PITSO YA HO THONYA DITHO TSA MEIFO YA NAHA YA DIPUO (NLBs)

Lekgotla la Dipuo Tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB) le mema setjhaba, haholoholo batho ba sebetsang ka ditaba tsa thuto, botjhaba, setso, le mekgatlo ya setjhaba kapa ditheo tse nang le kgahleho dipuong ho thonya batho ba ka kgethwang ho ba ditho tsa Meifo ya Naha ya Puo (NLBs) ya PanSALB ya dipuo tsa semmuso (Sepedi/Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, le Puo ya Matsoho ya Afrika Borwa) le dipuo tsa Khoe, Nama le San.

Moifo ka mong o sebetsa ho ya ka Karolo 8(8)(b) ya Molao wa Lekgotla la Dipuo Tsohle tsa Afrika Borwa (Molao 59 wa 1995), o fetotsweng, le Ditlwaelo le Melawana ya Meifo ya Puo ya Naha (Tsebiso ya Boto ya 94 ya 2005, e lekotsweng botjha).

Ditho di tla sebetsa nakwana, dilemo tse hlano ho tloha mohla letsatsi la ho kgethwa. Ha ho na moputso hoba mosebetsi ona o nkuwa e le mosebetsi wa ho thusa setjhaba. PanSALB e tla jara ditjeho tsa maeto le maroko a ditho tse tla sebetsa Meifong e boletsweng.

Batho ba kgethuweng ba tlameha ho ikamahanya le dipehelo tse latelang:
• Puo e be ya lapeng kapa e sebediswang ke mothonngwa;
• Ba be le tjheseho le boitelo, mme ba be le seabo tlhabollong le tshebedisong ya puo eo;
• Ba be le boitsebelo le tsebo e batsi ya puo eo esitana le bokgoni ho tse ding tsa dikarolo tsena: tshwano mongolong, ntshetsopele ya mareo, leksikhografi, dingolwa le media, phetolelo le botoloki, puo thutong le disebediswa tsa puo tsa theknoloji.

Dithonyo di ngolwe fatshe mme di tlameha ho kenyelletsa dintlha tse latelang:
• Sehlooho, mabitso a felletseng, aterese (ya ntlo le ya poso), le dintlha tsa mothonngwa (imeile le dinomoro tsa mohala), le maqephe a mabedi a boitlhaloso (CV) ba mothonngwa. CV e tlameha ho kenyelletsa mabitso a felletseng a mothonngwa, nomoro ya boitsebiso, bong, dintlha tsa ho iteanya le yena (aterese ya imeile le dinomoro tsa mohala), diaterese (ya ntlo le ya poso), lebitso la provense eo a dulang ho yona, le tlhaloso e kgutshwane ya boiphihlelo ba hae, tsebo, le bokgoni ba puo kapa/le botjhaba bo amehang.
• Dikhophi tse nnetefaditsweng tsa bukana ya boitsebiso ya mothonngwa le mangolo a thuto le a mosebetsi a mothonngwa.
• Dintlha tse ding tse ka tshehetsang, ho kenyelletsa le mabitso le dintlha tsa dipaki tse pedi (2) bonyane. E nngwe ya dipaki e tlameha ho tswa mokgatlong wa setjhaba kapa setheong sa puo, botjhaba kapa setso.
• Lengolo la kgothaletso leqepheng le le leng le saennweng ke mothonyi le hlalosang hore hobaneng mothonngwa a tshwanelwa ke ho ba le seabo tlhabollong le tshebedisong ya puo e amehang.
• Foromo ya kopo e tlatsitsweng e tlameha ho saenwa ke mothonyi, le motho e mong ya mo tlatsang, mmoho le mothonngwa.

Ha ho thonyo e tla kgethwa ha feela dintlha tse boletsweng ka hodimo di sa fella:
Bakeng sa lesedi le batsi ka tsamaiso le ditlhokeho, ka kopo etela websaete ya PanSALB ho www.pansalb.org kapa o ikopanye le:
Mofts. Joyce Ngcobo Mohala: (012) 341 9638 Fekse: (012) 341 5938 Imeile: ngcoboj@pansalb.org
Dithonyo di fetisetswe ho: Mohlanka ya ka Sehloohong wa Phethahatso Ho: Karolo ya Dipuo Lekgotla la Dipuo Tsohle tsa Afrika Borwa
Imeile: nominations-nlbs@pansalb.org
Ka poso: Private Bag X08, Arcadia, 0007
Ka letsoho: 5th Floor, Provisus Building, 523 Stanza Bopape Street Arcadia, 0083
Letsatsi la ho kwala: 23 Tlhakola 2024
Ka kopo tseba hore dikopo tse feksitsweng di keke tsa amohelwa.

NLB Nomination Form

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts