I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO       02 KuMrhayili 2023, PRETORIA   I-PanSALB YEMUKELA UKUPHASISWA KOMTHETHOSISEKELO WOMTHETHOMLINGWA WOKUKHIBELELA WEHLANDLA LE-18 YIKORO YEPALAMENDE EKULU NGOKWENZA ILIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA   IBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (i-PanSALB) yamukela  ukuphasiswa komThethosisekelo womThethomlingwa wokukhibelela wamaTjhumi nobunane ngokuvumelana ngevowudi lokufaka iLimi lamaTshwayo leSewula Afrika njengelimi le-12 elisemThethweni enarheni. Le yiqophamlando eqinisekisa amalungelo […]

I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 08 KuNtaka 2023, PRETORIA   I-PanSALB IZOKUBAMBA I-INDABA YELIMI LAMATSHWAYO LESEWULA AFRIKA(I-SASL)  Njengengcenye yokutshwaya inyanga yeenTjhabatjhaba yamaLungelo woBuntu, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika (I-PanSALB) izokubamba i-Indaba yeLimi lamaTswhwayo leSewula Afrika (i-SASL) ngeleSine, 09 -nangelesiHlanu, 10 kuNtaka 2023, e-Premier Hotel, OR Tambo, 73 Gladiator Street, Kempton Park e-Johannesburg. Umnqopho we-Indaba yokuthoma ye-SASL […]

I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4

ISITATIMENDE SEENDABA ESIZOKUKHUTJHWA KHONOKHO 23 KuMhlolanja 2023, PRETORIA   I-PANSALB IZOKUBAMBA IPHALISWANO LOKUPELEDA LEGREYIDI YE- 4 Ukugidinga iLanga leenTjhabatjhaba leLimi leKhaya (IMLD) umnyaka lo, iBhodo yamaLimi Woke eSewula Afrika ( i-Pan South African Language Board) (i-PanSALB) esifundeni seTjingalangakapa ngokubambisana ne-Iziko Museum of South Afrika, i-Univesity ye=Cape Peninsula of Technology, Ikomidi yamaLimi eTjingalangakapa kanye noRhulumende weTjingalangakapa […]

PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       01 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE   As part of the institution’s efforts to promote the use of mother tongue and the furtherance of multilingualism in South Africa, the Pan South African Language Board (PanSALB) will, this morning, be launching […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023

MEDIA ADVISORY FOR IMMEDIATE RELEASE 17 FEBRUARY 2023, PRETORIA   PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023 The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside Polokwane in […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       20 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside […]