SPELLING AND ORTHOGRAPHY

IsiNdebele Orthography and Spelling Rules

isiXhosa – IMIGAQO YOKUBHALWA NOKUPELWA KOLWIMI LWESIXHOSA 2018 – ISIXHOSA

Sesotho – Bukana ya Melawana ya Mopeleto le Karohanyo ya Mantswe Mongolong wa Sesotho

Sesotho sa Leboa – Melao ya Mongwalo ya mopeleto ya Sesotho sa Leboa

Setwana – BUKANA YA MOKWALO LE MOPELETO WA SETSWANA

Xitsonga_Orthography and Spelling Rules

TshiVenda Orthography and Spelling Rules

isiZulu – Ukuvamisa Imithetho Yokubhala