BOIKUELO JWA GO TLHOPHA DITOKOLOLO TSA SETŠHABA GO DIRA MO MAKGOTLENG A BOSETŠHABA A DIPUO (NLBs)

Boto ya Dipuotsotlhe la Aforikaborwa (PanSALB) e laletsa baagi ba ba golaganeng le thuto, setso, segosi le ditheo tsa loago kgotsa ditheo tse di nang le kgatlhego mo dipuong go tlhopha batho ba ba ka thapiwang mo Makgotleng a Bosetšhaba a Dipuo a PanSALB mo dipuong tsa semmuso e leng (Sepedi / Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu le Puo ya Matshwao ya Aforikaborwa gammogo le dipuo tsa Khoe le San.

NLB nngwe le nngwe e dira go ya ka kgaolo 8(8)(b) Molaophethi wa Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa (Molao 59 wa 1995) jaaka o tlhabolotswe le Melao le Melawana ya diNLB (Kitsiso ya Boto ya 94 ya 2005 jaaka etlhabolotswe) Ditokololo di tlaa dira ka tsela e e seng ya leruri mo dingwageng di le tlhano go tloga ka letsatsi le ba tlaa thapiwang ka lona. Ga go na tuelo epe jaaka se se tsewa e le tireloloago. PanSALB e tlaa tsaya boikarabelo jwa go rulaganya marobalo le go duelela dipalangwa tsa
ditokololo tse di tlaa thapiwang go dira mo diNLB.

Batho ba ba maleba ba tshwanetse go nna le ditlhokego tse di latelang:
• O nne sebui sa puo ya ntlha/modirisi wa puo eo.
• Go nna le lerato la go tsaya karolo mo go godiseng le go diriseng puo eo
• O nne moitseanape kgotsa o nne le kitso e e tseneletseng ya puo le go nna le bokgoni mo lengweng la maphata a a latelang a puo: tshwanafatso ya puo, botlhamamareo, bokwalathanodi, ditlhangwa le kgaso, bofetoledi le botšhomolodi, puothutong, le maranyane a dipuo tsa setho.

Ditlhopho di tshwanetse go dirwa ka go kwalwa mme di akaretse dilo tse di latelang:
• Maina, Aterese (Bonno le Poso), tshedimosetso ya ikgolaganyo (imeile le dinomoro tsa mogala) tsa motlhophiwa, CV e e sa feteng ditsebe di le pedi ya motlhophiwa, CV e tshwanetse go nna le maina a a feletseng a motlhophiwa, Nomoro ya lokwaloitshupo, bong, tshedimosetso ya ikgolaganyo (imeile le dinomoro tsa mogala), aterese (bonno le poso), leina la porofense e a nnang kwa go yona le tshedimosetso ka bokgoni, kitso le maitemogelo mo puong e e rileng le setso.
• Bosupi jo bo netefaditsweng jwa ID le makwalo a dithutego
• Tshedimosetso nngwe le nngwe e e maleba go tsenyeletsa le maina le tshedimosetso ya go ikgolaganya ya batho ba le babedi ba ba ka tlhomamisang. Mongwe wa batlhomamisi o tshwanetse go tswa kwa setheong sa dipuo, sa setso kgotsa sa loago.
• Lekwalo le le saenilweng le le neelang tlhaloso le le tswang kwa motlhophing, le le neelanang ka mabaka a gore motlhophiwa o maleba e bile o tlaa nna le seabe mo go godiseng le mo tirisong ya puo
• Foromo ya kopo e e tladitsweng e e tshwanetseng go saeniwa ke motlhophi, yo o mo emang nokeng le motlhophiwa

Makwalotlhopho ga a kitla a tsewa tsiya fa tse di boletsweng fa godimo di sa tsenyelediwa.
Go bona tshedimosetso go feta fa ka tsela le ditlhokego tse dingwe, ikgolaganye le PanSALB mo www.pansalb.org kgotsa ikgolaganye le:
Moh. Joyce Ngcobo Mogala: (012) 341 9638 Fekese: (012) 341 5938 Imeile: ngcoboj@pansalb.org
Ditlhopho di tshwanetse go romelwa go: Mokhuduthamagamogolo Go: Yuniti ya Dipuo, Boto ya Dipuotsotlhe ya Aforikaborwa
Ka Imeile kwa: nominations-nlbs@pansalb.org
E ka romelwa kwa: Private Bag X08, Arcadia, 0007
5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street Arcadia, 0083
Letlha la tswalelo: 23 Tlhakole 2024
Itse fa ditlhopho tse di rometsweng ka fekese di se kitla di amogelw

 

Setswana – NLB call for nomination Gazette

NLB Nomination Form

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts