UMBIKO WE-PanSALB UTFOLA EMATIKO AVELONKHE NETINHLANGANO LETINGAWUTFOBELI UMTSETFO WELI-12 WEMA-2012 WEKUSETJENTISWA KWETILWIMI LETISEMTSETFWENI.

SITATIMENDE SETINDZABA KUCINISEKISWE KUTE KUBE MHLATINGE-21 INDLOVULENKHULU 2024   20 INDLOVULENKHULU 2024, EPITOLI   UMBIKO WE-PanSALB UTFOLA EMATIKO AVELONKHE NETINHLANGANO LETINGAWUTFOBELI UMTSETFO WELI-12 WEMA-2012 WEKUSETJENTISWA  KWETILWIMI  LETISEMTSETFWENI.   Ibhodi Yetilwimi taseNingizimu Afrika (i-PanSALB) ishicilele umbiko lowetfula kuhlolwa lokucinile kutsi uMtsetfo wekusetjentiswa kwetilwimi letisemtsetfweni weli-12 wema-2012 (UOLA) usetjentiswe njani ematikweni ahulumeni netinhlaka letehlukene. Umtsetfo we-UOLA ugunyata ematiko […]

LUBITO LWEKUKHETSA EMALUNGA EMMANGO LATAWUSEBENTA NJENGEBHODI YEBACONDZISI BEMAYUNITHI ETICHAZAMAGAMA VELONKHE

Umtsetfo Webhodi yeTilwimi taseNingizimu Afrika (No. 59 wa-1995, njengobe ubuyeketwe), esigabeni 8(8)(c), uvumela i-PanSALB kutsi icale nome yakhe emayunithi etichazamagama velonkhe (NLUs) kute tikhicite tichazamagama letiphelele letilwimilunye kulelo nalelo lwimi lolusemtsetfweni. Ema-NLU akhutsata kutfutfukiswa kwelulwimi ngekuhlanganisa tichazamagama naleminye imikhicito lehlobene ngelulwimi lwayo lolusemtsetfweni lwaseNingizimu Afrika Kufanele basebente njengetinkhampani letinemkhawulo ngesicinisekiso semtsetfo wetinkhampani (No. 71 wa-2008). […]

LUBITO LWEKUKHETSA EMALUNGA EMMANGO LATAWUSEBENTA NJENGELIBANDLA/ IBHODI YETILWIMI TAVELONKHE (NLBs)

IBhodi Yetilwimi Tavelonkhe taseNingizimu Afrika (i-PanSALB) imema emalunga emmango, ikakhulukati labo labatibandzakanye kutemfundvo, emasiko, tinhlangano temphakatsi, tikhungo tendzabuko, kanye nemmango, lonenshisekalo yelulwimi, kutsi kukhetfwe bantfu labatawucelelwa kutsi bacashwe nome bacokwe yi-PanSALB’s. njengemitimba yetilwimi tavelonkhe (NLBs) kuto tonkhe tilwimi letisemtsetfweni (iSipedi/Sotho saseLeboa, isiSuthu, iSitswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, siBhunu, Singisi, siNdebele, siXhosa, siZulu, neLulwimi Lwetandla lwaseNingizimu Afrika) […]

I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL)

SATISO SEBENTINDZABA LESIFANELE KUTSI SIKHISHWE NGEKUSHESHA Mhla Ti-08 INDLOVULENKHULU 2023, EPITOLI I-PanSALB ITAWUCHUBA I-INDABA YETELULWIMI LWETIMPHAWU TASENINGIZIMU AFRIKA (I-SASL) Njengencenye yekubungata Emalungelo Etelulwimi Lwebuntfu kulenyanga, Ibhodi YeTilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) ngaLesine, mhla ti-09 – kuya kuLesihlanu, mhla ti-10Indlovulenkhulu 2023 itawuchuba i-Indaba Yetelulwimi Lwetimphawu LwaseNingizimu Afrika (i-SASL) eHhotela iPremier, e-OR Tambo, 73 Gladiator Street, eKempton […]

I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4

SATISO SEBENTINDZABA  LESIFANELE SIKHISHWE NGEKUSHESHA       23 INDLOVULENCANE 2023, EPITOLI   I-PanSALB ITAWUBE INGENISE UMNCINTISWANO WESIPELINGI SESICHOSA WEBAFUNDZI BELIBANGA LE-4 Ngendlela yekugubha umkhosi weLilanga Lemhlaba Lwasekhaya (I-IMLD) kulomnyaka, lihhovisi leBhodi Yetilwimi Tonkhe TaseNingizimu Afrika (i-PanSALB) lesifundza saseNshonalanga Kapa libambisene neMsamo waseNingizimu Afrika i-Iziko, iCape Peninsula University of Technology, Likomidi LaseNshonalanga Kapa Lelulwimi kanye naHulumende […]

PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       01 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE   As part of the institution’s efforts to promote the use of mother tongue and the furtherance of multilingualism in South Africa, the Pan South African Language Board (PanSALB) will, this morning, be launching […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023

MEDIA ADVISORY FOR IMMEDIATE RELEASE 17 FEBRUARY 2023, PRETORIA   PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023 The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside Polokwane in […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       20 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside […]