IKHWELO LOKUPHAKANYISWA KWAMAGAMA AMALUNGU OMPHAKATHI AZONGENA EBHODINI LABAQONDISI LEZIMPIKO ZIKAZWELONKE ZOKUBHALWA KWEZICHAZAMAZWI

UMthetho WeBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (onguNombolo 59 ka-1995), esigabeni 8(8)(c) uvumela iBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (PanSALB) ukuba lisungule Izimpiko Zikazwelonke Zokubhalwa Kwezichazamazwi ezizokwakha izichazamazwi ezilimulunye ezizoqondana nolimi olusemthethweni ngalunye. Izimpiko Zikazwelonke Zokubhalwa Kwezichazamazwi zikhuthaza ukuthuthukiswa kolimi ngokuthi zakhe izichazamazwi neminye imibhalo ephathelene nazo ngokuqondene nolimi ngalunye olusemthethweni lwaseNingizimu Afrika. Izimpiko Zikazwelonke Zokubhalwa Kwezichazamazwi […]

IKHWELO LOKUPHAKANYISWA KWAMAGAMA AMALUNGU OMPHAKATHI AZOBA SEMIKHANDLWINI YOLIMI KAZWELONKE

IBhodi Lezilimi Zonke LaseNingizimu Afrika (PanSALB) ngalokhu limema amalungu omphakathi, ikakhulukazi abantu abanentshisekelo kwezezilimi, abasezikhungweni zemfundo ephakeme, abasezinhlanganweni zomphakathi noma ezikhungweni zezamasiko ukuba baphakamise amagama abantu abangaqokelwa ekubeni babe amalungu eMikhandlu Yolimi Kazwelonke, engaphansi kuka-PanSALB nezoqondana nalezi zilimi ezisemthethweni ezilandelayo: isiPedi/ seSotho sa Leboa, isiSuthu, isiTswana, isiSwati, isiVenda, isiTsonga, isiBhunu, isiNgisi, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, uLimi […]

UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG

ISAZISO SABEMITHOMBO YEZOKWAZISA  SIQONDISWE: KUBAHLELI NASEZINTATHELINI USUKU: MHLA ZINGAMA-21 KUMANDULO WEZI-2023   UMHLANGANO WOKUCOBELELANA NGOLWAZI MAYELANA NOSOMQULU WOLIMI LWEZIMPAWU LWASENINGIZIMU AFRIKA KAHULUMENI KAZWELONKE KANYE NEMINYANGO YESIFUNDAZWE SASE-GAUTENG UMnyango Kazwelonke Wezemidlalo, Ezobuciko Namasiko ngokubambisana neBhodi Lezilimi LaseNingizimu Afrika bazobe behlomisa ngolwazi yonke iminyango kaHulumeni kaZwelonke kanye neyesifundazwe i-Gauteng mayelana noSomqulu woLimi lweziMpawu lwaseNingizimu Afrika (SASL) mhla […]

PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       01 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB LAUNCHES LANGUAGE ACTIVISM MONTH CAMPAIGN IN GQEBERHA, EASTERN CAPE   As part of the institution’s efforts to promote the use of mother tongue and the furtherance of multilingualism in South Africa, the Pan South African Language Board (PanSALB) will, this morning, be launching […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023

MEDIA ADVISORY FOR IMMEDIATE RELEASE 17 FEBRUARY 2023, PRETORIA   PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 2023 The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside Polokwane in […]

PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY

MEDIA STATEMENT FOR IMMEDIATE RELEASE       20 FEBRUARY 2023, PRETORIA PanSALB TO COMMEMORATE INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY – 21 FEBRUARY The Pan South African Language Board (PanSALB), in collaboration with the Department of Basic Education and the SABC will, on 20-21 February 2023, be commemorating International Mother Language Day at the Ranch Resort, outside […]