IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM

INQAKU LEENDABA
FOR IMMEDIATE RELEASE
30 KEYOKWINDLA 2021, EPITOLI

 

IPanSALB ITHI TATALAHOTE KWIGQALA LOMSASAZI WEENDABA ZESIXHOSA ZE-SABC KUMABONAKUDE, UNOXOLO GROOTBOOM

Umakhwekhetha negqala lomsasazi weendaba zesiXhosa zeSABC kumabonakude, uNkosikazi Noxolo Grootboom, ubeka phantsi kumsebenzi wokusasaza. Lo ngumpondozihlanjiwe womsasazi ophum’ izandla kuncuthu lolwimi isiXhosa. Ngumsasazi ubethi xa ephethe iindaba kuthi beka phantsi konke obukwenza umamele iindaba ezo, uchulumanco noncuthu lolwimi isiXhosa! Lo ngumsasazi ube saziwa nalolusebeleni kubasasazi beendaba zesiXhosa zeSABC kumabonakude, bemqangaza nokumbiza. Ube sihombisa isiXhosa asitsho sibe yokoyoko, asityebise sibe teketeke, athi ongasaziyo aziv’ evuz’ izinkcwe.

Le nto ilulwimi ke kambe bubugcisa bomlomo. Ulwimi luzotywa luphiliswe ngobugcisa bokukwazi ukucikoza nokucivotha, nto ezo zisisiphiwo esingafundelwa ndawo. Asikho isikolo samaciko, amaciko ayazalwa ngokweenkosi. OkaGrootboom ke ngoko ube nesiphiwo ngaphezu kwento yonke. Ube ngakuduntsi ukucikoza kwakhe koko ekuzoba, njengegcisa lendalo. Bakho kaloku abo bathi bakuduntse ukucikoza bengakuphiwanga, bengenzanga namatiletile ukuziphuhlisa, suka ke kubaphoxe, itsho itshabhe izale ngumdintsi intetha yabo.

UNkosikazi Noxolo Grootboom yinzwakazi kulwimi isiXhosa. Ukuba uyabazi ubunzwakazi bolwimi, nabuya emlonyeni kuNoxolo; yitsho avule umlomo ubuve. Ulwimi lwakuthi lunencasa, luzele bububele nemfesane nemvisiswano eyingubo yoxolo, luyathantamisa lungcendeze, luyacoselela luzele ngumonde nesidima – naziya ke ezo nto emlonyeni kuNkosikazi Noxolo Grootboom.

UMaMfene usibonisile kwaye uyidandalazisile into yokuba umntu angaphila ngolwimi kwakhe. Into ayishiya kuthi sonke singabentetho isisiXhosa, kukuba ingaba thina singaqhubeka njani nokuphila ngolwimi lwethu. De thina sonke singabantu abantsundu sibe sithabatha umzekelo ophilayo kule nzwakazi, akukho apho ziyakhona iilwimi zethu. Umzekelo emasiwuthathe ngowokuba singabuzi ukuba siza kwenza ntoni ngolwimi lwethu, koko sithabathise siphile ngokulusebenzisa, siluphuhlisa ukuba lusebenze kwiinkalo zonke zobomi ukuze siphume ekusengeleni phantsi ubunganga noburharha beeLwimi zeSintu. Singabantu ababuntu babo buxhomekeke kulwimi. Ke ukuze sigcine ubuntu bethu, masilinganise uMaMfene lo.

IPanSALB ithi huntshu kulo mpondozihlanjiwe womsasazi ngesiXhosa! Ithi usisebenzele ngomonde isizwe Nkosikazi, akukho kukrokra. Kuhle ukuba uMenzi akolulele imihla ukuba kude kufike ixesha lokuba udle amazimba uhleli phantsi, ubukule unqwanqwade abeza emva kwakho ukuphuhlisa olu lwimi. Kambe ke abantu abafana nawe abawuthathi umhlalaphantsi, basuka nje ezintanjeni, bangene kwindlu yeengwevu neengwevukazi, baqhube nokwakha isizwe. Nakuwe ke sithi bakube njalo Nzwakazi yolwimi lwakokwethu isiXhosa. Sithi tatalahote Nkosikazi Noxolo Grootboom!

Mnu Xolisa Tshongolo

IBambela CEO

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Related Posts