ISAZISO SEEMBAWO ZOKUKHETHA AMALUNGA WOMPKHAKATHI AZOKUSEBENZA KUBHODI YENARHA YAMALIMI (NLBs)

IBhodo yamaLimi wOke weSewula Afrika (PanSALB) imema amalunga womphakathi, khulukhulu ehlangothini lezefundo, amasiko, zendabuko neenhlangano zomphakathi nofana iinkhungo ezinekareko kezamalimi bona zikhethe abantu abazokuqalelelwa bona baqatjhwe emaBhodini weNarha wamaLimi woke asemthethweni wakwa-PanSALB (i-Sepedi/Sesotho sa Leboa, i-Sesotho, i-Setswana, isiSiswati, i-Tshivenda, i-Xitsonga, i-Afrikaans, i-English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, neLimi lamaTshwayo leSewula Afrika) ne Khoe ne Limi i- San.

Enye nenye i-NLB isebenza ngokuya ngokweSigaba 8(8)(b) somThetho weBhodo yamaLimi wOke weSewula Afrika (umThetho 59 ka 1995), njengombana ukhitjelelwe, kanye nomThethokambiso we-NLB ( isaziso seBhodo se-94 saka 1995, njengoba sibuyekeziwe).

Amalunga azakusebenza kwaphela ngesikhathi esibekweko (part-time) isikhathi esingangeminyaka emihlanu kusukela ngelanga lokuqatjhwa. Akunambadela njengoba lokhu kuthathwa njengokusebenzela umphakathi. I-PanSALB izakubhadela amalunga aqatjhiweko kuma-NLB, iindleko zokukhamba nendawo yokulala.

 

Abantu abafunekako kufanele babe neemfuneko ezilandelako:
• Bakhulume ilimi lelo/ babebasebenzisi belimi lelo;
• Bafake isandla ekuthuthukiseni nekusetjenzisweni kwelimi lelo;
• Babe netjisakalo nokuzinikela, badlale indima ekuthuthukisweni nekusetjenzisweni kwelimelo;
• Babe nelwazi elikhethekileko nelidephileko ngelimelo begodu babe bosolwazi emikhakheni yamalimi elandelako: ukuhlaliswa kuhle kwelimi, ukwakhiwa kwamathemu, iinhlathululimagama, zemitlolo neembikindana, ukutjhugulula nokurhumutjha, ilimi kezefundo, nangetheknoloji ngelimi lobuntu (human language technology).

 

Iimbawo zokukhethwa kufanele zithunyelwe ngokutlolwa begodu zibe nemininingwana elandelako:
• Ithayitlela, amagama apheleleko, isiphande (salapha uhlala khona neseposo), nemininingwana yokuthintana (iposomoya neenomboro zomtato) zomuntu okhethiweko, ne-curriculum vitae (i-CV) engaba makhasi amabili yomuntu okhethiweko. I-CV kufanele ibe namagama apheleleko, inomboro kamazisi, ubulili, imininingwana yokuthintana (iposomoya neenomboro zomtato), isiphande (sendawo neseposo), igama lesifunda abahlala kiso, nehlathululo efitjhani ngelemuko, ilwazi namakghono abanawo ngelimelo namkha ngesiko.
• Amakhophi kamazisi neweziqu zefundo wakankhethani
• Eminye imininingwana yokusekela, kufaka amagama nemininigwana yokuthintana yabafakazi ababili (2). Munye wabofakazi kufanele abuye ehlanganweni yelimi, amasiko, namkha ihlangano yomphakathi.
• Incwadi yokusekela engaba likhasi linye etlikitlweko ebuya kumkhethi etjhoko bona kubayini unkhethani akulungele ukudlala indima ekuthuthukisweni nekusetjenzisweni kwelimelo.
• Iforomo lesibawo esizalisiweko ekufanele litlikitlwe ngumkhethi, umsekeli, nonkhethani.

 

Asikho isibawo sokukhetha esizakwamukelwa nange koke lokhu okungaphezulu kungakafakwa.
Nawufuna imininingwana ezeleko yekambiso neemfuneko, sibawa uvakatjhele i-website ye-PanSALB ku www.pansalb.org namkha udosele u:
Ksz. Joyce Ngcobo Tel: (012) 341 9638 Fax: (012) 341 5938 Email: ngcoboj@pansalb.org
Iimbawo zokukhetha zingadluliselwa ku: The Chief Executive Officer, Attention: Language Division, Pan South African Language Board
Iposomoya: nominations-nlbs@pansalb.org Thumela Iposo ku: Private Bag X08, Arcadia, 0007

Yisa mathupha ku: 5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street Arcadia, 0083
Ilanga lokuvala: 23 kweyoMdumba 2024

Yelela, iimbawo ezithunyelwe ngefeksi ngeze zamukeleka

isiNdebele – NLB call for nomination Gazette

NLB Nomination Form

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts