MUVHIGO WA BODONYANGAREDZI YA NYAMBO YA AFRIKA TSHIPEMBE (PanSALB) WO WANA URI MIHASHO YA LUSHAKA NA ZWIISWA A ZWI KHOU TEVHEDZA MULAYO WA U SHUMISWA HA NYAMBO DZA TSHIOFISI MULAYO WA VHU 12 WA ṄWAHA WA 2012

Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe (PanSALB)  yo anḓadza muvhigo wa u sumbedza nḓila dza u sedzulusa maitele kha mihasho yo fhambanaho na zwiimiswa zwa  muvhuso a u tevhedzwa ha Mulayo wa u Shumiswa ha Nyambo dza Tshiofisi , Mulayo wa vhu 12 wa ṅwaha wa 2012 (UOLA). Mulayo wa UOLA u ṋea maanḓa mihasho […]

THAMBO YA U NANGA MIRAḒO YA LUSHAKA INE YA ḒO SHUMA KHA BODO YA NDAULO DZA KHETHEKANYO DZA LUSHAKA DZA ṰHALUSAMAIPFHI

Tshanduko ya mulayo wa vhu 59 wa ṅwaha wa 1995 wa Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe, tshiteṅwa8(8)(c), i tendela Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe u thoma Khethekanyo ya Lushaka ya Ṱhalusamaipfhi (NLU) u bveledza ṱhalusamaipfhi ya luambo luṅwe na luṅwe lwa tshiofisi. Khethekanyo dza Lushaka dza Ṱhalusamaipfhi (NLUs) dzi ṱuṱuwedza mveledziso ya luambo […]

THAMBO YA U NANGA VHONKHETHENI– 2023 PFHUFHO DZA NYAMBONNZHI DZA PanSALB

ḼIṄWALO-MVISWA ḼA VHO RAMAFHUNGO ḼINE ḼA ḒO U BVISWA NGA TSHIHAḒU 07 ṰHANGULE 2023, PRETORIA   THAMBO YA U NANGA VHONKHETHENI– 2023 PFHUFHO DZA NYAMBONNZHI DZA PanSALB Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe i khou ramba miraḓo ya lushaka uri vha nange vhathu kana zwiimiswa vhane vha vha na tshenzhemo kha u alusa, u vhulunga […]

BODONYANGAREDZI YA NYAMBO YA AFRIKA TSHIPEMBE (PANSALB) YO ṰANGANEDZA U RWELWA TSHIGANḒO HA MULAYO WA VHUFUMI-MALO (18) WA MULAYOTIBE WA NDAYOTEWA NGA BUTHANO ḼA LUSHAKA U PHASISA URI LUAMBO LWA ZWANḒA LWA AFRIKA TSHIPEMBE LUVHE LUṄWE LWA NYAMBO DZA TSHIOFISI.

ḼIṄWALO ḼA VHO RAMAFHUNGO ḼINE ḼA ḒO BVISWA NGA TSHIHAḒU 02 SHUNDUNTHULE 2023, PRETORIA   BODONYANGAREDZI YA NYAMBO YA AFRIKA TSHIPEMBE (PANSALB) YO ṰANGANEDZA U RWELWA TSHIGANḒO HA MULAYO WA VHUFUMI-MALO (18) WA MULAYOTIBE WA NDAYOTEWA   NGA BUTHANO ḼA LUSHAKA U PHASISA URI LUAMBO LWA ZWANḒA LWA AFRIKA TSHIPEMBE LUVHE LUṄWE LWA NYAMBO DZA TSHIOFISI. […]

Vha PanSALB KHOU ḒO U VHA NA INDABA YA LUAMBO LWA ZWANḒA AFRIKA TSHIPEMBE (SASL)

ḼIṄWALO-MVISWA ḼA VHO RAMAFHUNGO ḼINE ḼA ḒO U BVISWA NGA TSHIHAḒU 08 ṰHAFAMUHWE 2023, PRETORIA   Vha PanSALB KHOU ḒO U VHA NA INDABA YA LUAMBO LWA ZWANḒA AFRIKA TSHIPEMBE (SASL) Sa ndiḽa ya u pembelela Ḓuvha ḽa Dzitshaka ḽa Nyambo dza Ḓamuni (IMLD) kha uno ṅwaha, Vha Bodo Nyangaredzi ya Nyambo dza Afrika Tshipembe […]