Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu

Luyababazeka uthando
ebesinalo iSilo ngolimi
lwesiZulu

Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo
Sesichazamazwi SesiZulu

Silo Samabandla besilwazisa kakhulu ulimi lwesiZulu namasiko. Besikwazisa, sikugqugquzela konke okuhlose ukulondoloza nokuthuthukisa ulimi lwesiZulu. Luyababazeka uthando ebesinalo iSilo ngolimi lwesiZulu. Lolu thando silukhombise ngokuhlala sizihlupha ngokuthi uhamba kanjani umsebenzi esikhungweni sesichazamazwi sesiZulu okuyisikhungo esibhekene nomsebenzi wokubhala izichazamazwi. Okwenze saba yigugu elikhulu isikhungo sesichazamazwi sesiZulu eSilweni ukuthi okuyiyona
nhlosongqangi yesikhungo ukubhala isichazamazwi esichaza amagama esiZulu ngesiZulu. Besithi uma sikhuluma ngalo msebenzi iSilo ubone ukuthi kuthe kla kuso ngaphakathi. Besingakhohlwa ukubuza amanyeamagama esiZulu ukuthi akhona yini kulesi
sichazamazwi sesiZulu esilimilunye. ISilo besihlala sikhona uma kunemibuthano emikhulu ephathelene nolimi lwesiZulu egqugquzelwe yisikhungo sesichazamazwi sesiZulu. Ngonyaka wezi-2006 isikhungo sethula isichazamazwi sesiZulu esilimilunye. ISilo sabikelwa ngalo mbuthano kodwa ngeshwa elikhulu sasimatasatasa sangaphumelela kulo Ubudlelwano Phakathi KweSilo Nesikhungo Sesichazamazwi SesiZulu mbuthano. Sabe sesithumela uNdlunkulu uMaMchiza ukuba azosimela kulo mbuthano. UNdlunkulu uMaMchiza uyena owethula inkulumo yeSilo eyabe ikugcizelela ukubaluleka kolimi lwesiZulu nomsebenzi omkhulu owabe wenziwa yisikhungo. Okunye okwabe

kugqamile kule nkulumo kwabe kuwukugqugquzela isikhungo ukuthi siqhubeke nomsebenzi waso obalulekile. Usuku lomhla ziyi-16 kuMfumfu wusuku lapho umhlaba wonke ugubha ukubhalwa kwezichazamazwi. Lapha eNingizimu Afrika lo mgubho wabe usesifundazweni saKwaZulu-Natal. Wabe ugqugquzelwe yisikhungo sesichazamazwi sesiZulu. Isikhungo samema iSilo
ukuthi sizobusisa lo mgubho. Saphumelela iSilo kulo mgubho. Inkulumo yosuku yethulwa yiyo iMbube. Izethameli ezabe zikulo mgubho zahamba zingawuvali umlomo ngenxa yokuhlavahloso kwayo nokugxila kwayo ekubalulekeni kolimi lwesiZulu. Le nkulumo
yeMbube yagcina inxenxa uHulumeni ukuba afake isandla ekuthhuthukiseni imisebenzi yokubhalwa kwezichazamazwi.
Sigqemeke ingozi engeqiwa ntwala isikhungo ngokukhothama kweMbube. Isikhungo sithi ilale ngokuthula iNgonyama.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts