PITSO YA HO THONYA DITHO TSA KOMITI YA PUO YA PROVENSE (PLC) YA FREISTATA

PITSO YA HO THONYA DITHO TSA KOMITI YA PUO YA PROVENSE (PLC) YA FREISTATA, HO LATELA KAROLO YA 8(8)(a) YA MOLAO WA LEKGOTLALA DIPUO TSOHLE TSA AFRIKA BORWA WA 59 WA 1995, O FETOTSWENG.   Lekgotla la Dipuo tsohle tsa Afrika Borwa (PanSALB) le etsa pitso ya ho thonngwa ha ditho tsa Komiti ya Puo […]