UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG

ISAZISO SABEMITHOMBO YEZOKWAZISA 

SIQONDISWE: KUBAHLELI NASEZINTATHELINI

USUKU: MHLA ZINGAMA-21 KUMANDULO WEZI-2023

 

UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG

UMnyango Kazwelonke Wezemidlalo, Ezobuciko Namasiko ngokubambisana neBhodi Lezilimi LaseNingizimu Afrika bazobe behlomisa ngolwazi yonke iminyango kaHulumeni kaZwelonke kanye neyesifundazwe i-Gauteng mayelana noSomqulu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika (SASL) mhla zingama-22 kuMandulo wezi-2023 ezakhiweni zikaHulumeni zezokuXhumana nezoKwazisa ezaziwa ngokuthi yi-Government Communication and Information System, Tshedimosetso House, 1035 Schoeman St, Hatfield, e-Pretoria.

USomqulu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika wethulwa ngokusemthethweni mhla zizi-4 kuMandulo wezi-2020. Uqukethe izithembiso eziyisishiyagalolunye eziyisisekelo okumele zifezekiswe wumphakathi waseNingizimu Afrika ukugqugquzela ukuphathwa kahle nangendlela efanele kwabasebenzisa uLimi lweziMpawu kanye nokubeseka ukuthi bafinyelele kalula kulona lonke ulwazi olusezingeni eliphezulu nokuthi bazithole zonke izinsizakalo abazidingayo. Lona wumsebenzi ozothatha isikhathi eside futhi odinga ukubuyekezwa okunzulu koSomqulu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika njalo emva kweminyaka emihlanu, kubhekisiswe iziphakamiso ezibuya emphakathini nakubabambiqhaza bese kuhlolisiswa nendlela osebenza ngayo wuhulumeni.  Ngakho-ke kuphoqelekile  ukuthi iminyango kahulumeni ikuqonde ukubaluleka kwawo lo Somqulu futhi iqhubeke nokuqinisekisa ukuthi uMthetho wesi-3 ongoweshumi nesishiyagalombili wokuChitshiyelwa koMthethosisekelo usetshenziswa ngendlela efanele.

Ngomhla we-19 kuNtulikazi wezi-2023, uMengameli weZwe, uMnu. Cyril Ramaphosa wasayina uMthethosivivinywa we-18 wokuChitshiyelwa koMthethosisekelo ukuba ube wuMthetho ogunyaza uLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika ukuba lube wulimi lweshumi nambili olusemthethweni lwaseNingizimu Afrika. Lokhu kusayina kwenzeka emva kokuba zombili izindlu zePhalamende zasezivote zavumelana ngokuwugunyaza uMthethosivivinywa wokuChitshiyelwa koMthethosisekelo okwenzeka ngenyanga kaNhlaba wezi-2023.

Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe uMengameli wakucacisa ukuthi uhulumeni kudingeka ukuthi achibiyele izinqubomgomo futhi aqhamuke nezinhlelo eziphathekayo ezizobakuMthethosisekelo zokusetshenziswa kobuliminingi. Lo mhlangano wokucobelelana ngolwazi uzosiza iminyango kahulumeni ukuthi iqonde kabanzi ngezithembiso eziqukethwe kuSomqulu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika. Le ngqungquthela izobe isingethwe wuMkhandlu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika kaZwelonke.

Uma abemithombo yezokwazisa benemibuzo, bangaxhumana no:

Nkz. Zimasa Velaphi: Ongumqondisi Omkhulu:

Wakwa-Communication & Marketing | ZimasaV@Dsac.gov.za| Iselula: 072 172 8925

Nkz. Ntombentle Huluhulu: OyiNhloko:

Yakwa-Marketing & Communication |ntombi@pansalb.org |     Iselula: 061 581 5216

SIKHISHWE WUMNYANGO KAZWELONKE WEZEMIDLALO, EZOBUCIKO NAMASIKO

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts