PITSO YA HO THONYA DITHO TSA KOMITI YA PUO YA PROVENSE (PLC) YA FREISTATA

PITSO YA HO THONYA DITHO TSA KOMITI YA PUO YA PROVENSE (PLC) YA FREISTATA, HO LATELA KAROLO YA 8(8)(a) YA MOLAO WA LEKGOTLALA DIPUO TSOHLE TSA AFRIKA BORWA WA 59 WA 1995, O FETOTSWENG.

 

Lekgotla la Dipuo tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB) le etsa pitso ya ho thonngwa ha ditho tsa Komiti ya Puo ya Provense (PLC) ya Freistata. Bathonngwa ba lokela ho bua e nngwe ya dipuo tsa semmuso tsa provense ya Freistata, ho kenyelletsa le dipuo tsa Khoe & San, le Puo ya Matsoho ya Afrika Borwa, mmoho le puo e nngwe feela ya dipuo tsa bojalefa/botjhaba jwalo ka ha ho amohetswe karolong ya 6(5)(b) ya Molaotheo. Nako e behetsweng PLC ke dilemo tse hlano ho tloha mohla letsatsi la ho kgethwa ke PanSALB.

 

Bathonngwa:

1. Ho lokela hore puo e be ya lapeng kapa e sebediswang ke mothonngwa dipuong tsa semmuso tsa provense, bathonngwa ba be le thahasello ya ntshetsopele le tshebediso ya dipuo tse amohetsweng molaotheong, e be baahi ba Afrika Borwa mme ba dule provenseng ya Freistata.

2. Ba be le tsebo e batsi ya dipuo tsa semmuso tsa Afrika Borwa tsa provense, esitana le:
2.1 Dipuo tsa Khoe & San,
2.2 Puo ya Matsoho ya Afrika Borwa, le
2.3. Dipuo tsa sedumedi kapa tsa bojalefa/botjhaba

3. Ba be le thahasello le seabo tlhabollong ya puo ka ho eletsa ditabeng tse latelang:
3.1 Phetolelo le botoloki, haholoholo ditabeng tsa dipuo tsa provense, ho kenyelletsa le tlhahiso, pokello le tlhokomelo ya didathabeise;
3.2 3.2 Moralo wa boemo ba puo le ho rala, ho phethahatsa le ho lekola molao wa puo;
3.3 3.3 Ntshetsopele ya leksikhografi le mareo;
3.4 3.4 Ho etsa diphuputso ditabeng tse amanang le puo; le/kapa
3.5 Ho lekola ditaba tsa ditokelo tsa botho tsa puo provenseng (tsebo ya tsa molao e tla ba molemo haholo).

4. Ba tlameha ho fana ka ditokomane tse latelang:
4.1 Khophi e nnetefaditsweng ya bukana ya boitsebiso ya Afrika Borwa;
4.2 Dikhophi tse nnetefaditsweng tsa mangolo a nnete a dithuto tsa dipuo le diphuputso;
4.3 Tokomane ya boitlhaloso (CV); le
4.4 Foromo ya thonyo, e tlatsitsweng ka ho phethahala. Foromo e ka fumanwa ho www.pansalb.org kapa e ka fumaneha ka kotloloho ofising e amehang ya provense ho latela dintlha tse websaeteng ya PanSALB.

Letsatsi la ho kwala: 29 Tlhakola 2024
www.pansalb.org

 

PDF

PLC Nomination Form Free State

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts