapa

Sikhatsi : Ngensimbi ye-08h00 ekuseni

Ku-RSVP: kuMnu. Siphiwe Mabasa, siphiwe@pansalb.org noma  kuMk. Musa Sekese, musa@pansalb.org

Imibuto Yebetindzaba: Ntombentle Huluhulu (Inhloko: Yetekumaketha Netekuchumana): Makhalekhikhini 061 581 5216

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts