MUVHIGO WA BODONYANGAREDZI YA NYAMBO YA AFRIKA TSHIPEMBE (PanSALB) WO WANA URI MIHASHO YA LUSHAKA NA ZWIISWA A ZWI KHOU TEVHEDZA MULAYO WA U SHUMISWA HA NYAMBO DZA TSHIOFISI MULAYO WA VHU 12 WA ṄWAHA WA 2012

Bodonyangaredzi ya Nyambo ya Afrika Tshipembe (PanSALB)  yo anḓadza muvhigo wa u sumbedza nḓila dza u sedzulusa maitele kha mihasho yo fhambanaho na zwiimiswa zwa  muvhuso a u tevhedzwa ha Mulayo wa u Shumiswa ha Nyambo dza Tshiofisi , Mulayo wa vhu 12 wa ṅwaha wa 2012 (UOLA). Mulayo wa UOLA u ṋea maanḓa mihasho na zwiimiswa zwa muvhuso uri zwi aluse u shumiswa na u bveledzwa ha nyambo dzoṱhe dza tshiofisi. Muvhigo uyu ndi ṱholo ya u shumiswa ha mbekanyamaitele dza luambo, u vhekanywa ha idzi mbekanyamaitele zwi tshi elana na maitele a lushaka, na u bveledza thandela yavho na u ṋetshedza  zwishumiswa. Kupfhesesele kwa uyu muvhigo ku bvisela khagala nḓila dza u  tevhedza mulayo wa UOLA u mona na mihasho ya lushaka ya 22 na zwiimiswa zwa muvhuso zwa 18, hu tshi sedzeswa u ṱoḓa mveledziso nga tshihadu kha mbekanyamaitele na ndugiselo, u tevhedzwa, u swikela tshumelo dza nyambo, tshivhalo tsho linganaho, u itela lushaka ngafhadzo, u lavhelesa na u sedzulusa.U ya nga u tevhelana na mulayo, mihasho na zwiimiswa zwi si gathi  zwa muvhuso zwi khou lingedza. Fhedziha vhunzhi ha zwiimiswa a zwi kho  ḓifunga ,zwi khou kundelwa u tevhedza zwi re  mulayoni na u dzhia vhuḓifhinduleli.  Zwi tshi ya kha mbekanyamaitele ya luambo na nzudzanyo  dza musaukanyo, muvhigo wo wana uri ndi tshiimiswa tshithihi fhedzi tshe tsha ṱoḓa u swikela zwine zwa kho ṱoḓea. Zwi tshi sedzwa, zwiṅwe zwiimiswa zwi wela kha thandela dzi ne dza khou kundelwa, zwi tshi ṱhoga u vusuludzwa ha mbekanyamaitele ya luambo na nzudzanyo.

 

U swikelelea ha tshumelo dza nyambo zwi khou konḓa  hune  ndi zwiimiswa zwivhili fhedzi zwine zwa khou u lingedza, fhedzi a zwi khou tou shuma zwo linganaho. Vhunzhi ha zwiimiswa zwi khou kundelwa nga maanḓa kha nḓisedzo ya u swikelelea ha tshumelo dza nyambo. Tshivhalo tsha vhuḓidini tshi fhasi vhukuma, hu tshi sedzwa u kundelwa ha mihasho yoṱhe uri i swikele thandela. Izwi hu sedzwa u shaea ha vhashumi na zwishumiswa zwine zwa ṱoḓea na nḓila ya u dzhia maga a tshihaḓu  au amba nga fhungo iḽi. Ngafhadzo kha lushaka  na  vhuḓidini ha u dzhenelela zwi khou konḓa lune zwiimiswa zwinzhi zwo kundelwa.  Zwiimiswa zwi si gathi zwi khou lingedza, fhedzi a zwi khou shumesa.

 

Nga u angaredza, mawanwa a sumbedza hu na ṱhogea khulu ya ku pfhesesele kwa mveledziso nga nḓila dzoṱhe dza u thoṅa ha mbekanyamaitele ya luambo. U swela u shumesa zwi ṱoḓa nzhenelelo, zwifhaṱo zwo linganaho, na vhuḓidini ha u ḓivhadza  maitele a tshumelo dza nyambo, u khwaṱhisedza uri nyambo dzoṱhe dza tshiofisi dzi ṋetshedzwa vhendeme na zwine dza tendela  kha nḓisedzo ya tshumelo ya lushaka.

 

 

MAGUMO

_________________________________________________________________________________

Ḽo bviswa ho imelwa PanSALB:   Ntombentle Huluhulu

Muhulwane: Mimaraga na Vhudavhidzani

Luṱingo: 061 581 5216

 

View PDF

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts