I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL)

SATISO SEBENTINDZABA LESIFANELE KUTSI SIKHISHWE NGEKUSHESHA Mhla Ti-08 INDLOVULENKHULU 2023, EPITOLI I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL) Njengencenye yekubungata Emalungelo Etelulwimi Lwebuntfu kulenyanga, Ibhodi YeTilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) ngaLesine, mhla ti-09 – kuya kuLesihlanu, mhla ti-10Indlovulenkhulu 2023 itawuchuba i-Indaba Yetelulwimi Lwetimphawu LwaseNingizimu Afrika (i-SASL) eHhotela iPremier, e-OR Tambo, 73 Gladiator Street, eKempton […]

I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4

SATISO SEBENTINDZABA  LESIFANELE SIKHISHWE NGEKUSHESHA       23 INDLOVULENCANE 2023, EPITOLI   I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4 Ngendlela yekugubha umkhosi weLilanga Lemhlaba Lwasekhaya (I-IMLD) kulomnyaka, lihhovisi leBhodi Yetilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) lesifundza saseNshonalanga Kapa libambisene neMsamo waseNingizimu Afrika i-Iziko, iCape Peninsula University of Technology, Likomidi LaseNshonalanga Kapa Lelulwimi kanye naHulumende […]