Upapasho lwePanSALB ngosuku lwamalungelo eelwimi ngomhla wama20 kweyoKwindla ngowama2024

Amalungelo olwimi ngamalungelo oluntu

 

UMzantsi Afrika uqwalasela inyanga yoKwindla njengeNyanga yamaLungelo oLuntu, kwaye esi sikhumbuzo salo nyaka sibanjwa phantsi komxholo othi “ImiNyaka engaMashumi amaThathu yokuHlonipha nokuPhakanyiswa kwamaLungelo oLuntu”. UMgaqosiseko welizwe uqinisekisa abemi balo ngamalungelo aliqela, kuquka nelungelo lokusebenzisa ulwimi abalukhethayo. Ngelishwa, eli lungelo lisoloko lingahoywa, ngaphandle kokubaluleka kwalo ekubumbeni amandla ezopolitiko nawezentlalo noqoqosho. Ulwimi ngokwembali belusetyenziswa njengesixhobo sengcinezelo, ingakumbi ngexesha lobukoloniyali kunye nocalucalulo. Nangoku, iingxoxompikiswano malunga namalungelo olwimi azinakubanjwa ngaphandle kokuqwalasela ukubaluleka kwezopolitiko nezentlalo noqoqosho. La malungelo kufuneka akhuthazwe kwaye alondolozwe ngokuqatha ukuqinisekisa ukuba zonke iilwimi zinikwa intlonipho kunye nokwamkelekao okulinganayo.

UMgaqosiseko weRiphablikhi yoMzantsi Afrika, ka1996 ubonelela ngokuqondwa komgaqo wokusetyenziswa kweelwimi ezininzi. Ukuphuculwa komgangatho wobomi babo bonke abemi kunye nokukhulula amandla omntu ngamnye kuchaziwe kwiNtshayelelo yawo. Ithathela ingqalelo ukujongelwa phantsi kwangaphambili kweelwimi zesintu kunye nezithethi zazo, imisela ukuba urhulumente kufuneka athathe amanyathelo asebenzayo nalungileyo ukuphakamisa hayi nje iwonga lezi lwimi kodwa ukuqhubela phambili ukusetyenziswa kwazo kwiinjongo zikarhulumente. Ngoko ke, iBhodi yeeLwimi  zoMzantsi Afrika (iPanSALB) yasekwa ngo1995 njengebhodi yomgaqosiseko weRiphabhlikhi yoMzantsi Afrika ukudala iimeko zophuhliso nokukhuthazwa kwazo zonke iilwimi ezisemthethweni. Eli ziko lasekwa ukuze kuqinisekiswe ukhuseleko olululo, intlonipho, kunye nokuqhubeleka phambili kweelwimi ezisemthethweni ebezikade zingananzwanga ngokupheleleyo nokukhuthaza ukonwabela zonke iilwimi ezisemthethweni zaseMzantsi Afrika.

UMzantsi Afrika wohlukile ngokuba neelwimi ezili12 ezisemthethweni ezivunyiweyo nguMgaqo-siseko wawo. Ngaphandle kolu qwalaselo, omabini amacandelo karhulumente nawabucala ahlala ehambelana nemigaqo-nkqubo yolwimi engaqhubekiyo ekhuthaza ubunganga besiNgesi. Ukuza kuthi ga kutsha nje, iilwimi zesintu bezisoloko zithotyelwa kulondolozo lwenkcubeko kwaye zingasetyenziswa kwiindawo zobhaliso eziphezulu. Nakuba kunjalo, ukuphunyezwa kweSebe leMfundo esiSiseko kwiMfundo eSekelelwe kuLwimi lweNkobe oluSekelwe kwiilwimi ezimbini (MTBBE) linyathelo elibalulekileyo lokukhuthaza iilwimi zesintu. Eli phulo aliphuculi nje imfundo kuphela kodwa likwanegalelo ekukhuseleni amalungelo oluntu ngokweelwimi ngokuqinisekisa ukuba wonke ummi ufikelela ngokulinganayo kwimfundo ngolwimi alukhethayo. Inyathelo elilandelayo kufuneka ibe kukuphunyezwa ngempumelelo kweNkqubo sikhokelo yoMgaqonkqubo weeLwimi kumaZiko eMfundo ePhakamileyo kwiiyunivesithi ukuze kudaleke imeko yokusetyenziswa kweelwimi ezininzi nokuxhasa ukukhula kweelwimi zesintu njengeelwimi zokufundisa, zokufunda nokuhlola kumaziko emfundo ephakamileyo. Ngokwenza njalo, iiyunivesiti ziya kukhokela iprojekthi yokususa ubukholoniyali apho eminye imithombo yolwazi ithathwa  njengezinye iindlela zokucinga.

Nangona sele kwenziwe inkqubela ebonakalayo kweli lizwe, efana nokumiselwa ngokusemthethweni koLwimi lokuThetha ngeZandla loMzantsi Afrika, kusekuninzi ekufuneka kwenziwe ukuqinisekisa ukukhuselwa kwamalungelo olwimi lommi waseMzantsi Afrika ngamnye. UMthetho wePanSALB uvumela iziko ukuba liphande, lilamle, kwaye lenze izindululo kuwo nawuphi na umcimbi onxulumene nolwimi kweli lizwe. IPanSALB inokusombulula izityholo zokunyhashwa kwamalungelo oluntu ngolamlo, uxolelwaniso, okanye ngokuthumela iimbambano kumaqonga afanelekileyo, kubandakanywa nenkundla. Ubume bomthetho buvumela nawuphi na umntu omele isiqu sakhe, okanye nawuphi na umntu, iziko, iqela leelwimi, okanye iziko likarhulumente ukuba afake isikhalazo kwiBhodi malunga nakuphi na ukunyhashwa okanye ukoyikiswa kokwaphulwa kwamalungelo olwimi, umgaqonkqubo wolwimi, okanye ukuziqhelanisa nolwimi.

Iziko linoxanduva lokujongana nokunyhashwa kwamalungelo oluntu ngokweelwimi kwaye lizisombulule ngempumelelo amatyala amaninzi okunyhashwa kwamalungelo oluntu. Elinye lawona matyala akutsha nje abandakanya abantu abanyanzeliswa ukuba bathathe inxaxheba kudliwanondlebe lovavanyo ngolwimi olwalungelolwimi ababelukhetha, olwaye lwasonjululwa ngoxolo. Kungoku nje lo mbutho uphanda ityala elivulwe ngabafundi abaziziThulu abebefundiswa ngootishala abangalwaziyo ulwimi lwezandla loMzantsi Afrika. Ngelishwa, lo ngumba oxhaphake kakhulu kwizikolo zeziThulu, kwaye unefuthe elibi kwinkqubela phambili yezifundo zabafundi abaziziThulu. Emva kwenkqubo ehlanganisiweyo kunye nongenelelo oluvela kwiPanSALB, esinye isikolo seziThulu sibonise ukuphucuka okumandla, sinyusa izinga lokuphumelela imatriki ukusuka ku0% ngowama2022 ukuya kuma66% ngo2023. ngokungqinelana nemigaqo yeelwimi ezininzi ebhalwe kuMgaqosiseko ayinakujongelwa phantsi. Iziphumo ezithe kratya zokunyhashwa kwamalungelo olwimi zigxininisa imfuneko yokukhusela amalungelo olwimi abo bonke abemi boMzantsi Afrika.

Ukuqhubela phambili nokukhuthaza nokukhusela amalungelo oluntu eelwimi, iPanSALB icwangcise imisebenzi eyahlukeneyo eza kwenziwa kuyo yonke iNyanga yamaLungelo oLuntu. Le misebenzi ijolise ekwaziseni ngokubaluleka kweyantlukwano yeelwimi nemfuneko yokukhusela amalungelo olwimi.

 

INKQUBO YEZIKHALAZO YAMALUNGELO OLUNTU NGOLWIMI (LHR).

 

NGUBANI ONOKUFAKA ISIKHALAZO NGESITYHOLO  SONYHASHWA KWAMALUNGELO OLUNTU NGEELWIMI.

  • Nawuphi na umntu omele isiqu sakhe okanye nawuphi na umntu omele omnye.
  • Abantu abasemthethweni okanye naliphi na iziko elimele amalungu alo.
  • Amalungu eqela lolwimi.
  • Naliphi na iziko likarhulumente.

INDLELA YOKUFAKA ISIKHALAZO

  • Ngokuthumela ifom yesikhalazo egcwalisiweyo nge-imeyile ku lhr@pansalb.org
  • Ngokugcwalisa ifomu yesikhalazo kwiwebhusayithi yePanSALB (www.pansalb.org )
  • Ngokungena kuyo nayiphi na iofisi yePanSALB kwaye ucele uncedo ngokugcwalisa ifomu yesikhalazo.

 

 USIFAKA PHI ISIKHALAZO

  • Kuyo nayiphi na iofisi yephondo yePanSALB kwilizwe lonke.
  • KuNdlunkulu wePanSALB ePitoli.

 

View PDF

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts