Ushicilelo lukaPanSALB: Amalungelo Olimi Angamalungelo Abantu Olimi – Iphephandaba Lomhla Zingama-20 kuNdasa 2024

Amalungelo Olimi Angamalungelo Abantu   INingizimu Afrika ithatha uNdasa njengeNyanga Yamalungelo Abantu, kanti umgubho wangalo nyaka uzoba ngaphansi  kwendikimba ethi: Amashuminyaka Amathathu Kuhlonishwa Kubuye Kukhuthazwa Amalungelo Abantu’. UMthethosisekelo wezwe uqinisekisa izakhamuzi ngamalungelo amaningi abandakanya ilungelo lokusebenzisa ulimi ozikhethele lona. Ngeshwa leli lungelo livamise ukunganakwa yize lisemqoka ekubumbeni amandla ezepolitiki nawezenhlalomnotho. Ulimi ngokomlando belusetshenziswa njengesikhali sengcindezelo, […]

UMBIKO WEBHODI LEZILIMI (PanSALB) OTHOLE UKUTHI IMINYANGO KAHULUMENI KAZWELONKE NEZIMBONI ZIKAHULUMENI ZIYEHLULEKA UKUSEBENZISA UMTHETHO WEZILIMI EZISEMTHETHWENI WE-12 WANGONYAKA WEZI-2012 NGENDLELA EFANELE

ISAZISO SABEMITHOMBO YEZOKWAZISA    OKUMELE SIGODLWE KUZE KUYOBA UMHLA ZINGAMA-21 KUNDASA WEZI-2024           20 KUNDASA WEZI-2024, PRETORIA   UMBIKO WEBHODI LEZILIMI (PanSALB) OTHOLE UKUTHI IMINYANGO KAHULUMENI KAZWELONKE NEZIMBONI ZIKAHULUMENI ZIYEHLULEKA UKUSEBENZISA UMTHETHO WEZILIMI EZISEMTHETHWENI WE-12 WANGONYAKA WEZI-2012 NGENDLELA EFANELE   IBhodi LeziLimi LaseNingizimu Afrika (PanSALB) selikhiphe umbiko wophenyo olunzulu olwenziwe mayelana nokusetshenziswa koMthetho weziLimi eziseMthethweni […]

IKHWELO LOKUPHAKANYISWA KWAMAGAMA AMALUNGU OMPHAKATHI AZONGENA EBHODINI LABAQONDISI LEZIMPIKO ZIKAZWELONKE ZOKUBHALWA KWEZICHAZAMAZWI

UMthetho WeBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (onguNombolo 59 ka-1995), esigabeni 8(8)(c) uvumela iBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (PanSALB) ukuba lisungule Izimpiko Zikazwelonke Zokubhalwa Kwezichazamazwi ezizokwakha izichazamazwi ezilimulunye ezizoqondana nolimi olusemthethweni ngalunye. Izimpiko Zikazwelonke Zokubhalwa Kwezichazamazwi zikhuthaza ukuthuthukiswa kolimi ngokuthi zakhe izichazamazwi neminye imibhalo ephathelene nazo ngokuqondene nolimi ngalunye olusemthethweni lwaseNingizimu Afrika. Izimpiko Zikazwelonke Zokubhalwa Kwezichazamazwi […]

IKHWELO LOKUPHAKANYISWA KWAMAGAMA AMALUNGU OMPHAKATHI AZOBA SEMIKHANDLWINI YOLIMI KAZWELONKE

IBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (PanSALB) ngalokhu limema amalungu omphakathi, ikakhulukazi abantu abanentshisekelo kwezezilimi, abasezikhungweni zemfundo ephakeme, abasezinhlanganweni zomphakathi noma ezikhungweni zezamasiko ukuba baphakamise amagama abantu abangaqokelwa ekubeni babe amalungu eMikhandlu Yolimi Kazwelonke, engaphansi kuka-PanSALB nezoqondana nalezi zilimi ezisemthethweni ezilandelayo: isiPedi/ seSotho sa Leboa, isiSuthu, isiTswana, isiSwati, isiVenda, isiTsonga, isiBhunu, isiNgisi, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, uLimi […]

UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG

ISAZISO SABEMITHOMBO YEZOKWAZISA  SIQONDISWE: KUBAHLELI NASEZINTATHELINI USUKU: MHLA ZINGAMA-21 KUMANDULO WEZI-2023   UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG UMnyango Kazwelonke Wezemidlalo, Ezobuciko Namasiko ngokubambisana neBhodi Lezilimi LaseNingizimu Afrika bazobe behlomisa ngolwazi yonke iminyango kaHulumeni kaZwelonke kanye neyesifundazwe i-Gauteng mayelana noSomqulu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika (SASL) mhla […]