PanSALB E TLA KETEKA LETSATSI LA MATJHABA LA PUO YA LAPENG – 21 TLHAKOLA

PHATLALATSO YA DITABA

E TLA NTSHWA HANGHANG           

20 TLHAKOLA 2023, PRETORIA

 

PanSALB E TLA KETEKA LETSATSI LA MATJHABA LA PUO YA LAPENG – 21 TLHAKOLA

Lekgotla la Dipuo tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB), ka tshebedisano le Lefapha la Thuto ya Motheo le Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa (SABC), le tla keteka Letsatsi la Matjhaba la Puo ya Lapeng ka la 20 – 21 Tlhakola 2023 tulong ya Ranch Resort, ka ntle ho Polokwane Limpopo. Sena ke karolo ya mehato e tswellang eo institjhushene e e nkang ho phahamisa tshebediso ya puo ya lapeng le ntshetsopele botemengata ka hare ho naha.

Keteko ya Selemo sena e latela mookotaba wa “thuto ka dipuo tse fapaneng – e bohlokwa ho fetola thuto” o hlahisitsweng ke UNESCO.

Keteko yena ya matsatsi a mabedi ho lebelletswe hore e qale ka seminara e tla shebana le ntshetsopele ya kamohelo ya leano la Lefapha la Thuto ya Motheo la Mother Tongue Based Bilingual Education (MTBBE) le ho potlakisa tshebetso ya lona dikolong naha ka bophara. Mohlanka ya ka Sehloong wa Phethahatso wa PanSALB, Mong. Lance Schultz o itse bongata ba baahi ba lefatshe ba fumana thuto le desebediswa tsa thuto ka dipuo tseo e seng tsa bona tsa lapeng kapa dipuo disele. “Barutwana ba tobana le diphephetso tsa ho utlwisisa dikgopolo tse batsi tse kang tsa dithuto tsa STEM tse rutwang ka dipuo tseo ba sa di utlwisiseng ka botlalo kapa ba sa kgoneng ho itlhalosa ka tsona ka nepo. Sena se thibela bokgoni ba barutwana ba ho ithuta mme se ba amoha monyetla wa ho fihlella tsebo ka puo ya lapeng le ho thibela kgoneho ya ho ka leka/ho nahana ka botebo ka dipuo tsa bona.” O ekeditse ka hore boleng le boiphihlelo ba ho ithuta ha ba barutwana bo lokela ho ntlafatswa ka ho lekola phetoho e matla e tliswang ke thuto ka dipuo tse ngata.

Karolo e nngwe ya mesebetsi ya letsatsi leo e tla ba ho etsa hore selekane sa PanSALB le SABC se be molaong ka memorandamo wa tshebedisano wa ho tswellisa pele thomo ya tsona e tshwanang ya ho phahamisa tshebediso ya dipuo tsa semmuso, mmoho le dipuo tsa Khoi, Nama le San le Puo ya Matsoho ya Afrika Borwa. “Bohlokwa ba boteng ba dipuo tsa matswalla kgasong bo ka se hlaloswe ho feta mona. Ho kenyelletswa ho bohlokwa. Dipuo tsa matswalla di bohlokwa,” ho boletse Schultz. A boela a re institjhushene e ne e tshepile hore tsebiso ya ditlaleho tsa ditaba tsa thelevishene ka dipuo tsa matswalla kanaleng ya SABC+ le kanaleng ya digital terrestrial television (DTT), e tla lebisa keketsehong ya mananeo a boiqapelo a dipuo tsa botswalla ho eketsa tlotlontswe, maemo a phahameng a ho sebediswa ha tsona boemong bo hodimo ekasita le tshwaro e lekanang le boleng bo tshwanang. Sena se tla atolosa mesebetsi ya puo mme eseng kgasong feela empa le bohlahising ba mananeo a TV le radiyo ka tshebediso ya dipuo tse neng di kotetswe nako e fetileng.

Letsholo la Kgwedi ya Boitseko ba Puo le etsahala kgweding ya Tlhakola ho keteka Letsatsi la Matjhaba la Puo ya Lapeng (21 Tlhakola) mme sepheo ke ho etsa temoso ka botemengata jwalo ka sesebediswa se bohlokwa sa thuto se ka eketsang boleng ba thuto le ho phahamisa kananelo ya temoso ya botjhaba le ho sireletsa dipuo tsa botswalla.

 

Phethelo.

E phatlaladitswe lebitsong la PanSALB: Ntombentle Huluhulu

Hlooho: Marketing and Communication

Founu: 012 341 9638

Selfounu: 061 581 5216

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts