UMBIKO WE-PanSALB UTFOLA EMATIKO AVELONKHE NETINHLANGANO LETINGAWUTFOBELI UMTSETFO WELI-12 WEMA-2012 WEKUSETJENTISWA KWETILWIMI LETISEMTSETFWENI.

SITATIMENDE SETINDZABA KUCINISEKISWE KUTE KUBE MHLATINGE-21 INDLOVULENKHULU 2024   20 INDLOVULENKHULU 2024, EPITOLI   UMBIKO WE-PanSALB UTFOLA EMATIKO AVELONKHE NETINHLANGANO LETINGAWUTFOBELI UMTSETFO WELI-12 WEMA-2012 WEKUSETJENTISWA  KWETILWIMI  LETISEMTSETFWENI.   Ibhodi Yetilwimi taseNingizimu Afrika (i-PanSALB) ishicilele umbiko lowetfula kuhlolwa lokucinile kutsi uMtsetfo wekusetjentiswa kwetilwimi letisemtsetfweni weli-12 wema-2012 (UOLA) usetjentiswe njani ematikweni ahulumeni netinhlaka letehlukene. Umtsetfo we-UOLA ugunyata ematiko […]

LUBITO LWEKUKHETSA EMALUNGA EMMANGO LATAWUSEBENTA NJENGEBHODI YEBACONDZISI BEMAYUNITHI ETICHAZAMAGAMA VELONKHE

Umtsetfo Webhodi yeTilwimi taseNingizimu Afrika (No. 59 wa-1995, njengobe ubuyeketwe), esigabeni 8(8)(c), uvumela i-PanSALB kutsi icale nome yakhe emayunithi etichazamagama velonkhe (NLUs) kute tikhicite tichazamagama letiphelele letilwimilunye kulelo nalelo lwimi lolusemtsetfweni. Ema-NLU akhutsata kutfutfukiswa kwelulwimi ngekuhlanganisa tichazamagama naleminye imikhicito lehlobene ngelulwimi lwayo lolusemtsetfweni lwaseNingizimu Afrika Kufanele basebente njengetinkhampani letinemkhawulo ngesicinisekiso semtsetfo wetinkhampani (No. 71 wa-2008). […]

LUBITO LWEKUKHETSA EMALUNGA EMMANGO LATAWUSEBENTA NJENGELIBANDLA/ IBHODI YETILWIMI TAVELONKHE (NLBs)

IBhodi Yetilwimi Tavelonkhe taseNingizimu Afrika (i-PanSALB) imema emalunga emmango, ikakhulukati labo labatibandzakanye kutemfundvo, emasiko, tinhlangano temphakatsi, tikhungo tendzabuko, kanye nemmango, lonenshisekalo yelulwimi, kutsi kukhetfwe bantfu labatawucelelwa kutsi bacashwe nome bacokwe yi-PanSALB’s. njengemitimba yetilwimi tavelonkhe (NLBs) kuto tonkhe tilwimi letisemtsetfweni (iSipedi/Sotho saseLeboa, isiSuthu, iSitswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, siBhunu, Singisi, siNdebele, siXhosa, siZulu, neLulwimi Lwetandla lwaseNingizimu Afrika) […]

I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL)

SATISO SEBENTINDZABA LESIFANELE KUTSI SIKHISHWE NGEKUSHESHA Mhla Ti-08 INDLOVULENKHULU 2023, EPITOLI I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL) Njengencenye yekubungata Emalungelo Etelulwimi Lwebuntfu kulenyanga, Ibhodi YeTilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) ngaLesine, mhla ti-09 – kuya kuLesihlanu, mhla ti-10Indlovulenkhulu 2023 itawuchuba i-Indaba Yetelulwimi Lwetimphawu LwaseNingizimu Afrika (i-SASL) eHhotela iPremier, e-OR Tambo, 73 Gladiator Street, eKempton […]

I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4

SATISO SEBENTINDZABA  LESIFANELE SIKHISHWE NGEKUSHESHA       23 INDLOVULENCANE 2023, EPITOLI   I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4 Ngendlela yekugubha umkhosi weLilanga Lemhlaba Lwasekhaya (I-IMLD) kulomnyaka, lihhovisi leBhodi Yetilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) lesifundza saseNshonalanga Kapa libambisene neMsamo waseNingizimu Afrika i-Iziko, iCape Peninsula University of Technology, Likomidi LaseNshonalanga Kapa Lelulwimi kanye naHulumende […]