BOIKUELO JWA GO TLHOPHA DITOKOLOLO TSA KOMITI YA DIPUO YA POROFENSE (PLC) YA PANSALB NORTH WEST

Mokhuduthamaga wa Lefapha la Botsweretshi, Setso, Metshameko le Boitapoloso ka puisano le Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (PanSALB) ba ikuela gore go tlhophiwe batho ba e ka nnang ditokololo tsa Komiti ya Dipuo ya Porofense. Tokololo e tshwanetse go nna sebui sa nngwe ya dipuo tsa semmuso tsa porofense go akarediwa dipuo tsa Khoe le San, Puo ya Matshwao le Puo ya Ngwaoboswa jaaka e tsewa tsiya mo Kgaolong ya 6(5)(b) ya Molaotheo. Nako ya go nna tokololo mo komiting ya dipuo ke dingwaga di le tlhano go tloga go simolola nako e tokololo e thapiwang ke PanSALB ka yona.

Batlhophiwa

1. Ba tshwanetse ba bo e le dibui tsa puo kgotsa ba dirisa nngwe ya dipuo tsa semmuso tsa porofense, ba nne le kgatlhego mo kgodisong le mo tirisong ya dipuo tse molaotheo o di tsayang tsiya, ba tshwanetse ba bo e le baagi ba Aforikaborwa, mme e bile ba dula mo Bokonebophirima.

2. Ba nne le kitso e e tseneletseng ya dipuo tsa semmuso tsa Aforikaborwa tsa porofense ga mmogo le
2.1 Dipuo tsa sekhoe le sesan,
2.2 Puo ya Matshwao ya Aforikaborwa, le
2.3 Dipuo tsa Sedumedi le Ngwaoboswa.

3. Ba nne le kgatlhego le go tsaya karolo mo kgodisong ya puo ka go gakolola mo dikarolong tse di latelang:
3.1 Bofetoledi le Botšhomolodi, bogolosegolo mo dipuong tsa porofense go akarediwa go tlholwa, kago le paakanyo ya difalana tsa tshedimosetso e e maleba;
3.2 Bologamaano jwa kemo ya puo le go tlhola melao ya puo, go e dirisa le go e lekola;
3.3 Bokwalathanodi le Tlhabololo ya mareo;
3.4 Go dira dipatlisiso ka dintlha tsa dipuo; le/kgotsa
3.5 Go ela tlhoko dintlha tsa ditshwanelo tsa botho tsa puo mo porofenseng (go nna le kitso ka merero ya semolao go tlaa go tswela molemo).

4. Ba tshwanetse go neelana ka ditokomane tse di tlhokegang tse di latelang:
4.1 Khophi e e netefaditsweng ya lokwaloitshupo la Aforikaborwa;
4.2 Ditokomane tse di netefaditsweng tsa makwalo a dithuto mo mefameng ya dipuo le dipatlisiso;
4.3 Maikao (CV) a a khutshwafaditsweng;
4.4 Foromo ya go tlhopha e e tladitsweng ka botlalo. O ka fitlhelela foromo e mo www.pansalb.org kgotsa e ka bonwa ka tlhamalalo kwa kantorong ya PanSALB mo porofenseng ya Bokonebophirima jaaka go umakilwe mo mafaratlhatlheng a PanSALB kgotsa kwa kantorong ya Mokaedi wa HRD kwa Lefapheng la ACSR, Gaabomotho Building. Gape, diforomo tse di tladitsweng di ka romelwa ka tlhamalalo kwa dikantorong tse pedi tse di umakilweng.

Tsweetswee, potso nngwe le nngwe e ka romelwa go Mme Maleme go panw@pansalb.org kgotsa Rre Neo Baholo go neobaholo1@gmail.com.

 

Letsatsi la tswalo ya dikopo:
16 Tlhakole 2024 www.pansalb.org

 

PDF

 

PLC Nomination Form North West

North West Provincial Gazette

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts