UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG

ISAZISO SABEMITHOMBO YEZOKWAZISA  SIQONDISWE: KUBAHLELI NASEZINTATHELINI USUKU: MHLA ZINGAMA-21 KUMANDULO WEZI-2023   UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG UMnyango Kazwelonke Wezemidlalo, Ezobuciko Namasiko ngokubambisana neBhodi Lezilimi LaseNingizimu Afrika bazobe behlomisa ngolwazi yonke iminyango kaHulumeni kaZwelonke kanye neyesifundazwe i-Gauteng mayelana noSomqulu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika (SASL) mhla […]