IPanSALB IBHIYOZELA UKUGQIBA IMINYAKA 200 ISIXHOSA SAQALAYO UKUBHALWA

INGXELO KOONONDABA    MAYIKHUTSHWE NGOKO NANGOKO               04 MSINTSI 2023, EPITOLI   IPanSALB IBHIYOZELA UKUGQIBA IMINYAKA 200 ISIXHOSA SAQALAYO UKUBHALWA Unyaka wama2023 wenza iminyaka engma200 isiXhosa saqalayo ukubhalwa, ulwimi oluthethwa ngabantu abaphantse babe8,154,258 eMzantsi Afrika. Ngomhla we6 kweyoMsintsi 2023 iBhodi yeeLwimi yoMzantsi Afrika (PanSALB) iza kwenza isikhumbuzo sale mpumelelo iyimbali ngokuthi ithathe uhambo lokunyathela […]

IPANSALB IZAKUBE ISINGATHE UKHUPHISWANO LWESIXHOSA LWEBANGA LESI4

INGCEBISO NGOPAPASHO LWENDABA UKUKHULULWA KWANGOKO 23 EYOMDUMBA 2023, EPITOLI   IPANSALB IZAKUBE ISINGATHE UKHUPHISWANO LWESIXHOSA  LWEBANGA LESI4 Unyaka wokubhiyozela  uSuku lweHlabathi loLwimi lweNkobe (IMLD), iBhodi yeeLwimi  zoMzantsi Afrika (iPanSALB) iofisi yephondo leNtshona Koloni ibambisene neZiko loLondolozo lweMbali yoMzantsi Afrika, iYunivesithi yeTekhnoloji yase-Cape Peninsula, iKomiti yeeLwimi yaseNtshona Koloni kunye noRhulumente weNtshona Koloni. ziza kusingatha ukhuphiswano lopelomagama […]

PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       01 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE   As part of the institution’s efforts to promote the use of mother tongue and the furtherance of multilingualism in South Africa, the Pan South African Language Board (PanSALB) will, this morning, be launching […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023

MEDIA ADVISORY FOR IMMEDIATE RELEASE 17 FEBRUARY 2023, PRETORIA   PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023 The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside Polokwane in […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       20 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside […]