PITSO YA HO THONYA DITHO TSA KOMITI YA PUO YA PROVENSE (PLC) YA PANSALB, NORTH WEST

Letona la Lefapha la Bonono, Botjhaba, Dipapadi le Boithapollo ka therisano le Lekgotla la Dipuo tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB) ba etsa pitso ya ho thonngwa ha ditho tsa Komiti ya Puo ya Provense (PLC). Bathonngwa ba lokela ho bua e nngwe ya dipuo tsa semmuso tsa provense e amehang, ho kenyelletsa le dipuo tsa Khoe & San, le Puo ya Matsoho ya Afrika Borwa, mmoho le puo e nngwe feela ya dipuo tsa bojalefa/botjhaba jwalo ka ha ho amohetswe karolong ya 6(5)(b) ya Molaotheo. Nako e behetsweng PLC ke dilemo tse hlano ho tloha mohla letsatsi la ho kgethwa ke PanSALB.

Bathonngwa:

1. Ho lokela hore puo e be ya lapeng kapa e sebediswang ke mothonngwa dipuong tsa semmuso tsa provense, bathonngwa ba be le thahasello ya ntshetsopele le tshebediso ya dipuo tse amohetsweng molaotheong, e be baahi ba Afrika Borwa mme ba dule provenseng ya North West.

2. Ba be le tsebo e batsi ya dipuo tsa semmuso tsa Afrika Borwa tsa provense, esitana le:
2.1 Dipuo tsa Khoe & San,
2.2 Puo ya Matsoho ya Afrika Borwa, le
2.3. Dipuo tsa sedumedi kapa tsa bojalefa/botjhaba

3. Ba be le thahasello le seabo tlhabollong ya puo ka ho eletsa ditabeng tse latelang:
3.1 Phetolelo le botoloki, haholoholo ditabeng tsa dipuo tsa provense, ho kenyelletsa le tlhahiso, pokello le tlhokomelo ya didathabeise;
3.2 Moralo wa boemo ba puo le ho rala, ho phethahatsa le ho lekola molao wa puo;
3.3 Ntshetsopele ya leksikhografi le mareo;
3.4 Ho etsa diphuputso ditabeng tse amanang le puo; le/kapa
3.5 Ho lekola ditaba tsa ditokelo tsa botho tsa puo provenseng (tsebo ya tsa molao e tla ba molemo haholo).

4. Ba tlameha ho fana ka ditokomane tse latelang:
4.1 Khophi e nnetefaditsweng ya bukana ya boitsebiso ya Afrika Borwa;
4.2 Dikhophi tse nnetefaditsweng tsa mangolo a nnete a dithuto tsa dipuo le diphuputso;
4.3 Tokomane ya boitlhaloso (CV); le
4.4 Foromo ya thonyo, e tlatsitsweng ka ho phethahala. Foromo e ka fumanwa ho www.pansalb.org kapa ya kotjwa ka kotloloho Ofising ya Provense ya PanSALB NW ho latela dintlha tse websaeteng ya PanSALB, kapa Lefapheng la Bonono, Botjhaba, Dipapadi le Boithapollo: Ofising ya Molaodi wa HRD, Gaabomotho Building. Hape, diforomo di ka iswa ka letsoho diofising tsena tse pedi.

Ha o na le dipotso, ka kopo ikopanye le Mofumahadi K.B. Maleme ho panw@pansalb.org kapa Monghadi Neo Baholo ho neobaholo1@gmail.com.

Letsatsi la ho kwala:
16 Tlhakola 2024
www.pansalb.org

 

PDF

PLC Nomination Form North West

North West Provincial Gazette

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts