IKHWELO LOKUPHAKANYISWA KWAMAGAMA AMALUNGU OMPHAKATHI AZOBA SEMIKHANDLWINI YOLIMI KAZWELONKE

IBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (PanSALB) ngalokhu limema amalungu omphakathi, ikakhulukazi abantu abanentshisekelo kwezezilimi, abasezikhungweni zemfundo ephakeme, abasezinhlanganweni zomphakathi noma ezikhungweni zezamasiko ukuba baphakamise amagama abantu abangaqokelwa ekubeni babe amalungu eMikhandlu Yolimi Kazwelonke, engaphansi kuka-PanSALB nezoqondana nalezi zilimi ezisemthethweni ezilandelayo: isiPedi/ seSotho sa Leboa, isiSuthu, isiTswana, isiSwati, isiVenda, isiTsonga, isiBhunu, isiNgisi, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, uLimi Lwezimpawu LwaseNingizimu Afrika kanye nezilimi zama-Khoe nama-San.

Ilowo nalowo Mkhandlu Wolimi Kazwelonke usebenza ngokuhambisana neSigaba 8(8)(b) soMthetho Webhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (uMthetho 59 ka-1995), nezichibiyelo zawo, kanye neziNkambiso neMithetho eqondene neMikhandlu Yolimi Kazwelonke (NLB Norms and Rules) (ISaziso Sebhodi Esingunombolo 94 sika-2005 ngokubuyekezwa kwaso)

Amalungu angeke asebenze ngokugcwele kodwa azobamba isikhathi esilinganiselwa eminyakeni emihlanu ukusukela ngosuku lokuqokwa. Ayikho inkokhelo njengoba lokhu kuthathwa njengokusebenzela umphakathi nesizwe. U-PanSALB uzothwala izindleko eziqondene nokuhamba kanye nendawo yokulala kumalungu aqokelwe emikhandlwini yolimi kazwelonke ngokuhlukana kwayo.

Abantu abafanelekile kumele babe nalokhu okudingekayo:
• Lolo limi oqokelwa lona kufanele kube oluncele ebeleni;
• Kufanele ube nogqozi nokuzinikela, ubuye futhi ubambe iqhaza ekuthuthukisweni nasekusetshenzisweni kwalolo limi;
• Ube nolwazi olunzulu lwalolo limi okubandakanya ubungoti kule minxa yolimi elandelayo: ukuvanyiswa kolimi; ukwakhiwa kwamatemu; ukubhalwa kwezichazamazwi; imibhalo yobucikomazwi, imithombo yezokucoshela izindaba, ukuhumusha nokutolika, ulimi kwezemfundo kanye nezobuchwepheshe ezisebenza ngolimi.

 

Iziphakamiso zamagama kufanele zibhalwe phansi zibe nalokhu okulandeyo:
• Amagama aphelele, amakheli (elendawo neleposi), imininingwane yokuxhumana (i-imeyli nezinombolo zocingo) zalowo ophakanyiswayo, kanye ne-CV engamakhasi amabili yalowo ophakanyiswayo. I-CV kufanele ibe namagama aphelele, inombolo kamazisi, ubulili, imininingwane yokuxhumana (ikheli le-imeyli nezinombolo zocingo), amakheli (elendawo neleposi), igama lesifundazwe ohlala kuso bese ichaza kafuphi ngesipiliyoni, ulwazi namakhono aqondene nalolo limi kanye/noma nesiko lalo;
• Amakhophi aqinisekisiwe kamazisi walowo muntu ophakanyiswayo kanye naweziqu zemfundo;
• Yinoma yiluphi olunye ulwazi lokwengeza, okubandakanya amagama nemininingwane yabantu ababili okungenani abangaba abafakazeli. Omunye wabafakazeli kufanele aqhamuke enhlanganweni yomphakathi noma esikhungweni esisebenza ngolimi noma ngamasiko.
• Ikhasi elilodwa elisayiniwe elibeka izizathu zokuphakanyiswa kwegama yilowo oliphakamisayo echaza ukuthi lowo ophakanyiswayo ufaneleke ngani ukuthi angaba negalelo ekuthuthukisweni nasekusetshenzisweni kwalolo limi.;
• Ifomu lisicelo eligcwaliswe ngokufanele okumele lisayinwe umphakamisigama, omesekelayo kanye nalowo ogama lakhe liyaphakanyiswa.

 

Asikho isiphakamiso segama esizokwamukelwa uma lokhu okungenhla kungafakiwe.
Ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nenqubo nokudingakalayo, vakashela iwebhusayithi yakwa-PanSALB ethi:
www.pansalb.org noma uxhumane no-:
Nks Joyce Ngcobo Ucingo: (012) 341 9638 Ifeksi: (012) 341 5938 I-Imeyli: ngcoboj@pansalb.org
Iziphakamiso zamagama kufanele zithunyelwe zibhalwe kanje: TIsikhulu Esiphethe Okuqondiswe kuye: UPhiko Lwezilimi IBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika
Nge-imeyli: nominations-nlbs@pansalb.org Ngeposi kuleli kheli: Private Bag X08, Arcadia, 0007
Uma zilethwa mathupha: 5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street Arcadia, 0083
Usuku lokuvala: 23 kuNhlolanja 2024
Qaphela ukuthi iziphakamiso zamagama ezithunyelwe ngefeksi aziyukwamukelwa.

 

isiZulu – NLB call for nomination Gazette

NLB Nomination Form

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts